Бесплатный автореферат и диссертация по географии на тему
Картографическое моделирование состоянияи развития инфекционной заболеваемости населения Украины
ВАК РФ 11.00.12, Географическая картография и геоинформатика

Автореферат диссертации по теме "Картографическое моделирование состоянияи развития инфекционной заболеваемости населения Украины"

Нащональна Акаделия наук Укра'ши Р Г Б ОД 1нсппуг географи

?. ДЕК 1ЯЯ7

БОНДАРЕНКО ЕДУАРД ЛЕОН1ДОВИЧ

УДК 528.94

КАРТОГРАФ1ЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СТАНУ ТА РОЗВИТКУ1НФЕКЦ1ЙН01 ЗАХВОРЮВАНОСТ1 НАСЕЛЕНИЯ УКРАШИ

11. 00. 12 - географ±чна караюграф±я

АВТОРЕФЕРАТ

дисертацп на здобутгя наукового ступеня кандидата географ1чних наук

Кшв-1997

Дисертащею е рукопис.

Робота виконана в Кшвському ушверситеп 1меш Тараса Шевченка.

Науковий кер1вник кандидат географ1чних наук, доцент Молочко Анатолий Миколайович, Кшвський ушверситет ¡меш Тараса Шевченка, завщувач кафедри геодези та картографп географ1чного факультету

Оф]Щйш опоненти: доктор географ1чних наук

Пархоменко Галина Орестшна,

1нститут географи HAH Украши, провдаий науковий сшвробгтник

кандидат географ!чних наук, доцент Загороднш Володимир Васильевич,

Украшський державний педагопчний ушверситет iMern М. П. Драгоманова, заввдувач кафедри еконо\пчно'1 та сощально! географи

Пров]дна установа Чершвецький державний ушверситет

iMern Ю. Федысовича, Мшосвгги Украши, м. Чершвщ

Захист вщбудеться 29 грудня 1997 року о 14 годиш на заоданш спещагпзовано! вчено! ради Д. 01. 69. 01 при 1нституп географа HAH Украши за адресою: 252003, м. Кшв-3, вул. Володимирська, 44

3 дисертащею можна ознайомитися у б1блютещ 1нституту географи HAH Украши (252003, Ки1в-3, вул. Володимирська, 44)

Автореферат роз!сланий листопада 1997 року

Вчений секретар спещашзовано! вченох ради

Тарантул Л. Л.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуалыпсть темя дослЛдження. 0дн1ею з ознак незалежного розвитку УкраХни в початок 1нтенсивного формування на-Д1овального 1нформац1йного простору як скдздово5 частики светового. Це вадбувавтьоя шляхом впрозадження сучасних гео-1нформацпшлх технологий в ус! сфери сустдьного життя, од-Н16Ю з яких в система охорони здоров"я. Д1яльн1сть ц!в'1 сфери бззуеться на отриманн! просторово! ¿нформацзЛ про стан здоров'я населения 1 розробщ на щй основ1 вз.дпов1дного комплексу практичних профз.лактични;< заходав.

Просторова 1нтерпретащя показник!в, акал1в яких в 1Н-формацпшокз основою для подальшого вдосконзлення роботн тд-розд1л1в сисгени охорони здоров "я, протягом певного часу 31дбувавться шляхом картогрзфування. 1снуюч1 методики роз-робки та складання окремих карт, 1х сер1й, медико-географ1ч-них атлас1в за методом збору 1нформацзл, П обробки та представления остаточних результата эже не в1дпов1даоть Р1Еню сучасних св!тових вимог щрдо оперативное!!. Це особливо стосуеться традшцйних метод1в каргографування хвороб 1н-фекцхйних, ам1на яких у простор! й чаи характеризуешься до-сить швидкою м1нлив1стю, у ряд1 в!шадк1в, готова кзртог-раф!чна продукция з'являвться гз зайзненням, що не дозволяв реалхзувати маашивост! картогра^пчного досл!дження у повному обсяз1.

Тому, актуальним в роеробка шзяххв та метод!в оперативно"! обробки З-нформацП, створення просторових картограф! чних моделей, як1 дозволягать всеб1чно анал1зуватн прояви 1нфек-Ц1Йно1 захворюваност! з викориотанням сучасних комп'ютерних картографйчних систем.

Зв'язок робота з науковими програмами, планами, темами. Напрямок дисертащйного дослхдження пов'язаний з держбюджет-ними темами науково-дослхдно! лабораторП геодеззл, картог-рафП та фотограмметрзл географ1чного факультету Кшвського утверситету 1ыен1 Тараса Еевченка: 'Тео1нформащйне забез-печення 1 розробка карт для вщо1 школи" (1994 - 1998 рр., N держ. ревстрацП 0194У005175); "Роеробка концепцп 1 визна-чення основних геогрзф1чних сгалих параметр!в територ11 Ук-ра'ши" (1996 р., виконувалась за темпланом Укргеодезкартог-

раф!ï); "Ровробка основ теыатичного ИС-картографувзкня для потреб ocaiTii в Укра'1н1" (з 1.01 199? року).

Мета i задач! дошпдження. Метою роботи е науковз ров-робка i створення медико-географ!чно'2 гео1нформащйно1 сис-теми на платформ! програмного вабезпечення ф1рми MapInfo Corporation (США) Maplnfo v 3.0 для картографачного ыоделю-вання прояву !нфек1уйно! вахворюваност! серед населения Укг раанк, завдяки якай став мождивою резлгзащя аЕторсько! программ створення в!дпов1дного комп'ютерного медико-геогра-фачного атласу.

Для досягнення ц!е! мети у робот! поставлен! та вир!ше-Hi таги задач!:

1. Проаналхзовэно досв!д картограф!чного моделзовання поширення хнфекщйних хвороб серед населения, включэючи ic-нуюч! твори атласного типу, розроблен! з використанням EDM.

2. Дослужено особливостх просторово-часово! зм1нност1 показнлк1в хнфекшйно! захвораваност! населения Украши за значний npoMiîsoK часу, зокрема, з використанням сучасних методик картографування.

3. Обгрунтовано теоретико-методкчн! основи оперативного картографування 1нфекц1йно! захворюваност! на основ! вико-ристання можливостей та програмного вабезпечення сучасних ГIС-гехнолог i й.

4. Розроблено методичну схему реал1ззцП медико-геогра-фачного ИС-картографування з урахуванням особливостей ви-

V i TTUnï i Urho^i-STTi ï

5. Залропоновако структуру та описок карт комп'ютерного ыедико-геогр-аф!чного атласу хнфекщйно! захворюванос.т1 населения Украхни та одержано в!дпов!дн1 зразки.

Об'ект i предмет досл1джень. Объектом даного дослхджен-ня s 1нфекц1Йна захворюван1оть населения, пгзнання яко! зд!йонено шляхом створення медико-географ1чжп гео1нфорш-щйш! системи.

Предмет досл!дження - теоретичний та методичний апарат створення електронного атласу 1нфекц!йко1 захворюваност! населения на основ! ПС-технологiii.

Методология та методи досуиджень. Теоретичну та методо-лог!чну основу сгановлять сучасн! уявлення про застосування

Г 1С-технолог!й для niзнания об'вгепв реально! д1йсност1.

Для досягнення мети дсагцджень у робота ззстосовано ме-тоди 1оюричного та системна-структурного анагйзу, картогра-ф!чного моделювання та 1н.

Дисертащя виконана на основ! загальнотеоретичних поло-жень картограф!чно! науки, висунутих у працях Ü.M. Берлянта, O.G. Васмутз, Я. I. Жупанськогс, А.П. Золовського, Г.О. Пархоменко, Л,Г. Руденка, К. О. Сзлщева, С.М. Оербенюка, В. О. Червякова та iH.

1кформац1йна база доохцдження сформована на основ! кар-тограф!чних та Л1тературних джерел, яга. знаходяться в фондах Нащональноз б1бл!отеки Укршни iMSHi В.1.Вернадського, Державно! науково! медпчно! б1бл!отеки та iH., опубл1кованих та первинних статистичних матер1а.тив MiHic-терства охорони здоров'я УкраЗни та йсго п1дроздЗл!в, а також мзтер1ал!в, ai6-раних особисто автором або при його безлосереднм учаог1 у процвел виконання дослзджень, шр проводилися на кафедр1 гео-дезП та картографП Ки:вського ун!верситету !мен! Тараса Шевченка.

OcHOBHi положения, що захкщакться.

1. Картограф1чне моделювання явища 1нфекд1йко! захворю-ваност1 у населения, просторово-часов! прояви яко! характеризуются швидкокз ьанливз-стю, в сучасних умовах ефективне лише за умови використання ПС-технолоПй.

2. НагЙНлыл повною картограф1чною моделлю комплексу причинно-наслз.дкових вв'явк!в явкща з.нфекцз.йно1 захворюва-ност1 населения Укра!ни, яка мае теоретичний та практичний iHTepec, е медико-геогра$1чний атлас.

3. Методика стЕорэння такого атласу грунтувться на принципах картографйчного моделювання з викориотанням роз-роблено! медико-географ!чжп Г1С (МР Г 1С) га на основ! зап-ропоновано! автором структурно! модел! розробки в!дпов!дних карт.

Наукова новизна одержаних результатов. Вперше в Укра!н! виконана наукова i фунгацональна розробка та створена д!юча д1льова медико-географ1чна ПС, призначена для моделювання прооторово-часових особливостей ¿нфегацйно! захворованост1 населения Укра!ни.

Розроблено теоретико-методичну концешцш створення опе-

ративних електроннкх медико-географачних карт та електронно-то медико-географхчного атласу (ЕМГА) ¿нфегацйноЗ захворюва-ност! населения на ocHcmi створено"! ПС. Визначено вимоги до джерел анформащ!, як! забеапечують 'i'i функдцснування.

Обгрунтовано принципи та методику формування бази даних для розробки окремих електронних карт та атласу у цхлому.

Одержано вразки картографачних моделей ЕМГА, призначе-них для ощнки динатки та оперативного анализу ситуац!'! в проявив 1нфекц1к та лрийняття р1шень стосовно оргазпвацП системи вздпов1дних проф2.лаетичних эаход!в.

Практична значения результат!» досл!даень. Створений атлас з.кфекцз.йно1 аахворюваяост! населения е першим в Укрш-Hi медико-географхчним твороы, розробку якого реализовано на ПЕОМ. Теоретико-методичн! основи побудови медико-географ1ч-HO'i ПС 1нфегащою1 вахворюванастз., методи та пршгаш П практично"! реал1зац:и можуть бути викориотан1 для картогра-ф1чного моделювання !нишх вид1в хвороб та на ¿ншнх територ!-ях.

ОтршанЛ окрет карти та атлас в ц1лому можутъ бути вастосован i на пракгшц для прогнозування виникнення та роз-повсюдження а.нфекф.йних хвороб та в метою розробки в1дпов1д-них профзлактичних ваход1в стосовно саттарно-г1г1бн1чного стану територш.

Практична реал!аащя наукових розробок. Результата ро-боти ув1йшли до закатного BBiTy науково-дослхдно! лаборато-pi"i геодевП, картограф!'! та фотограмметрзЛ географ1чного факультету Ктвського университету iMSHi Тараса Шевченка 'Тео1нформац1йне забевпечення i розробка карт для визцоЗ шко-ли" (1994-1996 рр., N д.р. 0194У005175).

Отримаш окреь'л ревультати досайдження впроваджей у КиЗвськлй медичн1й АкадемП п1слядиллошюЗ ocBira MOS УкраЗ-ни (свiдодтео N £915 тд 04.12.1996 року),

Ровробленз. методичн! оперативно-технологi4Hi схеми створення електронних тематичних карт викориотовуються в навчальному процес! при пгдготовщ студентов географзчного факультету за спец1алънз.стю "картограф!.я".

Особистий внесок здобувача. HayKOBi положения та вис-ковки, що стооуються теоретико-кетодичних положена викорис-тання ПС-технолог1й для картограф1чного досл!дження i моде-

лювання стану i розвитку явшца !нфекц!йно! захворюзаност! населения в yjcpaïHi отриман! автором особиото. Для цього ви-користано програмний продукт ф!рми MapInfo Corporation Mapinfo V 3.0, на техн1чн!й баз! яко! автором апробовано розроблену ним технолог!чну схему моделювання i створення 3p33KiE картограЗпчно! продукцП i, зокрема, розроблено медика- географ!чний електронний атлас.

Апробшря результатiв досл1дження, Ochobhí положения дисертацП допов1дались, обговаривались та були опубл!кован! у матерхалах: семшару-презентацП австрхйськоЗ ф!рми "PROSIS" в YKpa'iHi (Kiîïb, 1994 p.); VII з'1зду Украхнського географ1чного товариства (Kiîïb, 1995 p.); I м1инародко! кон-ференвд! "Картография та вита школа" (Кшв, 1996); III mí»-народному науково-кетодичнсму сем!нар! "Посилення практично'! п1дготовки студент!в-географ1в з топографа! ! картограф!ï та координацП i результативное?i досл!джень з географ!чно! картограф!ï на картографхчних кафедрах державних ун!версите-т!в" 0<apKÍB, 1997); наукових конференщях студент!в та ас-nipaHTiB Кшвського университету !мен! Тараса Шевченка (Ки-!в, 1996, 1997 pp.).

Публ1нацП. Результата диоертащйних досл!джень опубл1-коваю у 5 статтях у брошур!, наукових журналах та зб1рниках наукових праць (загадьним сбсягом 1.S5 д.а., три з них - са-MOCTiÜHO, 0.9 д.а.); трьох зб1рниках тез наукових допов!дей, одн1Й raseTHifí статт1.

Структура та об'ем дисертащ ï. Дисертацхя складаеться !з вступу, чотирьох ровд!л1в, висновкхв, описку використаних джерел, додатк1в. Бона викладена у ц1лому на 161 стор. машинописного тексту ! включав 20 рисунка в, 8 таблиць, 3 додат-ки. Список використаних джерел нараховув 105 найменувань.

0СН0ВНИЙ SM ЮТ F0E0TIÍ

Р03Д1Л 1. АНАЛ13 TE0PIÏ I МЕТОДИКИ КАРТОГРАФ1ЧН0Г0 М0-ДЕЛЮВАННЯ 1НФЕКЦ1ЙН01 ЭАХВ0РКБАН0СТ1 НАСЕЛЕНИЯ. Анатаз тео-pi'i i методики картографачного моделювання явища !нфекц!йно! захвороваяостх населения, проведений на основ! !снуючих л!-тературнкх та картограф!чних джерел, св!дчкть, щр методи

схворення окремих медика-географачних карт, ïx cepiji, меди-ко-географ!чних атласiB, эастосован1 способы картограф1чного зображення воображают* в1дпов1дн1 етапи роззитку медико-ге-ограф1чного картографування. Його розвиток шов еволющйним шляхом, ускЕаднювалися тили карт, р1зноыан1тншою ставала методика ïx створення.

Переваина бьльшгсть мэдико-картографйчних твор1в до початку XX столз.ття, взбивала розповсюджевня перевзж-зючих на той час захворювань - ¿нфекцпшкх, 1дея 1х вивчення шляхом картографування s метою практичного викориотання отриманнх результатов розвивапися в працях вхйськових та земських Jii-KapiB; M. Обручева, В. Столярова, С. 1гумнова, та ан.

У подальшому методика медико-географ!чного картографування 1нфекц1йно1 захворюваност! населения рсзвивалася у працях О.О.Шсшина, G.I. 1гнатьева, Б.В. Вершинського, Ю.С. Фельдмана, Я.ЬЖупансъкого, А.С.Комаревко, Г.О.Пархоменко, А.П.Айр1яна, Ф.Г.Григор'ева, В.О.Шевченка та iH.

В опрацьованому автором списку нарэховувться понад 40 атлас!в, що мхстять медико-географ1чн! характеристики населения. Серед них 4 - по Укра'1н1. Вони створеш, починаючи з 19S6 раку, в використанням традщцйних методик картографування.

S розвитком науково-техшчного прогрэсу в'яеляються но-Bi методики створення карт та атлас1в, зокрема з використанням автоматизованих систем. Так! твори в1добраиують розвиток автоматизапд! картографП в CBiTi. Це "Атлас смерхносх! населения вз.д раку в АнгдП та Уельс!" (1983), "Атлас омерт-HOCTi населения в!д ргзних хвороб в Англп та УельсГ' (1984), "Пространственно-временная изменчивость неинфекционной заболеваемости населения Дальнего Востока" (1985), "ЭВМ-атлас инфекционной заболеваемости населения Приморского края (198?). Вкнзан1 згласи досить обмежен1 за bmïctom (в!д-бивэють лише територ!адьний розподз.л показник!в захворюва-HOCT1 або смертности i в!дносяться до ЕОМ-атлатв першого покол!ння, зокрема, на картах ЕОМ-атлайв Далекого Сходу роль географ1чно! основи виконувала накладна прозора шпвка з кордонами територ1альних одиниць та хндшми елементами до-в1дкового типу.

Узагальнений досв!д попередшх розробок в медико-геог-

раф1чного картографування ЗнфекцЗйно! захворюваносхЗ, дозволив обгрунтуватя шляхи та мэтоди подалыпого досладження цьо-го яввда, зиходячи з дссягнень сучаоних Г1С-техкологЗй та потреб практики.

Р03Д1Л г. ПРОСТОРОЕО- ЧАСОВ А МШЛИВЮТЬ 1НФЕКЦ1ЙН01 ЗАХ-ВОРЮВАНОСТI НАСЕЛЕНИЯ УКРА1НИ. Проведений якЗсний 1 кЗлькЗс-ний аналЗз джерел ЗнформацЗ! щодо Знфекщйно! ззхворюваностЗ населения б УкраЗнЗ, дозволив побудувати структурно-графЗчну модель Зиформащ иного забезпечення картографування стану 1 розвитку цього явища. Вена включав основнЗ джерела (картог-рафЗчнЗ, статистичн!) та додатков! - текстов! (л!тературн!, зв!тн1, фондов!) (рис. 1)

Рис. 1. Струятурно-гра^чна модель ¡нформащйкого забезпечення картографування стану та розвитку 1н$екц1йно1 захвпрюваностЗ.

На пЗдстазЗ анализу показникЗв !нфекц!йно! захворюва-

ност1, вся Знформащя ¡цодо гтн.чсст! даних в часг розподЗлена на дв! велика груди: швидкозмЗннЗ та вЗдносно-стабЗльнЗ.

Вадноона стаб!льнЗсть прояву деяких ЗвфекцЗй в Укра!нЗ (туляремЗя, лелтоетпроз та Зн.) сбушзлювться Зснуючими при-родно-географЗчними передумовами !х розвитку 3, тому, вЗдпо-вЗдн1 картографЗчн! модел1 вЗдображують яюсну картину прояву цих хвороб протягом певного часу. Швидкозм1ннЗ Знфэкц!! (дифтерЗя, вЗрусний гепатит та 1н.) обумовлюються, головни.! чином, сощально-економЗчними передумовами !х розвитку 3

часто карти, щр вхдображають стан вахворюваност!, з'являють-ся з великим затзненням, що унеможливлюе "!х використання для боротьби в хворобами.

Тому, для б1льш успхшного використання картографачного методу при досл!дженн! просторово-часово! вм!нност1 !нфек-ц!йно1 захвэрюваност! населения та використання отриманих результат!в на практшц, необхлдно прагнути до зменшення часового зашвнення м1ж вберем первинно"! шформацп, 21 оброб-кою та М1» одержаяням узагальнених даних 1 складанням картограф! чних твор!в, що може бути реагизовано лише в викорис-танням сучаоних Г1С-технолог!й.

Практична реал!защя такого п!дходу вимагае в!дпов!дно-го !нформац!иного забезпечення.

3 дав! точки зору медико-географ1Чн! дан! дощльно роз-д!лити на ДЕа яши: цкфров! (медика-статпстичн1, картогра-ф!чт в цифрован фор>*а) та аналогов! (картограф!чн1, тексто-в1). Подальше використання остзнн!х виыагаз проведения цпф-рування за в1домими методиками.

1снуюча !нформац!йна бава та визначен1 вавдання оперативного медико-геогр-аф!чного картографування, узагальнен! та конкретиаован! у вигляд! структурно'! модел! (рис. 2), яка

1нфекц!йна захворюзан1сть як об'вкт картографування

Просторова зк11нн1сть

Групп фактор!в

Природн!

!

Часова вм1нн!сть

Групи хвороб

Соидально-економ!чн!

]Швидковьпн-Н1 в час!

В1днссно-стабальн! в час1

Механ1зми ^ередавання хворо б

Пов!тряно-крапельнкй

Фекально-оральний

Траном1сивний

Контактннй

Групи картограф1чних твор!в

Карти передумов

¡¡.нфегациноЗ вахворюваност! населения

Новогеограф!чн! карти

Рис. 2. Структурна модель просторово-часово1 зьшшост! 1н$екщйно1 захворкваност!.

показуе, що найб!лып повно картограф чне моделювання причин-но-насл!дкових зв'hskîb шфегацино! захворюваносх1 можна здайснити в структур! комплексного медшо-географичного атласу на основ! ПЕОМ-картографування, що в сбою чергу потре-буе створення вОпов!дних спец!ал!зованнх медико-географ!ч-них Г 1С.

Р0ЭД1Л 3. ТЕОРЕТЙКО-МЕТОДЙЧНI ОСНОВИ СТВСРЕННЯ ЕЛЕКТ-РСННОГО МЕДИК0-ГЕ0ГРАФ1ЧН0Г0 АТЛАСУ 1НФЕКЦ1ЙН01 ВАХВОРЮВА-НОСТЗ НАСЕЛЕНИЯ. Медико-географачна ПС (МГ ПС) - це система, що включав медико-географ!чну базу даних i техн!ко-прсг-рамне забезпечення, призначене для манапулащ!, анализу та воображения даних у вигляд! р!зноман!тних картограф1чних моделей, таблиць, графиков, д!аграм тощо, передбачених прог-рамсяо та bmîctom Атласу, якл. розроблено автором.

Виходячи з мети роботи, анформащйного забезпечення та можливсго використання результате досл!джень, визначею го-ловн1 вимоги до створювано"! KG1 ПС: можлив1сть сум1сного анализу р!знородних показнккгв, воображения ïx bmîctoshiix та простэрових парачетр1в тощо.

Визначеним вимогам зэдовольняе медико-географачна ПС на платформ! програмного продукту MapInfo v 3.0, що вже ви-користовувться в УкраШ. Програма Map Info забезпечув функ-ц!! опису даних, ïx збер1гання, поновлення, а також приклад-hoï обробки (анад1з, моделювання тощо). Конкретна, розрсбле-на автором технолог1чна схема, в узагальненому вигляд1 представлена на рис. 3.

Рис. 3. Технолог!чна схема осковния модул1в меднко-геогра$1чно1 ИС.

Особливастю МГ ИС сл!д ввазкати специф!чтсть вих!дно! шформац!'!, а також складн!сть (i поеташпсть) !! обробки та

представления у кхнцевоыу результат!. ПС засновала на орга-н!зац!'1 хнформацЗЛ у внглнд1 бази даних, що керувться прог-рамш&ш засобами. Дя база даних включав три основы! блоки: медико-статистлчна !нформац1я, (показники захворюваност! населения та д1яльнаст! п!дрозд!л!в Ы!н!стерства охорони здо-ров'я), як! представлен! в цифровой форм!. зручн!й для введения до бази даних без попередньо! обробки; картогрзф1чна 1нформад1я, яка в!дбивав просторов! характеристики об'вкту зивчення ! вимагае попередньо"! обробки (цкфрування), в т.ч. трансформации зображень, одержаних з вюадних джерел !нфор-мацзл, що в!др!зняються мхж собою зз матемзтичкао основою -проенвдями, ел!псо!да\ш, масштабами, системами вим!р1в, зок-рема, при використанн! деяких !новемних або застар1лих не-метричних картматер!ал!в або спотворених внзсзпдок деформа-ц!'1 вшаджп основк; семантична !нформапДя - (додатков! або пояснюЕальн! дал!, а також фэйли-вкав!вники центро1дав об'-бкт1в та !н.), яка потребув впорядкування у таблиц! бази даних МГ НС за в1дп0в1дшзми правила',ш програмного забевпечен-ня.

Заг-дивою ушвохз функц!онування розроблено! МГ ПС та достов!рноот1 отршаних результат1Е б поззук в1дп0в1дних прл-йом!в воображения явщ, виходячи е двох умов: !х воображения у трздицптй картограф!'1 та моашшостей програмного забезпечення Мар1п£'о. Оптимальне виршенка проблеми представлено у табл. 1.

Таблица 1

Способи картагра$1чного зображення

Способи картограф1Чнаго зображення об"вкт!в та явгац

у програч! Мар1п!"'о у класичн1Й картограф!!

Д1апазони вначень Картограма

Стовпчиков! дГаграми Картсщаграма

Кругова д1аграча Картод!аграма

Градуйован! символи Значки Картод!агрзма

Точки Точки

1ндив!дуальн! значения Значки Л!н!йн1 знаки Ареали Якгстт фон К!льк!сний фон

Для ствсрення карт прояву концентрацП явища - щгльнос-т! захЕорюваност: автором апробовало програмнлй продукт SURFER V 5.0, математичну основу якого складаоть ачгоритми 1нтерполяц1'1 двохеим!рних функц!й - розрахунку значень у вузлач регулярно'! cîtkh за вих!дними даними, розмщеними у дов!льних точках.

MosuiiiBOCTi МГ ПС щрдо колъорового в!дтворення оригша-л1в карт сбумовлюють вивчення цього питания з точки гору асощативного сприйняття кольору. Виходячи i3 специфики îh-фекц1й, cnoco6iB заражения ними тощо, автором визнано, що для воображения захворюваност! дощльно використовувати та-Ki кольори: блакитний (дифтер1я, в!тряна Bicna, еп1дем1чний паротит, скарлатина. Kip та iH.); св1тлс-коричневий (Bipyo-ний гепатит, сиворотковий гепатит, rocrpi кишков1 !нфекц1! та iH.); велений (лепгосшроз, тулярем!я та 1н. ); червоний (праведь, сказ та iH.).

Теоретико-методичну схему створення медико-географхчио! карти за допомогою îvQ? ПС, що будувться на платформ! Map Info представлено графЛчно (рис. 4).

Рис. 4. Структурна модель схеми створейня медкко-reorpa$i4Ho'i карта на ochobî МГ Г1С.

Анап1з вадсбраження явища ¿нфенщино! эахворюваност1 населения Украани показув, що найб!лыл адекватною картогра-ф!чною ыоделлю ïï в атлас, який складавться з трьох текатич-них ровд1л1в; карти передумав шфекщйно! захЕорюваност! населенна; карти захЕорюваност! 1 смертност! в!д !нфекц!йних хвороб; карти д!яльност1 сан1тарно-еп1дем1олог1чних заклад!в в KpaïHi. Часовий 1нтервал - 1979-1994 роки.

Р03Д1Л 4. МЕТОДИКА ПРАКТИЧНО!" РЕАЛ13АЦП Г1С ДЛЯ СТЕО-РЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГ'О ЫЕДИКО-ГЕОГРАФ IЧКОГО АТЛАСУ 1КФЕКЦ1ЙН01 ЗАХВОНСБАНОСТI НАСЕЛЕНИЯ. Необхадним етапом розробки елект-ронного медико-геограЦдчного атласу б створення ыедико-геог-рафачно! бази даних, яка мае файлову структуру. Bei файли, що ïï складають знаходяться в одн!й базовш директор!'!, поз-начен1й автором "DATA", яка б директоршею першего р!еня. Кожей тематичний роздал складав окрему директор!», яка явля-вться директор1бю другого piEHH. Фактори-передумови гнфек-ц!йно'1 захворзованоста населения знаходяться в каталоз1 "COND", захвсрюванасть - "M3R", д1яльн!сть CEC - "SES". Методика створення баги даних основана на функщональгазх мож-лзшостях программ Maplnfo v 3.0 i органааувться у виг ляд! таблиць. Кожна таблиця - це група Мар1пГо-файл1в, позначе-них: файл.tab та файл.dat. Перший описув таблиц, HKi визна-чають формат, зм1ст та обсяг необх!дно"! анформацп, другий -MioTHTb медико-географ1чн! дан!, що бевпосередньо вводяться до в1дпов!дних таблиць. У випадку, коли для опису медико-географа чних о6'бкт!в використовуються просторов! координата, таблиця складавться ще в двох додаткових файл!в: файлу.шар (описув графачн! об'екти) та фаллу.id (семантичн! посилання, що зв'язують дан1 з об'вктаыи моделюзання). До таблищ даних може в!дноситися також !ндексний файл (якщр в!дпов!дн1 записи про!ндексозан1), що дозволяв зд!йснювати контекстний по-шук об'вктав картографування.

Для ровроблено! автором загально! методики створення основних тип!в таблиць, характер^ деяк! медифакацп, як! визначаються специф!кою вих!дного матер1алу. Етапн!сть при цьому така:

а) при створенн! медико-статистичноа таблиц!: визначен-ня та створення структура таблица; внесения медико-статис-тичних даних;

5) при створенн! картограф!чно"1 таблиц!: попередня технична подготовка матер1ап1в; безпосереднб цифрування (диг!-тагйзащя); редагування граф!чно! шформац!!; конвертаидя &я£,файлу в формат ОХР (або онший, сутсний з програмним за-безпечення.м l-.iT ПС); шпортування грзфично! БХР-1нформац11 до МГ БД;

в) при створенн! текотово! таблиц!: визначення та ство-рення структуры таблиц!; внесения текстовик даних; розробка та внесения посилань (1ндекс1в), якл призначет для геокоду-вання даних.

Методика 1 посл!довн!сть створення медико-географ!чних карт для елэктронного медико-геогрзф!чнсго атласу 1нфекц1й-но! захворюваност! описувться структурною моделлю (див. рис. 4), зразок карти подана на рис. 5.

Основиим прийомом побудови карг вс!х 3-х тематичних розд1л1в Е,5ГА на основ! прсграмного ззбезпечення МГ НС 5 пошарове каргографхчне моделювання елемент!в зм!сту. Ця методика передбачав посл!довне накладання прозорих шар!в, кож-ний з яких м!стить окрешш тематичнии елемент карти.

БИСНОВКИ

Анал!з стану картограф!чного моделювання !нфекщйно! захворюваност!, а також вивчення особливостей II проягу серед населения УкраЗни, вказув на необх!дн!сть розробки но-вих, нетрадиц!йних метод1в вивчення просторово-часових особливостей цього явища з метою практичного використання отри-маних результатов. Досягнення сучасних ПС-технологий, зок-рема, створюють умови для виконання тако! роботи.

Специф!ка вихз.дно1 з.нформацН про об'вкт картографуван-ня, а таксик мета досл1дження обумовлвють необх3.дн1сть розробки та побудови структурно-граф!чно1 модел! !нформац!йно'1 бази, що складае зм!ст передкартограф1чного етапу досл!д-жень. Модель в!дбивае ооновн! джереяа (картограф!чн!, ста-тистичн1) та додатков! - текстов! (л!тературн!), 1х взае-мсзв'язок та питому вагу в онформащйному забезпеченн! даних про об'вкт картографування.

Модель водбивав також характеристики поводження об'вкту картографування у час! шляхом розпод!лу !нформащйних джерел на дв! велик! групи: швидкозмз.нн1 та воднасно-стабольн!.

ЗАХВОРЮВАШСТЪ НАСЕЛЕНИЯ НА ДИФТЕРПО

Число хворих на дифтер1ю 470 235

S 1984 р. 1 1994 р.

1нтенсивний показник захворюванос-п

у 1994 poi)¡ (на 100 ООО чол. населения)

□ 1.73- 2.37 [3 2.38 - 3.41 й 3.42 - 5.37 Ü 5.38 - 9.01 È 9.02 -10.83

^w.íOAb

Рис. 5. Зразок карти ЕМГА. (Орипнал в масштаб! 1:7 000 000).

Анал!з статистичних даних щодо просторово-часово! м1н-ливост1 !нфеквдйно1 захворюваност! в Укра!н1 та л1тературних джерел з цього питания дозволив розробити структурну модель, яка показув, що найб!льш повно причинно-насл1дков1 звя'зки у систем! з.нфекЩйно1 захворюваност! населения можна предста-вити в структур! 1 зм!ст1 комплексного медико-географ!чного атласу.

Основными тематичниыи розд!лами такого компьютерного медико-географ!чного атласу !нфекц!йно! захворюваност! населения Укрз!нн визначено: передумови виникнення хвороб; зах-ворюванАсть населения за 1979 - 1994 роки; д!яльн1сть сан!-тарно-еп1дем1олог1чно! служби Украхни.

Виходячи з сучасно! !нформац!йно1 бази, зшсту ыеди-ко-географ1чного атласу та мохиивостей сучаских ИС-техноло-Г1Й, структура медико-географ1чно1 ПС, щр створена на платформ! Мар1п£'о, включав функц1ональн1 модула, як1 об'вдкаио в конкретну технолог1чну схему: введения медико-геогрэфачних даних; !х анал!зу, обробки та перетворення; виведення результата у форм1, яка забезпечув мозишвготь 1х практичного викоркстання (електронна форма, коп Г! нзпапер1).

Основний результат дисертавдйного досл!дження - наукове обгрунтування та створення медико-географ!чно1 гео1нформа-ц!кно1 системи (МГ Г 1С) из платформ! програмного продукту Мар1пГо V 3,0 з метою розробки першого в кра'1н! електронного медико-географхчного атласу !нфекц!йно! захворюваност! населения. Розробден1 шляхи та методи оперативно! обробки необ-х1дно1 для цього !нформащ1 з метою створення просторових картографгчних моделей, як1 дозволяють всеб!чно в1дображува-ти та аналазувати прояви !нфекц!йно! захворюзакост1.

Картографувакня стану 1 розвитку !нфекц!йно! захворюваност! населения включав основна етапи: пошук в МГ БД меди-ко-статистичних таблиць; пошук в баз! даних картографачних таблиць; геокодування медико-статистичних даних; виб!р спо-соб1в зображення стану захворюваност!; виб1р способ1в зобра-ження розвитку захворюваност! в простор! та чай.

ПУБЛ1КАЦП ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦ1I

1. Картограф1чне моделювання Офекпдшю! захворюваност!

населения на ochoeI Г IG-технологiii. // УкраЗнський геогра-фгчний журнал. - 199?. - N 3. - С. 47 - 52 (0.5 д.а.).

Z. Отруйн! потоки впадали в Дн1про // Чорнобиль i здоров 'я Укртни. Медико-еколог1чний атлас, вил. 2. - Кшв: Вид. газ."3елений Св1т", 1996. - С. 11 - 12 (0.2 д.а. у cni-вавторств! з Нечипоренком Г. Л., Яценко 0. Ю.).

3. Медико-географхчний атлас 1нфекц1йно1 захворюваност1 населения як результат картографачного моделювання еп!дем1ч-ного процесу // Картограф1я та Еища школа.- вб. наук, праць. - К.: 1996,- 0.22-23 (0.15 д.а. у сп1вазторств1 з В.Ф.Руди-ченком).

4. Картограф1чне моделювання поширення небезпечнлх iH-фекщйш*х хвороб // Картограф1я та вица школа: зб. наук. праы£. - К.: 1996.- С. 24-26 (0.2 Д.а.).

5. Гео1нформац1йне вабезпечення картограф!чного дослхд-ження 1нфекц1йних захворювань // В1сник Кшвського университету. Сер. Географхя.- 1997.- N 42. - С. 116-118 (0.2 д.а.).

6. Дя п1дотупна дифтер1я // Велений св!т.- 1996. N 7.

7. Гео1нформащйне забезпечення розробки карт для вгацо! школи //Тези доп. VII з''!зду Укршнського географ1чного тов. (КИ1В, 30 трав.- 1 черв.1995 р.) - К., 1995. - С. 367 - 368 (0.1 д.а. у сп1вавторств! з Еарановським I.B., Молочком А.М. j Руднщькш О.В., Севериновим В.Ф.).

S. Наукове забезпечення Г 1С-подготовки фах1вд!в картографов // Матерхали III Ьйжнародн. наук.-метод. с.емхнару (XapKiB, 7 - 11 липня 1S97 р.) - Харк1в, 1997. С. 5 - 6 (0.2 д.а. у cniBasropcTEi з Еарановським I.B., Даценко Л.М., Молочком А.М. 3 Яценко О.Ю.).

9. Медико-географ1чна Г 1С - основа для вир!шення оперативник задач в галузх схорони здоровья // Тези доп. III Все-укршисько! конфэренцзЛ з гео1нформацз.йних технологз.й "Теория, технолог!я, Епровадження ПС" ПС - Форум (Кшв, 3-6 листопада 1997 р.) - К., 1997. С. 102 - 103 (0.1 д. а.).

Бондаренко Е.Л. Картогра|1чне ноделишання стану та роз-витку 1нфекщйно1 аахворюваност! населения Уиргшш. - Руко-

Ш1С.

Дисертащя на вдобуття паукового ступени кандидата гэ-ограф1чних наук за спещальтстю-11,00.12 - геогра^лчна кар-тограф!я. - Ihctiitvt географП HAH Украхви, Кзпв, 1997.

_ . Дисертащя. .присвячена питаниям розробки шляхiв i мето-д1в оперативного створення картографйчних моделей прояву iH-' фекщйно! вахворюваност! населения"is заотосуванням сучасних комп'ютернйх систем. Еизначено, що найбхльш повною картогра-ф1чною моделлю комплексу причинно-насл!дкових зв'явк!в !н-фекц1йно! захворювансст! мохе слугувати т1льки медико-геог-раф1чний "атлас,- розробка якого'• вдшйснена на основ! створено'1 медико-географ!чно1 ПС. Залропоновако робочу методичку схему створення - скремих карт та. электронного медико-географ!ч-ного'атласу в щлому.

• .Kamasi .слова: картограф!чне моделювання - 1нфекц1Йно! вахворюваност!3 медико-геогр-аф!чна ИС, база даних, медико-статистична таблиця, електронний.медико-геограЗйчний атлас.

Бондаренко Э.Л. Картографическое моделирование состояния и развитияинфекционной заболеваемости населения Украины. - Рукопись.

Диссертация нз соискание ученой "степени кандидата географических наук по специальности 11.00.12 - географическая картография. -- Институт географии HAH Украины, Киев, 1997.

- Диссертация-посвящена ¿опросам'разработки, путей и методов оперативного создания картографических моделей проявления инфекционной заболеваемости населения■с применением современных компьютерных систем.- .Определено, что наиболее полной картографической моделью комплекса причинно-следственных -взаимосвязей-инфекционной -заболеваемости может, служить толь-.ко медико-географический атлас, разработка которого осущест-,влена на„основе созданной медико-географической ГКО. Предложено рабочую методическую'схему создания отдельных карт и электронного медико-географического атласа в целом.

Ключевые слова: картографическое моделирование инфекционной1 заболеваемости,- медико-географическая ГИС, база данных , медико-статистическая таблица, электронный медико-географический" атлас,

Eondarenko E.L. Cartographical modeling of condition and development of infectiouses diseases of Ukraine peoples.

- Manuscript.

Thesis for Candidate Science degree in Geography fay speciality 11.00.12 - geographical cartography. - Geography Institute of Ukraine National Academy of Sciences, Kyiv, 1997.

Dissertation had dedicated on questions of work out of roads and methods of operative creation of the cartographical models of humans infectiouses with the application of the modern computer systems. Only the medical-geographical atlas is the most absolute model of complex causes-consequences ties of infectiouses. The medical-geographical GIS had made. On the base of this BIS had created the medical-geographical atlas. The working methodical scheme of creation of the individual maps and of the electronic atlas had proposed.

Key words: cartographical modeling of infectiouses diseases, medical-geographical GIS, base of data, medical-statistical table, electronic medical-geographical at1as.