Бесплатный автореферат и диссертация по геологии на тему
еммолого-экономическая оценка, требования и критерии качества декоративных джеспилитов Горишнеплавнинского месторождения железных руд Украинского щита
ВАК РФ 04.00.19, Методика и техника поисков и разведки полезных ископаемых

Автореферат диссертации по теме "еммолого-экономическая оценка, требования и критерии качества декоративных джеспилитов Горишнеплавнинского месторождения железных руд Украинского щита"

Національна академія наук України Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій Інститут геохімії навколишнього середовища

ШЕВЧЕНКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

УДК: 679.87.003.12.004.12: 553.878

ГЕМОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА, ВИМОГИ І КРИТЕРІЇ ЯКОСТІ ДЕКОРАТИВНИХ ДЖЕСПІЛІТІВ ГОРИШНЬОПЛАВНИНСЬКОГО РОДОВИЩА ЗАЛІЗНИХ РУД УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА

Спеціальність 04.00.19 - Економічна геологія

Автореферат дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата геологічних наук

Київ-2004

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Національному гірничому університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: кандидат геолого-мінералогічних наук, завідувач кафедри гемології, професор Національного гірничого університету Міністерства освіти і науки України, м. Дніпропетровськ Офіційні опоненти: доктор геолого-мінералогічних наук, директор Державного гемологічного центра Міністерства фінансів України, м. Київ

- кандидат геолого-мінералогічних наук, старший науковий співробітник Інституту геохімії навколишнього середовища НАН і МНС України, м. Київ

БАРАНОВ

Петро

Миколайович

ІНДУТНИЙ

Володимир

Васильович

ВАЙЛО

Олександр

Володимирович

Провідна організація: Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка Міністерства освіти і науки України, м. Київ.

Захист відбудеться « 24 » 7%* 4^ 2004 р. о 7 годині на

засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.192.02 при Інституті геохімії навколишнього середовища НАН і МНС України за адресою: 03142, м. Київ-142, просп. Палладіна, 34-а.

З дисертаційною роботою можна ознайомитися в бібліотеці Інституту геохімії, мінералогії і рудоутворення НАН України (м. Київ, просп. Палладіна, 34).

Автореферат розісланий «-Л7» 2004 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради доктор геолого-мінералогічних наук

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Джеспіліти, віднесені згідно з вітчизняним законодавство до напівкоштовних каменів другого порядку, — це декоративні різновиди залізистих кварцитів, у т.ч. важкозбагачувані, що не надходять до основного виробництва залізної руди. Такі гірські породи зустрічаються більш ніж на 20 залізорудних родовищах на території Полтавської, Дніпропетровської і Запорізької областей. Це один з найбільш перспективних різновидів українських самоцвітів, що можуть добуватися попутно. Проте комплексне використання залізорудної сировини на рудниках у даний час має незначну економічну ефективність: декоративні джеспіліти найчастіше залишають у відвалах, дроблять на щебінь і більш дрібні фракції для використання при укладанні доріг у кар'єрах і т.п. Така ситуація пояснюється відсутністю яких-небудь вимог і критеріїв якості для сучасної гемологічної оцінки даного каменю на родовищах, де можливий його попутний видобуток. Галузеві стандарти, технічні умови і прейскуранти, що існують, не дозволяють одержувати детальну інформацію про економічно вигідні напрямки використання наявних запасів цього каменю. Джеспіліти України залишаються слабо вивченим матеріалом з позицій ринкового підходу до оцінки каменесамоцвітної сировини і вимагають перегляду для нинішніх умов господарювання. Тому питання виявлення декоративних різновидів джеспілітів Українського щита, їх гемологічної оцінки, підвищення економічної ефективності комплексного використання мінерально-сировинних ресурсів на залізорудних родовищах є актуальними для економіки України і займають важливе місце в розвитку вітчизняного каменесамоцвітного ринку.

Мета досліджень: визначити шляхи підвищення економічної

ефективності комплексного і раціонального використання залізорудних мінерально-сировинних ресурсів Українського щита на прикладі декоративних джеспілітів Горишньоплавнинського родовища залізних руд (Полтавська область).

Для досягнення мети поставлені такі основні задачі:

- охарактеризувати геологічну позицію декоративних джеспілітів на родовищі;

- зробити відбір зразків на родовищі і здійснити їхні мінералого-петрографічну і гемологічну характеристики;

- виконати аналіз маркетингових даних про зовнішній і внутрішній ринок сировини і виробів із джеспілітів;

- визначити основні характеристики відібраних зразків, що впливають на вибір виду виробів;

- виконати прогнозну вартісну оцінку відібраних зразків і установити залежність вартості джеспіліту від дизайнерських рішень.

Об'єкт досліджень: декоративні джеспіліти, що залягають серед товщ Горишньоплавнинського родовища залізних руд (Полтавська область, Україна).

Предмет досліджень: гемологічна й економічна оцінка декоративних різновидів джеспілітів, попутний видобуток яких є можливим на експлуатованих родовищах залізистих кварцитів України.

Методи досліджень. Теоретична і методологічна база дослідження -наукові розробки вітчизняних і закордонних дослідників у сфері природного самоцвітного каменю, спеціальна гемологічна література, законодавчі і нормативні акти України в цій сфері, матеріали спеціалізованих наукових конференцій і симпозіумів. При вирішенні поставлених задач використовувалися петрографічні, мінералогічні, економічні, гемологічні й інші методи і підходи: геологічні спостереження в польових умовах; мінералогічний аналіз; художня обробка самоцвітів (дизайн каменю і виготовлення виробів); прогнозна вартісна оцінка виробів і каменесамоцвітної сировини методом порівняльних продажів і методом аналогій; маркетингові дослідження ринку самоцвітів за допомогою мережі Інтернет; комплекс статистичних і графічних методів обробки інформації.

Наукова новизна отриманих результатів. Проблема комплексного використання мінеральних ресурсів на діючих гірничорудних підприємствах по видобутку залізистих кварцитів одержала нове рішення: використовувати декоративні різновиди джеспілітів для виготовлення і реалізації декоративно-художніх рішень (на прикладі Горишньоплавнинського родовища залізних руд). Уперше:

- виконана гемологічна оцінка декоративних джеспілітів даного родовища за допомогою розробленої методики гемологічної оцінки каменесамоцвітної сировини;

- встановлений закономірний взаємозв'язок між гемологічними характеристиками і вартістю джеспіліту;

- у пачках першої РЯ^хг підсвіти залізистих кварцитів Горишньоплавнинського залізорудного родовища обгрунтовано виділення декоративних різновидів джеспілітів, що являють гемологічну цінність;

- запропонована модель використання декоративних джеспілітів для розвитку вітчизняного каменесамоцвітного ринку.

Науковими положеннями дисертації, що захищаються, є висновки.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота тісно пов'язана з тематичним планом наукових досліджень, в яких брав участь здобувач: ГП-259 «Розробка

фундаментальних основ гемології, установлення закономірностей формування і критеріїв оцінки каменесамоцвітної сировини південно-східної частини України» (номер державної реєстрації 01ООІЛООІ811); ПРО-16 «Розробка техніко-економічного обгрунтування і проекту

з

створення «Джеспілітової кімнати» (номер державної реєстрації 0100Ш08).

Практичне значення одержаних результатів. Визначено область застосування декоративних різновидів джеспіліту в каменеобробній і ювелірній промисловості: галтування, огранювання і плитка для мозаїки, вироби у формі тіл обертання і тіл з плоскими поверхнями, художнє різьблення, а також авторські роботи. Розроблено мінералого-петрографічну класифікацію декоративних джеспілітів і класифікацію джеспілітів Горишньоплавнинського залізорудного родовища за текстурно-мінеральними ознаками. Установлено вимоги і критерії оцінки якості декоративних джеспілітів, що дозволяють визначити сортність сировини й асортимент продукції. Висновки рекомендовано використовувати на даному й інших залізорудних родовищах Українського щита.

Особистий внесок здобувана. У роботах без співавторів розкрита актуальність вивчення декоративних джеспілітів Українського щита, теоретично аргументована й експериментально доведена закономірна залежність між гемологічними характеристиками і вартістю джеспіліту, запропоновані критерії оцінки якості декоративних джеспілітів. У роботах, опублікованих у співавторстві, обгрунтовані розрахунки вартісних характеристик самоцвітів у виробах і необробленому вигляді в рамках методики гемологічної оцінки каменесамоцвітної сировини; виконаний аналіз законодавства України в сфері обороту дорогоцінного і напівдорогоцінного каменю. Добір матеріалу на родовищі, полірування штуфів, маркетингові дослідження світового і внутрішнього ринку самоцвітів за допомогою мережі Інтернет, а також аналіз сучасної методології вартісної оцінки самоцвітів, у т.ч. джеспілітів також виконані автором.

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення і результати доповідалися на конференціях, у т.ч. міжнародних: „Нестеренковські читання”, м. Дніпропетровськ, Національний гірничий університет, 15-18 травня 2001 р.; „Геммологическая наука в Украине: проблемы и перспективы развития”, м. Дніпропетровськ, Національний гірничий університет, 22-24 травня 2001 р.; IV Международный

симпозиум по истории минералогии и минералогических музеев, геммологии, кристаллохимии и кристаллогенезиса, г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет, 22-26 июня 2002 г.; Форум гірників-2002, м. Дніпропетровськ, Національний гірничий університет, 16-19 жовтня 2002 р.; „Образотворче

мистецтво, дизайн та культурознавство в XXI ст.: тенденції та перспективи розвитку”, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровський національний університет, 25-26 грудня 2002 р.; VI Международная конференция „Новые идеи в науках о Земле”, г. Москва, Московский

государственный геологоразведочный университет, 8-22 апреля 2003 г. Результата досліджень пройшли виробничі іспити у Гемологічному центрі Національного гірничого університету. З джеспілітів виготовлені декоративно-художні вироби, що включені в експозицію виставки „Самоцвіти України” (м. Дніпропетровськ, Державний історичний музей ім. Д.І. Яворницького, лютий-березень 2003 р.). Розроблена методика гемологічної оцінки каменесамоцвітної сировини впроваджена в практику виробничої діяльності КП „Південукргеологія” (акт упровадження від 5.12.2002 р.) і одержала позитивні відгуки. Рекомендації з обробки декоративних джеспілітів і виготовлення каменерізних і ювелірних виробів можуть бути використані зацікавленими організаціями й установами. Отримані результати знайшли відображення в підготовці ілюстрованого журналу „Декоративні різновиди джеспілітів Полтавського ГЗК”, а також присвяченого джеспілітам тому в рамках серії „Самоцвіти України”.

Публікації. Результати дисертації опубліковані в 9 роботах автора, у т.ч. 5 друкованих праць - в наукових спеціалізованих виданнях, затверджених ВАК України.

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, п'яти розділів, висновків, списку використаних джерел з 75 найменувань, містить 27 рисунків, 28 таблиць, додаток. Загальний обсяг роботи — 153 сторінки.

КОРОТКИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ВИВЧЕНОСТІ ДЕКОРАТИВНИХ ДЖЕСПІЛІТІВ: ГЕОЛОГІЯ, ВИДОБУТОК, ОЦІНКА, РИНОК СИРОВИНИ І ВИРОБІВ

У розділі обговорено прийняту в роботі термінологію, показано вивченість джеспілітів з позицій каменесамоцвітної сировини, охарактеризовано правовий режим дорогоцінних каменів в Україні й основні методи геолого-економічної і гемологічної оцінки самоцвітів, надано коротку геологічну характеристику джеспілітів Кременчуцького залізорудного району. .'

Науково-методологічною базою для виконання подальших досліджень послужили роботи вітчизняних і закордонних фахівців: Д. Андерсона, П.М. Баранова, Я.Н. Бєлєвцева, Г. Джеймса, Н.Д. Дроновой, В.В. Індутного, Є.К. Лазаренка, Є.Я. Києвленка, Ю.П. Мірошника, Є.О. Куліша, М.А. Плаксенка, М.П. Семененка, Б.І. Пирогова й ін.

У 1960-му році червоносмугасті роговики Криворізького залізорудного басейну вперше були описані як нові самоцвітні і виробні камені. З позицій матеріалу для каменерізних робіт даний різновид

мінеральної сировини висвітлювався у виданні „Кольорові камені України”, довідковому посібнику „Самоцвіти СРСР” таі інших роботах.

Аналіз даних мережі Інтернет дозволив установити, що термін «джеспіліт» як кольоровий напівкоштовний (виробний) камінь сьогодні відсутній на світовому ринку. Замість нього товарознавці використовують такі торговельні назви, як «tiger iron», «hematite-jasper» (гематито-яшма) і «red banded jasper» (червоносмугаста яшма). За вартісними й іншими характеристиками декоративні джеспіліти займають позицію на світовому ринку, близьку до різновидів яшми.

Вивчення спеціальної науково-технічної літератури показало, що існуючі методи оцінки каменесамоцвітної сировини вимагають урахування товарно-ринкових відносин. Проблема комплексного використання мінеральних ресурсів на діючих гірничорудних підприємствах України з видобутку залізистих кварцитів, що постала перед наукою, має одержати нове рішення у вигляді спеціально розробленої методики гемологічної оцінки каменесамоцвітної сировини, яка дозволяла б одержувати детальну інформацію про економічно вигідні напрямки використання наявних запасів декоративних джеспілітів.

На території Кременчуцького району Полтавської області знаходиться Горишньоплавнинське родовище залізних руд (м. Комсомольск-на-Дніпрі), що експлуатується в даний час ВАТ «Полтавський ГЗК». За даними геологічної служби підприємства в товщах залізистих кварцитів залягають декоративні джеспіліти. Спеціальні роботи з їх гемологічної оцінки на даний час не виконувалися.

Пропонується провести науково-дослідну роботу з визначення шляхів підвищення економічної ефективності комплексного і раціонального використання залізорудних мінерально-сировинних ресурсів Українського щита на прикладі гематит-магнетитових джеспілітів з червоноколірними текстурними елементами Горишньоплавнинського залізорудного родовища.

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ ДЕКОРАТИВНИХ ДЖЕСПІЛІТІВ

ГОРИШНЬОПЛАВНИНСЬКОГО РОДОВИЩА ЗАЛІЗНИХ РУД

Основні етапи досліджень декоративних джеспілітів Горишньоплавнинського залізорудного родовища:

1. Проведення польових робіт.

2. Лабораторні й експериментальні дослідження, у т.ч. мінералого-петрографічна характеристика відібраних зразків, виділення декоративних різновидів, створення базової колекції, виготовлення декоративно-художніх виробів, вивчення ринку сировини і виробів із джеспіліту.

3. Інтерпретація отриманих результатів, включаючи гемологічну оцінку каменесамоцвітної сировини відповідно до зазначеної нижче методики, обгрунтування прогнозної вартості декоративних джеспілітів, сортності сировини й асортименту виробів, а також установлення закономірного взаємозв'язку між властивостями каменесамоцвітної сировини (джеспіліту) і вартістю виготовлених з нього виробів.

Лабораторні дослідження: сортування відібраного матеріалу,

розпилювання штуфів (45 шт), їх препарування (шліфування і полірування); виготовлення шліфів (20 шт.) і полірованих пластинок -аншліфів (20 шт.); мінералого-петрографічний опис штуфів, шліфів і аншліфів.

Експериментальні дослідження включали: підготовку

дизайнерських рішень для відібраних зразків декоративних джеспілітів; розробку технологічного процесу виготовлення декоративно-художніх виробів (у формі тіл обертання, із плоскими поверхнями, гладкого огранювання); безпосереднє виготовлення виробів відповідно до підготовлених дизайнерських рішень і технології обробки каменю; маркетингові дослідження світового і внутрішнього ринку самоцвітів, у т.ч. джеспіліту за допомогою літературних джерел і мережі Інтернет (переглянуто більше 100 сайтів).

За особистої участі автора підготовлено базову колекцію декоративних джеспілітів, що складає 45 зразків, виготовлено шліфи й аншліфи, а також більш ніж ЗО декоративно-художніх виробів. Виконано оцінку прогнозної вартості виготовлених виробів і каменесамоцвітної сировини (джеспіліту).

Співробітниками кафедри гемології Національного гірничого університету запропонована методика гемологічної оцінки самоцвітів. Показано, що всі п'ять етапів оцінки (вивчення розмірів і форми, технологічних і декоративних властивостей самоцвіту; дизайн каменю; технологія виготовлення виробів; вартісна оцінка виробів, маркетинговий аналіз ринку; вартісна оцінка каменесамоцвітної сировини) - це нерозривний ланцюг.

Обгрунтовано поняття „декоративно-художня вартість самоцвітів”. Це додатковий прибуток, одержуваний від оригінальної обробки каменесамоцвітної сировини в ході демонстрації його декоративних властивостей за допомогою художніх виробів. Висока декоративно-художня цінність конкретного зразка дає підставу підвищувати його ринкову вартість при продажу.

ДХВ= РВ-ВВ-БВ,

де РВ - ринкова вартість декоративно-художнього виробу, грн;

ВВ - витрати на його виготовлення, грн;

БВ - базова вартість каменесамоцвітної сировини (відповідно до прейскурантів), грн.

РОЗДІЛ 3. ГЕМОЛОГІЧНА ОЦІНКА, ТЕХНОЛОГІЯ ОБРОБКИ, ВИМОГИ І КРИТЕРІЇ ЯКОСТІ ГОРИШНЬОПЛАВНИНСЬКИХ ДЕКОРАТИВНИХ

ДЖЕСПІЛІТІВ

За результатами досліджень виділені декоративні різновиди джеспілітів Горишньоплавнинського залізорудного родовища з такими мінералого-петрографічними характеристиками:

1. Смужкуваті - породи, утворені істотно рудними і кварцовими шарами потужністю 10-20 мм (часто і більш), що складаються з прошарків другого порядку потужністю від часток мм до 4 мм. Рудні шари мають стально-сірий колір і містять магнетитові, карбонат-магнетитові, кварц-залізнослюдково-магнетитові, кварц-магнетитові і кумінгтоніт-кварц-залізнослюдково-магнетитові прошарки. Кварцові шари яскраво-червоного, червоного, сургучно-червоного, бурочервоного й іншого відтінків червоного кольору складаються з кварцових прошарків, що мають домішку дисперсного гематиту (і іноді другорядних кварц-залізнослюдкових прошарків). Можуть бути присутніми окремі кварцові жили потужністю до 5 см. Текстура породи смужкувата.

2. Плойчасто-смужкуваті - породи того ж мінерального складу, що і смужкуваті. Можуть містити відокремлення соколиного ока лінзоподібної й іншої форми з максимальною потужністю (до 10-15 мм) у замкових частинах мікроскладок. Текстура породи плойчасто-смужкувата.

3. Брекчієподібні — породи, що складаються з гострокутних, напівобкатаних і обкатаних уламків джеспілітів, переважно кварцових шарів, і метаморфізованого слюдисто-залізисто-піщаного цементу. Розмір уламків від 5 мм до 5 см і більше. Великі уламки розплющені і часто орієнтовані субпаралельно. Цемент утворений з добре обкатаних псамітового розміру уламків жильного кварцу і кварцових прошарків джеспілітів, зцементованих серицитом, магнетитом і мартитом.

4. Контакт джеспіліту з іншими породами - породи на контакті смужкуватого, плойчасто-смужкуватого, брекчієподібного та інших різновидів джеспілітів з великими кварцовими жилами (потужністю більш як 5 см), сланцями й іншими породами пачок, що складають підсвіти залізистих кварцитів.

Щоб продемонструвати вплив дизайнерських рішень на вартість конкретного зразка, нами були відібрані вісім випадкових зразків

джеспіліту на Горишньоплавнинському родовищі залізних руд. Вивчалися: геометрія самоцвітів (розмір, форма), технологічні

(тріщинуватість) і декоративні властивості (малюнок, потужність, колір і витриманість елементів текстури).

За отриманими даними теоретично обгрунтований та експериментально доведений закономірний взаємозв'язок між гемологічними характеристиками і вартістю джеспіліту, який полягає у тому, що декоративні, технологічні властивості, геометрія зразка дозволяють прогнозувати його цінність у грошовому вираженні за допомогою дизайну каменю. Експериментальна робота виконана на конкретному прикладі: зі зразка №8 виготовлений виріб у формі тіла обертання - ваза. Перевірка розрахунків декоративно-художньої вартості самоцвітів у встановленій залежності проведена на прикладі 20 студентських робіт з каменю.

Надано рекомендації з використання інструментів і матеріалів при обробці декоративних джеспілітів.

Установлено, що критерії оцінки якості декоративних

джеспілітів: розміри і форма зразків; тріщинуватість; різновид текстури, контрастність малюнка, колір і потужність текстурних елементів - визначають сортність сировини й асортимент продукції. На підставі отриманої детальної інформації про економічно вигідні напрямки використання наявних запасів визначена область застосування декоративних різновидів джеспіліту в що каменеобробній і ювелірній промисловості. Це такі види виробів, як галтування, огранювання і плитка для мозаїки, вироби у формі тіл обертання і з плоскими поверхнями, художнє різьблення, а також авторські роботи. Результати експериментальних робіт з

виготовлення каменерізних виробів дозволили встановити вимоги до якості декоративних джеспілітів (табл. 1), що враховують вид

виробів, а також геометрію зразка (розміри і форму), його технологічні (тріщинуватість) і декоративні властивості (текстурний малюнок, колір та ін.).

Запропоновано геолого-товарознавчу класифікацію декоративних джеспілітів, відповідно до якої зразки смужкуватого різновиду з прогнозною вартістю від 100 грн/кг найбільш придатні для виготовлення виробів у формі художнього різьблення (камеї), а з прогнозною вартістю від 15 грн/кг - для виробів із плоскими поверхнями (мозаїка); зразки брекчієподібного, плойчасто-

смужкуватого різновидів і на контакті з іншими породами з прогнозною вартістю від 15 грн/кг - для виробів у формі тіл обертання (вази, колони).

Результати досліджень - основа класифікації джеспілітів Горишньоплавнинського залізорудного родовища за текстурно-

мінеральними ознаками (табл. 2). До декоративних віднесені джеспіліти з червоносмугастим текстурним малюнком. За мінеральним складом це гематит-магнетитові, карбонат-магнетитові і силікат-магнетитові руди. До декоративних джеспілітів можуть бути також віднесені брекчії, контакти джеспілітів з іншими породами, породи з включенням рибекіту, що обумовлює ефект соколиного ока, гьотиту і гідрогьотиту (ефект тигрового ока) і т.п. До недекоративних -джеспіліти із сіросмугастим текстурним малюнком магнетитового, гематит-магнетитового, карбонат-магнетитового і силікат-магнетитового складу.

РОЗДІЛ 4. ГЕОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЗАПАСІВ ДЕКОРАТИВНИХ ДЖЕСПІЛІТІВ ГОРИШНЬОПЛАВНИНСЬКОГО РОДОВИЩА ЗАЛІЗНИХ РУД

Розглянуто особливості господарської діяльності з видобутку сировини, виготовлення і реалізації виробів із джеспіліту в сучасних умовах ринку, виконана геолого-економічна оцінка виділеної ділянки в межах родовища, запропоновані рекомендації з раціонального використання запасів декоративних джеспілітів.

Одержання необхідних ліцензій займає великий відрізок часу (більше року), а виконання всіх ліцензійних умов вимагає значного відтоку додаткових коштів, що не може не впливати на оборот капіталовкладень. На наш погляд, така процедура старту і здійснення господарської діяльності з обробки декоративних джеспілітів є громіздкою й ускладнює роботу підприємств малого бізнесу в цій сфері.

Розглянуто складання технологічних карт обробки джеспілітів для створення аргументованої основи розрахунків собівартості виготовлення виробів і подальшої геолого-економічної оцінки запасів декоративних джеспілітів Горишньоплавнинського залізорудного родовища.

Проведений аналіз діючої нормативно-правової бази в сфері геолого-економічної оцінки попутних запасів мінеральних ресурсів свідчить про те, що прийнята методологія підрахунку запасів попутної каменесамоцвітної сировини, у т.ч. декоративних джеспілітів, вимагає урахування асортименту кінцевої товарної продукції для більш ефективної геолого-економічної оцінки цих мінеральних ресурсів. Порівняльна характеристика запропонованої нами методики гемологічної оцінки самоцвітів та основних підходів, які дотепер існували, показує, що ця схема цілком вписується в теоретичну базу методології оцінки і відрізняється від неї можливістю отримувати більш детальну інформацію про каменесамоцвітну сировину.

Вимоги до якості джеспілітів Горишньоплавнинського залізорудного родовища

Г рупа якості Різновид Характеристики якості Допустимі дефекти Мінімальний розмір, см Види виробів Вихід кондиції, %

'н сз Ш Яскраво-червоний колір, витриманість елементів текстури за простяганням, потужність 2-5 мм (для різьблення) і більше 1. Прошарки кварцу. 4x4x2 Художнє різьблення >80

2. Неоднорідне 7x7x7 Тіла обертання 60-80

- 2* >ч забарвлення на мікрорівні (при художньому 6x6x2 Вироби з плоскими площинами 60-80

и різьбленні) 4x4x2 Огранювання >50

о 'Є н 2 Яскраво-червоний колір елементів текстури, потужність більше 5 мм; включення жовтого та синього кольорів 1. Неясний малюнок. 2. Прошарки кварцу. 6x6x2 Вироби з плоскими площинами > 80

гЗ >> У ы 3. Поодинокі тріщини, 7x7x7 Тіла обертання 60-80

>3 * 2 ^ м 2 і— о що не порушують цілісності зразка 4x4x2 Огранювання >50

* . и £ Контрастність кольорової 7x7x7 Тіла обертання > 80

~ 3" ю а> ^ гами уламків: червоні, коричневі, сірі, світло-сірі. Ті ж самі 6x6x2 Вироби з плоскими площинами 60-80

Розмір уламків близько 3 см 4x4x2 Огранювання > 50

со я £ і і Пейзажний малюнок, гама 6x6x2 Вироби з плоскими площинами >80

> М 5 Е[ я а а кольорів від світло-коричневих до яскраво-червоних Ті ж самі 7x7x7 Тіла обертання 60-80

0 = 0 « ~ с 4x4x2 Огранювання >50

Класифікація джеспілітів Горишньоплавнинського залізорудного родовища за текстурно-мінеральними ознаками

Декоративні* Не декоративні

Колір текстурного Склад руд Колір Склад руд

малюнка текстурного малюнка

'6 Магнетитові,

сЗ £ Г ематит-магнетитові, н о сй 2 гематит-магнетитові,

О карбонат-магнетитові, карбонат-магнетитові,

о о

03 силікат-магнетитові о.

Он V ЕГ* 'б силікат-магнетитові

* До декоративних джеспілітів можуть бути також віднесені брекчії, контакти джеспілітів з іншими породами, породи з включенням рибекіту, що обумовлює ефект соколиного ока, гьотиту і гідрогьотиту (ефект тигрового ока) і т.п.

Виходячи з планів на виробництво ВАТ „Полтавський ГЗК”, для щорічного видобутку декоративних джеспілітів (смугастий і плойчасто-смугастий різновиди) може бути виділена ділянка розмірами до 50x10x5 м, що складає 2500 м3 сировини і, відповідно, 750 м3 великих уламків, придатних для каменерізних робіт. У перерахуванні на кількість уламків у процентному співвідношенні одержимо до 100 зразків 1,Ох 1,4 м (150 м3) і до 1000 зразків 0,3x0,4 м (600 м3).

За результатами розробленої методики оцінки каменесамоцвітної сировини з уламків розміром 0,3x0,4 м потенційно можливе виготовлення виробів у формі тіл обертання (до 2 виробів на зразок) або, якщо тріщинуватість перевищує середні значення, виробів з плоскими поверхнями (також до 2 виробів на зразок). Перемноживши показники для виробів відповідних типів на кількість зразків, одержимо деяке уявлення про прибутковість варіантів виготовлення виробів з декоративних різновидів джеспіліту (табл. 3).

Таблиця З

Прибутковість варіантів виготовлення виробів з декоративних різновидів джеспіліту для умов виконаних розрахунків

Варіанти виробів Кількість виробів, шт. Витрати на виготовлення, грн Мінімальна вартість виробів, грн Доход без урахування податків, грн

У формі тіл обертання 1000 * 2 = = 2000 2000 * 36 = = 72 000 2000 * 71 = = 142 000 70 000

3 плоскими поверхнями 1000 * 2 = = 2000 2000 * ЗО = = 60 000 2000 * 55 = = 110 000 50 000

Комбінований варіант (50x50)% 500 * 2 + + 500*2 = = 2000 1000 * 30 + + 1000 * 36 = = 66 000 1000 * 71 + + 1000*55 = = 126 000 60 000

Виділені нами декоративні різновиди джеспілітів складають близько 0,7% від загального обсягу видобутку або 126 тон згідно даним геологічної служби комбінату. За нашими підрахунками переробка 1 кг декоративного джеспіліту може в середньому приносити 60 грн доходу, отже, загальний доход складе 7560000 грн. Створюються нові робочі місця, розробляються оригінальні дизайнерські рішення з виготовлення ювелірних і каменерізних виробів, перераховуються відповідні платежі в бюджет - наявний соціально-економічний ефект.

Надано рекомендації з відбору кам'яного матеріалу в кар'єрі, які випливають безпосередньо з технології видобутку і зводяться до зменшення частки буро-вибухових робіт на ділянках надр, що містять декоративні джеспіліти. Відбір каменесамоцвітного матеріалу із залізорудних горизонтів повинний здійснюватися з дотриманням вимог охорони праці і техніки безпеки на діючому гірничорудному підприємстві.

РОЗДІЛ 5. МОДЕЛЬ ВИКОРИСТАННЯ ДЕКОРАТИВНИХ ДЖЕСПІЛІТІВ У РАМКАХ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ КАМЕНЕСАМОЦВІТНОГО РИНКУ

УКРАЇНИ

Показано, що декоративні джеспіліти, подібні вивченим у даній роботі, можуть зустрічатися в залізорудних товщах Криворізького басейну, Орєхово-Павлоградського, Кременчуцького, Білозерського та інших регіонів Українського щита. У кожнім із залізорудних районів потенційно можливим є їх попутний видобуток, у т.ч. і колекційних каменів, що в усім світі займають певну нішу на каменесамоцвітному ринку. На цій підставі запропоновано модель використання декоративних різновидів джеспіліту в рамках концепцій нарощування вітчизняної мінерально-сировинної бази і розвитку каменесамоцвітного ринку в Україні, де показано врегулювання вітчизняного законодавства в цій сфері, основні напрямки наукових досліджень, наведено приклади комерційних проектів (рисунок 1).

Різновиди природного каменю, що представляють гемологічний інтерес, зустрічаються на родовищах і проявах уже вивчених корисних копалин (не тільки залізорудних, але і багатьох інших). У зв'язку з цим обгрунтована нова наукова задача щодо розробки методології попутного відбору каменесамоцвітної сировини на діючих гірничорудних підприємствах з метою узгодження існуючої методології підрахунку запасів і геолого-економічної оцінки цього типу мінеральних ресурсів з інструментами ринкової економіки й останніх досягнень у гемологічній науці. Вирішення цієї задачі буде покладено в основу розробки цілеспрямованої маркетингової політики, що віддзеркалює інтереси каменеобробної і ювелірної промисловості та суміжних галузей економіки країни.

1. Атлас - джеспілітів

2. Виставка «Джеспіліти України»

3. Архітектурний комплекс «Джеспіліт металург шил сировина і камінь мистецтва»

Рисунок 1. Модель використання джеспілітів у рамках розвитку каменесамоцвітного ринку України

1. Послаблення держконтролю

2. Спрощення процедури ліцензування

_ 3. Пільгове оподаткування

4. Інші спеціальні пільги

5. Розвиток малого бізнесу

1. Вивчення геологічної і гемологічної інформації про джеспіліти Українського щита

2. Виготовлення експериментальних виробів із декоративних джеспілітів, визначення товарного асортименту

3. Розробка вимог і стандартів якості, вартісна оцінка виробів і каменесамоцвітної сировини

1. Реєстрація родовищ і проявів декоративних джеспілітів України

2. Підготовка бізнес-планів для ділянок надр

ВИСНОВКИ

Виконана дисертаційна робота є завершеним науковим дослідженням. Проблема підвищення економічної ефективності комплексного використання мінеральних ресурсів на діючих гірничорудних підприємствах з видобутку залізистих кварцитів на прикладі Горишньоплавнинського залізорудного родовища одержала нове рішення: використовувати декоративні різновиди джеспілітів для виготовлення і реалізації декоративно-художніх виробів. Основні результати роботи:

1. Уперше джеспілітам Горишньоплавнинського залізорудного родовища дана гемологічна оцінка, що дозволила інтерпретувати гематит-магнетитові джеспіліти з червоноколірними текстурними елементами як важливий економічний об'єкт і цінну камепесамоцвітну сировину, а також виділити їх декоративні різновиди.

Створення зразків мистецтва та здійснення комерційної діяльності спираються на використання смугастих джеспілітів з чергуванням паралельних сірих і червоних смуг, плойчасто-смугастих з неповторним хвилеподібним рисунком, брекчієподібних з уламками мінералів і гірських порід різних відтінків червоного кольору, контактів джеспіліту та інших порід з пейзажним малюнком. Виготовлення декоративно-художніх та ювелірних виробів із декоративних джеспілітів значно підвищують економічну ефективність комплексного використання мінеральних ресурсів, зокрема на Горишньоплавнинському залізорудному родовищі, та створюють додатковий соціально-економічний ефект.

2. Закономірний взаємозв'язок між гемологічними характеристиками і вартістю декоративних джеспілітів полягає в тім, що наближення форми зразка до ізометричної, підвищення яскравості і розмаїтості гами кольорів, збільшення величини червоноколірних текстурних елементів, збільшення контрастності текстурного малюнка, зниження кількості дефектів викликають пропорційний ріст цінності самоцвіту в грошовому вираженні.

Виявлений закономірний взаємозв'язок між гемологічними характеристиками і вартістю джеспіліту підтверджує, що декоративні, технологічні властивості, геометрія зразка дозволяють прогнозувати його вартість за допомогою дизайну каменю: прогнозна вартість зразків смугастого різновиду найкращої якості складає від 100 грн/кг; прогнозна вартість зразків смугастого, брекчієподібного, плойчасто-смугастого різновидів і на контакті з іншими породами - від 15 грн/кг (без урахування витрат на додаткові геологорозвідувальні роботи).

3. Запропонована модель використання декоративних джеспілітів для розвитку вітчизняного каменесамоцвітного ринку є підставою для проведення подальших гемологічних досліджень щодо виявлення

декоративних різновидів і колекційних каменів на інших залізорудних родовищах України, розробки бізнес-планів і здійснення комерційної діяльності на ділянках надр, де можливий їх попутний видобуток.

Модель включає основні моменти регулювання вітчизняного законодавства в цій сфері, напрямку подальших наукових досліджень, приклади геолргічних програм і комерційних проектів, зв'язаних з використанням декоративних джеспілітів України, а також значного переліку колекційних каменів, що зустрічаються поряд із джеспілітами. Це дозволить створити товарну продукцію не тільки у вигляді каменесамоцвітної сировини і виробів, але також у вигляді ілюстрованих видань, тематичних виставок, окремих архітектурних комплексів, що складе значний внесок у збільшення національного надбання України.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ РОБІТ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Некоторые положительные особенности драгоценных камней в банковской деятельности Украины / П.Н. Баранов, Ю.Т. Хоменко, С.В. Шевченко, Р.Б. Камков // 36. наук. пр. НГА України. - 1999. - № 6. — С. 79-82.

2. О декоративно-художественной стоимости драгоценных и полудрагоценных камней / П.Н. Баранов, Ю.Т. Хоменко, С.В. Шевченко, Р.Б. Камков // Науковий вісник НГА України. - 2000. - № 1. - С. 39-40.

3. Особливості художнього проектування виробів із природного каміння / П.Н. Баранов, І.М. Буряк, Ю.Т. Хоменко, С.В. Шевченко // Коштовне та декоративне каміння. - 2001. - № 3. - С 23-27.

4. Баранов П.Н., Шевченко С.В., Гончаренко В.А. Правовой режим драгоценных камней и ювелирных изделий в Украине // Науковий вісник НГУ. -2003. - № 1,- С. 36-37.

5. Шевченко С.В. Геммолого-экономическая оценка, требования и критерии качества декоративных джеспилитов Украинского щита (на примере Горишнеплавнинского месторождения железных руд) // Науковий вісник НГУ. - 2003. - № 5. - С. 30-31.

6. Шевченко С.В., Баранов П.Н. Декоративно-художественная стоимость некоторых разновидностей джеспилитов // Материалы IV Междунар. симп. по истории минералогии и минералогических музеев, геммологии, кристаллохимии и кристаллогенезису. - Санкт-Петербург. -2002.-С. 350-351.

7. Шевченко С.В. Стоимость и дизайн самоцветов на примере декоративных разновидностей джеспилитов // Материалы конференции „Изобразительное искусство, дизайн и культуроведение в XXI веке: тенденции и перспективы развития». - Днепропетровск. - 2002. - С. 22.

8. Шевченко С.В. Критерии оценки качества декоративных разновидностей джеспилитов / Материалы VI Между нар. конференции «Новые идеи в науках о Земле». - М. - 2003. - С. 127.

9. Баранов П.Н., Гончаренко В.А., Шевченко С.В. Правовые особенности рынка самоцветов Украины / Материалы VI Международной конференции «Новые идеи в науках о Земле». — М. - 2003. - С. 78.

АНОТАЦІЯ

Шевченко С.В. Гемолого-економічна оцінка, вимоги і критерії якості декоративних джеспілітів Горишньоплавнинського родовища залізних руд Українського щита. - Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата геологічних наук за фахом 04.00.19 - Економічна геологія. Інститут геохімії навколишнього середовища НАН і МНС України. Київ, 2004.

Дисертація присвячена питанням гемологічної оцінки декоративних джеспілітів з метою підвищення економічної ефективності комплексного і раціонального використання мінеральних ресурсів на діючих гірничорудних підприємствах з видобутку залізистих кварцитів на прикладі Горишньоплавнинського залізорудного родовища.

У пачках першої РЯ^Хг підсвіти залізистих кварцитів Горишньоплавнинського залізорудного родовища обгрунтовано виділення декоративних різновидів джеспілітів, що мають гемологічну цінність. Розроблено критерії оцінки якості декоративних джеспілітів: розміри і форма зразків; тріщинуватість; різновид текстури, контрастність малюнка, колір і потужність текстурних елементів, що визначають сортність сировини й асортимент продукції. Виявлено закономірний взаємозв'язок між гемологічними характеристиками і вартістю джеспіліту. Запропоновано модель використання декоративних джеспілітів у рамках концепції розвитку каменесамоцвітного ринку України.

Ключові слова: гемологічна оцінка, декоративно-художній виріб, джеспіліт, економічна ефективність, каменесамоцвітна сировина, комплексне використання, мінеральні ресурси, попутний видобуток.

АННОТАЦИЯ

Шевченко С.В. Геммолого-экономическая оценка, требования и критерии качества декоративных джеспилитов Горишнеплавнинского месторождения железных руд Украинского щита. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата геологических наук по специальности 04.00.19 - Экономическая

геология. Институт геохимии окружающей среды НАН и МНС Украины. Киев, 2004.

Работа посвящена вопросам геммологической оценки труднообогатимых декоративных джеспилитов с целью повышения экономической эффективности комплексного и рационального использования минеральных ресурсов на действующих горнорудных предприятиях по добыче железистых кварцитов на примере Горишнеплавнинского железорудного месторождения.

В пачках первой РЯ^Хг подсвиты железистых кварцитов Горишнеплавнинского железорудного месторождения обосновано выделение декоративных разновидностей джеспилитов, представляющих геммологическую ценность. Разработана методика геммологической оценки камнесамоцветного сырья, которая позволяет получать детальную информацию об экономически выгодных направлениях использования имеющихся запасов. Выявлена закономерная взаимосвязь между геммологическими характеристиками и стоимостью джеспилита. Подготовлена эталонная коллекция декоративных джеспилитов. Установлены требования и критерии оценки качества декоративных джеспилитов, что позволяет определять сортность сырья и ассортимент продукции. Выделены четыре сорта камнесамоцветного сырья и четыре вида изделий. Определена область применения декоративных разновидностей джеспилита в камнеобрабатывающей и ювелирной промышленности. Рекомендации по обработке декоративных джеспилитов и изготовлению камнерезных и ювелирных изделий применены в практике производственных работ КП «Южукргеология» и могут быть использованы заинтересованными организациями и учреждениями на данном и других железорудных месторождениях Украинского щита. Предложена модель использования декоративных джеспилитов в рамках концепции развития

камнесамоцветного рынка Украины.

Научная задача повышения экономической эффективности

комплексного использования минеральных ресурсов на действующих горнорудных предприятиях по добыче железистых кварцитов на примере Горишнеплавнинского железорудного месторождения

получила новое решение. Рекомендованный отбор пригодных образцов труднообогатимых гематит-магнетитовых джеспилитов с красноцветными текстурными элементами для изготовления декоративно-художественных изделий более чем в 10 раз повышают удельную экономическую эффективность комплексного и рационального использования минеральных ресурсов на

Горишнеплавнинском железорудном месторождении.

Ключевые слова: геммологическая оценка, декоративно-

художественное изделие, джеспилит, камнесамоцветное сырье,

комплексное использование, минеральные ресурсы, попутная добыча, экономическая эффективность.

SUMMARY

Sergey Shevchenko. Gemmological-economic appraisal, quality requirements and criteria for decorative jaspilites of Horishneplavnynske iron ores deposit of the Ukrainian shield. - Manuscript.

The dissertation on competition for a scientific degree of the candidate of geological sciences on a speciality 04.00.19 — Economic geology. Institute of geochemistry of an environment National Academy of Sciences of Ukraine. Kiev, 2004.

The research is devoted to questions of hardly dressing decorative jaspilites gemmological appraisal with the purpose to increase an economic efficiency of complex and rational use of mineral resources on working mining enterprises which product ferriferous quartzite on example of Horishneplavnynske iron ores deposit.

Allocation of valuable decorative jaspilites varieties within first PRiSX2 subsuite packs of ferriferous quartzite Horishneplavnynske iron ores deposit are proved. There are developed criteria of decorative jaspilites quality appraisal: the sizes and form of specimens, jointing, a texture variety, contrast of pattern, colour and capacity of texture elements define sorts of rough gems and assortment of production. The natural interrelation between gemmological characteristics and value of jaspilites is revealed. The model of decorative jaspilites use within the concept for development of Ukrainian gem market is offered.

Keywords: gemmological appraisal, complex use, decorative-art product, economic efficiency, jaspilite, mineral resources, passing output, rough gems.