Бесплатный автореферат и диссертация по географии на тему
Научно-прикладные аспекты усовершенствования содержания и использования топографических карт и планов в народном хозяйстве Украины
ВАК РФ 11.00.12, Географическая картография и геоинформатика

Автореферат диссертации по теме "Научно-прикладные аспекты усовершенствования содержания и использования топографических карт и планов в народном хозяйстве Украины"

Національна академія наук України ІНСТИТУТ ГЕОГРАФІЇ

На правах рукопису УДК 528.93 (084.3) 608.2

ДОНЦОВ Олександр Олександрович

НАУКОВО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ТОПОГРАФІЧНИХ КАРТ І ПЛАНІВ У НАРОДНОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ

11.00.12 - Картографія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук

Київ - 1997

Дисертацією є рукопис

Робота в Українському аерогеодезичному підприємстві та виконана Харківському державному університеті

Науковий доктор географічних наук, професор,

керівник: академік УЕАН,

заслужений діяч науки і техніки України ЛевицькиГі Іван Юрійович

Офіційні опоненти:

1. Доктор географічних наук Козаченко Тамара Іванівна

2. Кандидат географічних наук Сергієнко Борис Петрович

Провідна установа:

Чернівецький державний університет ім. Ю.Федьковича

Захист відбудеться 997 р. о <3 годині

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 01.69.01 в Інституті географії НАН України за адресою:

252003, м.Київ - 3, вул. Володимирська, 44.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту географії НАН України.

Автореферат розіслано " ^р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради кандидат географічних наук

Л.Л.Тарангул

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ

Актуальність теми. Розбудова української держави, розвиток иробництва, різноманітність господарської діяльності, викликає агальну потребу подальшого поліпшення картографічного ібезпечення, активнішого використання картографічного методу ослідження при розробці комплексних програм, моделюванні риродних та суспільних процесів, прогнозуванні наслідків освоєння ериторії та використання природних ресурсів, проведенні наукових осліджень та вирішенні прикладних завдань. Все це потребує сучасної, овної, достовірної, точної інформації про навколишнє середовище, стан ого компонентів, взаємодію та взаємозв'язок природних і соціально-шномічних об'єктів. Одним з джерел такої інформації є топографічна арта як зменшена образно-знакова модель відповідної території. Укладаючи основу державного картографічного фонду і маючи пастивості комплексного відображення території, топографічні карти та лани повинні бути високоякісними та сучасними, що обумовлює еобхідність їх постійного вдосконалення.

Значні зміни природного та суспільного характеру, що сталися станніми роками:

ержавність України (державотворення), науково-технічний прогрес в артографічній галузі ( комп'ютеризація, дистанційне зондування земної оверхні та ін.), реформування економіки, поява нових галузей зсподарства, вирішення нових завдань (приватизація, земельна реформа і ін.), порушення природного балансу та його наслідки, мають знайти декватне відображення в змісті топографічних карт і планів.

Вирішення питань, спрямованих на подальше удосконалення тчизняних топографічних карт і планів, інтенсифікація їх використання, зглиблення топографічної вивченості нашої держави, спонукало автора з дослідження та наукового обгрунтування пов'язаних з цим проблем.

Об'єкт і предмет дослідження. О б 'є к т о м даного дослідженн вітчизняні топографічні карти та плани як образно-знакові мод зображеної місцевості. Предметом дослідження є удосконалеї змісту та зображувальних засобів топографічних карт і планів, а так інтенсифікація їх використання.

Мета та завдання дослідження. Наукове обгрунтування шля удосконалення топографічних карт і планів з метою збагачення їх зміс модернізації зображувальних засобів, а також розробка рекомендаї що сприятимуть інтенсифікації їх використання в народне господарстві України.

Відповідно до цієї мети визначено такі завдання дисертацій; роботи:

- дослідити історію створення та сучасну систему топографічних кар планів та потреб її удосконалення;

- вивчити вітчизняний та зарубіжний досвід у досконалої топографічних карт і планів, виявити найбільш пріоритетні заходи;

- провести дослідження попиту на топографічні карти і плани в різі галузях господарства України, виявити оцінки, зауваження та пропози користувачів щодо удосконалення цих картографічних творів;

- обгрунтувати потреби і напрями удосконалення елементів математичі основи та картографічного змісту топографічних карт і планів;

- запропонувати нові та модернізовані умовні знаки для топографічн карт і планів;

- розробити рекомендації щодо інтенсифікації використан топографічних карт і планів в різних галузях народного господарства для потреб населення України.

Теоретична та методологічна основа. Методи досліджень. Теоретичну та методологічну основу досліджень склала діалектико-матеріалістична теорія пізнання. В роботі використано загальнонаукові та специфічні методи системно-структурного аналізу, структурно-функціонального аналізу, математичної статистики та теорії ймовірності, математико-картографічного моделювання, метод анкетування та ін. Дослідження проводилися на основі загальнотеоретичних положень картографічної науки, висунутих та обгрунтованих у працях вітчизняних та зарубіжних вчених О.Ф.Асланікашвілі, О.М.Берлянта, О.С.Васмута, Т.В.Верещаки, А.В.Гедиміна, Я.І.Жупанського, А.П.Золовського, А.М.Комкова, Т.І. Козаченко, І.Ю.Левицького, О.О.Лютого, Г.О.Пархоменко, М.С.Подобєдова, Л.Г.Руденка, К.О.Саліщева, Л.Є.Смирнова, А.С.Харченка та ін.

Наукова новизна. Вперше в Україні виконано комплексне дослідження щодо удосконалення топографічних карт і планів. Спираючись на теоретичні та експериментальні дослідження, вітчизняний та закордонний досвід, розроблені основні положення по створенню національної системи топографічних карт і планів.

Практичне значення. Подані пропозиції по збагаченню змісту топографічних карт і планів, їх інформаційної насиченості та поліпшенню їх оформлення використані спеціалістами Укргеодезкартографії під час розробки "Основних положень по створенню та поновленню топографічних карт...", нових збірників умовних знаків. Запропоновані науково обгрунтовані рекомендації з інтенсифікації використання топографічних карт і планів для вирішення ряду завдань в різних галузях народного господарства мають схвальний відгук.

б

Реалізація результатів дослідження. Викладені в роботі результати дослідження враховані при переробці та перевиданні інструктивно-нормативної документації з створення, поновлення та редагування топографічних карт і планів. Основні положення роботи використані спеціалістами Укргеодезкартографії при складанні цільової комплексної програми розвитку картографічної галузі на період до 2003 року. Одержані результати дослідження апробовані та використовуються у виробничій діяльності Українського аерогеодезичного підприємства.

Апробація роботи. Основні положення дисертаційної роботи доповідались та обговорювалися на науковій конференції "Фундаментальні географічні дослідження" (Київ, 1994 р.); УГІ з'їзді Українського географічного товариства (Київ, 1995 р.); науково-методичному семінарі "Шкільна топографія та картографія: реалії і перспективи" (Харків, 1995 р.); Міжнародній науково-практичній конференції "Картографія і вища освіта" (Київ, 1996 р.); III

Міжнародному науково-методичному семінарі "Безперервна географічна освіта - дошкільна, шкільна, вузівська, післядипломна: нове у змісті і методиці" (Харків, 1996 р.); технічній конференції УкрАГП (Київ, 96 р.).

Основні положення представлені до захисту:

1. Результати аналізу історії топографічного вивчення України та стану сучасної системи топографічних карт і планів.

2. Дослідження оцінок та пропозицій користувачів щодо удосконалення топографічних карт і планів та поліпшення їх використання.

3. Результати пошуково-експериментальної роботи з удосконалення змісту, зображувальних засобів та оформлення топографічних карт і планів.

4. Науково обгрунтовані рекомендації, що сприятимуть інтенсифікації використання топографічних карт і планів у різних галузях народного господарства та населенням України.

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження висвітлено в 9 публікаціях (з них шість робіт одноосібно автора), загальним обсягом 2,4 друкованих аркуша.

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається із вступу, чотирьох розділів, висновків, бібліографії та додатків загальним обсягом 184 сторінки. Список літератури включає 453 джерела , з яких 27 іноземними мовами. В роботі - 15 рисунків, 7 таблиць та 10 додатків.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ І ВИСНОВКИ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Кожне нове дослідження грунтується на вивченні і усвідомленні досвіду попередників, отже для кращого розуміння суті, складу, змісту вітчизняних топографічних карт і планів на початковому етапі опановано історію топографічного вивчення території України, його поступовість, умови формування, особливості, напрямки.

В історичній послідовності автором виділено п'ять етапів топографічного картографування території України, кожен з яких відзначається створенням нових картографічних творів, суттєвим збагаченням змісту та зображувальних засобів топографічних карт і планів.

Перший етап (кінець XIII ст,- 1719 р.) починається від створення морських навігаційних карт-портоланів Чорного моря, які подавали докладне зображення берегової лінії, портів, поселень, гирла річок з написами їхніх назв. Зображення компасної сітки у вигляді прямих ліній давало змогу орієнтуватися у просторі. В подальшому послідовники та переписувачі "Географії" Клавдія Птоломея створили карти, які вперше відображали всю територію України з її природними та соціальними об'єктами. Створені ці карти на основі інструментальних

вимірів та математичних обчислень, астрономічного визначення широти і довготи, картографічного зображення в певному масштабі. Найбільш визначні карти створені Г.Л.-де-БопланомтаТ.Маковським.

Другий етап(1720-1821 рр.) починається за часів царювання Петра І, коли інструментальні знімання набувають державного значення. За матеріалами знімань (наказ 1720 р.) складено "Генеральну карт} Російської імперії" (1734) та "Атлас Російський" (1745), в якому вміщене карти Київщини, Криму, Причорномор'я та інших українських земель, На підставі знімань генерального межування (маніфест 1765 р.) складене генеральні плани повітів та Стоаркушеву карту. Зміст карт і планів відображав основні природні (річки, озера, пагорби, ліси) та соціальні (міста, поселення, фортеці, шляхи, монастирі, кордони) об'єкти місцевості та вказував їх власні назви.

Третій етап (1822-1917 рр.) розпочався із заснування Корпусу військових топографів (КВТ) з метою підготовки кадрів та здійснення постійних державних топографічних знімань території. Підрозділи КВТ виконали значні обсяги робіт по створенню геодезичної основи і топографічного знімання західних, центральних та південних губерній Європейської частини Росії. З цього часу топографічні знімання спираються на триангуляцію та використовуються картографічні проекції. Сформовано верстовий масштабний ряд топографічних знімань. З 1870 р. штрихове зображення рельєфу на топографічних картах замінено на досконаліше зображення горизонталями. Зображення об'єктів набуває точності, докладності, вишуканості художнього оформлення.

Четвертий етап (1918-1991 рр.) збігається з радянським періодом. Становлення радянської картографії пов'язано з прийняттям декрету (15 березня 1919 р.) про створення державної картографо-геодезичної служби, на яку покладалося виконання безперервних систематичних знімань усієї території держави та створення державних

карт. Розвиток триангуляційних робіт і точного нівелювання сприяли розробці математичної основи карт: визначена система координат і висот, з 1923 р. впроваджена метрична система масштабів топографічних карт 1:25000, 1:50000, 1:100000, пізніше 1:10000, 1:200000, 1:500000 та пов'язана з нею єдина система розграфлення та номенклатура аркушів. З цього часу впроваджується у виробництво аерофотозйомка. З 1940 р. для головної державної карти визначений масштаб 1:100000. В повоєнний час до 1949 р. відновлено опорну геодезичну мережу, поновлено карти, переурівняно координати геодезичної мережі у зв’язку з переходом на новий референц-еліпсоїд Ф.М.Красовського. В середині 50-х років на всю територію України створені топографічні карти в масштабі 1:100000, значна частина була забезпечена картами масштабів 1:50000, 1:25000 та 1:10000. Виконання великомасштабних знімань відзначається збагаченням змісту топографічних карт і планів, їх інформаційної насиченості, достовірності відображення ландшафтів та ступеню господарського освоєння території. Подальше вдосконалення топографічних карт і планів було пов'язане з впровадженням у виробництво нових технологій, підвищенням вимог користувачів та потребою вирішення нових народногосподарських завдань. Пошуки нових методів та засобів відображення місцевості пов'язані з послідовним доопрацюванням і перевиданням інструкцій, настанов, збірників умовних знаків (1946, 1951, 1959, 1963, 1968, 1974, 1977, 1983 рр.).

П'ятий етап починається з часу набуття Україною незалежності (1992 р.). Завдання картографії в нових умовах ринкової економіки спрямовані на розробку та виконання Державної програми картографічного забезпечення потреб господарства, науки, освіти і культури. Зараз топографічні карти і плани повинні відтворювати не тільки загальну географічну ситуацію та територіальну організацію і розміщення виробничої та невиробничої сфер, а й відбивати характер зв’язків, зрушення, трансформації, що відбуваються в територіальній структурі господарства з метою вирішення практичних завдань.

Відповідно зміст карт і планів потребує збагачення новими об'єктами, явищами та їх характеристиками. В сучасних умовах стрімкого впровадження обчислювальної техніки, комп'ютеризації, географічних інформаційних систем, матеріалів дистанційного зондування земної поверхні, топографічне картографування виходить на якісно новий рівень цифрового картографування місцевості. Входження в нові технології, найповніше задоволення різнобічних потреб користувачів підвищує вимоги до змісту топографічної інформації незалежно від форми її подання. Удосконалення змісту топографічних карт і планів базується на розвитку наукових знань про об'єкти та явища, уточнені існуючих класифікацій окремих елементів.

Кожен етап удосконалення топографічних карт і планів відзначався розробкою нових доповнень та змін у їхньому змісті, зображувальних засобах та оформленні.

2. З позицій сучасних вимог користувачів топографічної інформації здійснено аналіз діючої системи топографічних карт і планів (рис. 1).

Відзначаючи високий загальний рівень вітчизняних топографічних карт і планів, слід зауважити, що зміст та сучасний стан наявних карт і планів не завжди задовольняє користувачів. Скорочення обсягів нових знімань, уповільнення темпів поновлення та складання карт негативно позначається на топографічній вивченості та забезпеченості нашої держави (суцільне покриття території України картами усталених масштабів відображено у табл. 1). Сформована система умовних позначень має деякі вади. Діючі умовні знаки, розроблені для території СРСР, недостатньо враховують специфіку окремих регіонів, розвиток явищ за часом, нові напрями використання топографічних карт для охорони природи, екологічного картографування, впровадження автоматизації в картографічне виробництво і т.ін. Отже, є нагальна потреба в критичному перегляді та модернізації як карт окремих масштабів, так і системи топографічних карт і планів у цілому. Сприятливі умови для здійснення такого дослідження склалися саме тепер.

ТОПОГРАФІЧНІ ПЛАНИ

ТОПОГРАФІЧНІ КАРТИ

рис. 1 Сучасна система топографічних карт і планів на територію України

Таблиця 1

Покриття території України топографічними картами різних масштабів.

Масштаб карти Загальна кількість аркушів Фактична наявність карт у %

1:10 000 30221 99

1:25 000 7 537 99

1:50 000 1 967 100

1:100 000 537 100

1:200 000 154 100

1:500 000 26 100

1:1 000 000 9 100

3. З метою опанування вітчизняного та зарубіжного досвіду, удосконалення топографічних карт і планів опрацьовано картографічні твори та науково-технічну літературу, яка висвітлює здобутки, напрямки та результати наукового пошуку картографів. Публікації з тематики удосконалення змісту топографічних карт і планів або пов'язаних з ним аспектів упорядковано за такими напрямками: загально-теоретичні питання удосконалення системи топографічних карт і планів; розробка класифікації та відображення окремих елементів ландшафту чи соціальних об'єктів, що складають зміст топографічних карт і планів; удосконалення зображувальних засобів, художнього оформлення та дизайну топографічних карт і планів; вивчення динаміки змін основних елементів ландшафту території та питань поновлення змісту топографічних карт і планів; картографічне відображення змісту топографічних карт і можливості його психофізичного сприйняття за різних умов використання; удосконалення змісту та створення спеціалізованих топографічних карт і планів, виходячи із специфічних вимог та потреб окремих галузей господарства; цифрування

топографічної інформації та нові види представлення змісту топографічних карт і планів; дослідження властивостей карт і планів та удосконалення їх .основних характеристик: наочності, читаності, якості, надійності тощо; дослідження історії картографування території України, виникнення та вдосконалення картографічних творів.

Вивчені автором подібні дослідження спрямовані на удосконалення змісту та використання картографічних творів, які проводилися на терені колишнього СРСР. Найсуттєвішими і плідними з них є дослідження науковців ЦНДІГАіК П.С.Закатова, А.І.Дурнєва та ін. (1933-1935 рр.), матеріали Міжвідомчої наради інституту географії СРСР (1955 р.), публікації Р.І.Вольпе та Л.М.Гольдмана (1972-1973 рр.), І.Ю.Левицького (1975 р.), К.О.Саліщева, І.П.Заруцької, О.М.Берлянта (1978-1980 рр.), Е.Р.Малова та І.М.Лебської (1978-1979 рр.), Б.Л.Едського та

О.М.Брумштейна (1983 р.).

Вивчення та узагальнення досвіду попередніх досліджень дозволило збагатити знання з обраної тематики, визначити напрям та можливі аспекти удосконалення змісту топографічних карт і планів (виявлення запитів, оцінок та пропозицій користувачів, їх обгрунтованість, пошук ліпшого варіанту відтворення змісту та ін.).

4. Одне з завдань дослідження полягало у вивченні вітчизняного попиту на топографічні карти та плани. Зібравши інформацію по забезпеченню замовників топографічними каргами та планами за 20 річний період (починаючи з 1975 р.) і доповнивши її результатами опитування користувачів, дисертант простежив динаміку зміни попиту (рис. 2), визначив його сучасний стан, потреби та використання голографічних карт і планів у різних галузях народного господарства, ^прогнозував тенденцію розвитку попиту на найближчі роки.

Кількість

примірників

200000

150000

100000

50000

0----<у 1976-1980рр.

о------а 1981-1985рр.

А------Д 1986-1990рр.

о------о 1991-1995рр

народного господарства України в топографічних картах.

Аналіз даних свідчить, що кількість примірників топографічних карт, які замовляли і одержували користувачі, постійно збільшувалася. За галузевим розподілом найбільшими замовниками є організації, підпріємства і установи Державного комітету з геології і використання нард (18% від загальної кількості замовлень), Міністерства сільського господарства і продовольства (8%), Міністерства енергетики і електрифікації (6%). Найбільше таких замовлень (68%) припадає на великомасштабні карти 1:10000 і 1:25000. 17% замовлень припадає на карти масштабів 1:200000 та 1:500000.

За територіальним охопленням значна частина замовлень припадає на Київську, Дніпропетровську, Запорізьку, Харківську, Житомирську області, а також на території, що забруднені внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, та на райони, де ведеться інтенсивна господарська діяльність, будівництво, реконструкція, упорядкування населених пунктів.

Після 1991 р. відмічається помітне зменшення кількості замовлень на топографічні карти та плани. Це пов'язано з погіршенням стану економіки, порушенням господарських та територіальних зв'язків, скороченням виробничих потужностей, купівельною спроможністю замовників.

Аналіз сучасного попиту на топографічні карти вказує на зміни якісного характеру. Користувачів уже не задовольняють традиційні топографічні карти та плани. Є потреба випуску цих картографічних творів з різним навантаженням елементів змісту відповідно до специфічних вимог користувачів (спеціалізовані топографічні карти та плани). Інший напрям грунтується на все більшому впровадженні комп'ютерної графіки та можливості представлення та використання топографічної інформації в цифровому вигляді, тобто виготовленні цифрових карт.

На підставі узагальнення опрацьованих джерел інформації та проведеного дослідження можна прогнозувати, що у найближчі роки значний попит буде на топографічні плани міст, топографічні карти адміністративних районів у масштабі 1:50000, топографічні карти областей у масштабі 1:200000, спеціалізовані топографічні карти та плани, топографічні карти шельфу морів та внутрішніх водоймищ, цифрові топографічні карти та плани.

5. В ході проведення експериментальної частини дослідження ставилося завдання опрацювання методики проведення та обробки результатів обстеження користувачів картографічної продукції. Доцільність та перевага обраної методики поштового опиту полягає в простій організації, можливості одночасного охоплення дослідження великої кількості обстежуваних, які знаходяться на значній віддалі, наявності часу на виважену та відверту відповідь, відносно невеликих матеріальних витратах. Розроблена програма включала визначення

об'єкту, проблеми, завдання, мету, етапи дослідження, висунення робочих гіпотез, прийоми теоретичного аналізу одержаних результатів. Відповідно до мети визначені такі етапи дослідження: збір первинної інформації про користувачів карт (респондентів) та їхніх адрес; розробка змісту "пілотуючої" анкети та супроводжувального листа; поштова розсилка "пілотуючої" анкети респондентам; аналіз результатів "пілотуючої" анкети та розробка основної анкети, корекція організаційних заходів; розповсюдження основної анкети; обробка та аналіз результатів дослідження; формування висновків та рекомендацій.

Основну анкету, яка містила 19 запитань, розіслано 500 респондентам, що працюють у різних галузях народно-господарського комплексу України. Придатними до аналізу та узагальнення виявилося 214 анкет (42.8% від загальної кількості розісланих анкет). Ця кількість анкет відповідає вимогам репрезентативності проведеного дослідження і дозволяє одержані результати, висновки та рекомендації поширити на всю сукупність, яка охоплювалась анкетним опитом. У дослідженні взяли участь спеціалісти організацій, установ і підприємств Міністерства будівництва та архітектури, Міністерства зв'язку, Міністерства освіти, Міністерства охорони навколишнього природного середовища, Міністерства сільського господарства і продовольства, Міністерства транспорту, Міністерства у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, Держкомітету з водного господарства, Держкомітету з вугільної промисловості, Держкомітету з геології і використання надр, Держкомітету з гідрометеорології, Держкомітету з житлово-комунального господарства, Держкомітету по земельних ресурсах, Держкомітету з нафти і газу, а також деяких установ Національної академії наук.

З одержаних відповідей респондентів можна зробити такі висновки.

Більшість обстежуваних (68%) використовують в своїй діяльності топографічні карти чи плани постійно, 24% - часто, 8% - іноді.

Не виявилося жодної галузі, в якій би усі респонденти зазначили, що пографічні карти та плани повністю задовольняють їхні потреби: вальну відповідь дали 46% респондентів, 52% вказали, що їхні потреби довольняються частково, 2% - не задовольняють.

Кожен з опитуваних вказав, що використовує топографічні карти та гани для вирішення декількох завдань. Найчастіше топографічні карти плани використовуються для інженерно-технічного проектування 9%), для одержання довідкової інформації (43%), для вивчення та (інки місцевості та прийняття управлінських рішень (28%).

46% респондентів опанували нові технології і використовують в оїй діяльності цифрові карти. 54% не використовують, але половина з їх виявила бажання використовувати цей вид картографічної продукції, з вказує на його перспективність.

Серед причин, через які топографічні карти використовуються рідко о їх використання обмежене, найчастіше відзначалися відсутність карт планів потрібного масштабу та номенклатури (44%), незадовільний іст топографічних карт і планів (20%), а також те, що потрібна формація одержується з інших джерел (довідники, енциклопедії, атистичні звіти і т.ін.) - 15%.

За кількість відповідей найпоширеніше та інтенсивне використання іипадає на великомасштабні 1:1000 - 1:10000 топографічні плани та рти, що вказує на першочергову потребу користувачів саме в таких-анах та картах.

Виходячи з практичних інтересів, більшість користувачів (79%) сповилася за збереження існуючих елементів математичної основи пографічних карт і планів. Відносно змістового навантаження, формаційної ємкості топографічних карт і планів думка користувачів ка, що деякі елементи змісту (комунікації, кордони та межі, промислові сільськогосподарські об'єкти та ін.) потребують удосконалення чи повнення (рис. 3).

50

40

ЗО

20

10

О

рис. З Пропозиції користувачів щодо вдосконалення елементів змісту топографічних карт і планів

Більшість респондентів висловилось за доповнення зміс топографічних карт елементами екологічної ситуації (радіацій забруднення території, ступінь забруднення території, ступі забруднення водоймищ тощо).

6. Результати дослідно-експериментальної роботи підтверджую! що вітчизняні топографічні карти та плани за змістом, інформаційні насиченням, точністю та оформленням мають високі кондиції і є одню з кращих. Математичні розрахунки вказують, що межа допустимі спотворень не перевищує технічних допусків і прийнятна для інженери технічного проектування та розрахунків. Тому в сучасних умов доцільно зберегти існуючу математичну основу вітчизнян: топографічних карт і планів.

Зміст топографічних карт запропоновано доповнити соціально-економічними об'єктами, які раніше не відображалися (межі сільських і селищних рад та адміністративних районів, ділянок землекористування чи відводу земель і т.ін.).

Новий підхід пропонується до відображення на топографічних картах забудованих територій, який подає характеристику забудови диференційовану за фізіономічними та функціональними ознаками. Запропоновано спростити поділ будов на вогнетривкі та невогнетривкі, замість цього виділяти будови громадського призначення: школи, лікарні, готелі, банки, театри, музеї, великі магазини тощо. Виділятимуться також споруди, висота яких перевищує 50 метрів. Транспортну мережу буде доповнено магістральними вулицями та проспектами. Критичному перегляду підлягатимуть існуючі на картах та планах характеристики об'єктів, які в деяких випадках доповнюються або спрощуються, зокрема спростяться характеристики шляхів, мостів, дамб, рослинності.

7. Збагачення змісту топографічних карт і планів потребує удосконалення зображувальних засобів, за допомогою яких цей зміст набуває конкретного вираження. В ході роботи над дисертацією автор брав участь у розробці нових умовних знаків топографічної карти масштабу 1:10000. Внесено пропозицію з модернізації двадцяти восьми умовних знаків, нова редакція яких зберігає зміст та інформаційне навантаження, вміщуючи їх у вісімнадцяти знаках. Зменшення кількості умовних знаків досягнуто через усунення випадків, коли однакові явища чи об'єкти дублювалися зображенням в декількох знаках, наприклад, насипи на дорогах, виїмки на дорогах, або за умов нечіткого визначення об'єкту (пішохідні стежки, пішохідні доріжки тощо). Спираючись на положення картосинтактики та картосемантики використано такий прийом, як комбінація декількох близьких за значенням об'єктів, явищ чи їх характеристик (колійність залізниць) або таких, що однакові за походженням, але мають протилежне спрямування (насип-виїмка та ін.). Таке поєднання дає змогу зіставлення та виділення домінуючих особливостей в зображенні цих об'єктів (явищ), сприяє їх швидшому засвоєнню, дозволяє меншою чисельністю знаків передати потрібний обсяг топографічної інформації (рис. 4,5,6).

99

100 ІОІ

106

107

108 109

}24

270

267

117

Мб

НАЗВАНИЯ УСЛОВНЫХ ЗНАКОВ

Трехпутные железные лоооги[6б] Двухпутные железные дороги [66]

Однопутные железные дороги н здания остановочного пункта {35.66.o8]

Семафоры и светофоры пантовые [72.73]

Прожекторные вышки светофорные арки, фгрмовыс и путевые посты [35.68.73]

Железные дороги по насыпям (6-высота насыпи в м) [74]

Железные дороги о выемках (7-гпубина выемки в нї[74]

Железные дорогн на зсгэкадзх [8^

ТруОы поя порогами [157]

Мосты длиной от 3 ао 13 м ч их характеристики [152.153.154.155]

I) металлические, каменные, бетонные и железобетонные мосты

Входы на станции метрополитена

Выходы линий метрополитена на

поверхность[79]

ИЗОБРАЖЕНИЕ

о2 ост.п.

«гТПТПІ I I П П 1 І І Ггт>»

•нілі і і і і і 7

(------------к-

ЗОБРАЖЕННЯ

II Ж» и

1 2 3

т зо V ’ а і°

1 і 1 1 2 3 10

5 м^цНШИ1" 11 ^тгттгШТПТгч

;1 -■ЧЦ||ИІШ>-5

2 3

НІІІІ*ІТНТ!'— >. - ~Ч

-И-------------)

НАЗВИ УМОВНИХ ЗНАКІВ

Не електрифіковані залізниці;

І) одноколійні; 2) двоколійні; 3) Трьох колійні

Світлофори, семафори (1) світлофорні арки (2), прожекторні вишки (3)-

Звлізниці на насипах у виїмках (5-аисота чи глибина в метрах)

Труби (1), мости(2), естакади(З) на залізницях

Лінії метрополітену на поверхні та входи на станції

о

рис. 4. Модернізовані умовні знаки топографічної карти масштабу 1:10000

НАЗВАНИЯ УСЛОВНЫХ ЗНАКОВ

Станционные пути, начало их разветвления [7І.ВЗІ

Подземные переходы (туннелн)под железнодорожными путями[64]

Переходные мостики (виадуки пешеходные над железной дорогой) [72.84 ]

Здания вокзалов, станций [60] Депо, поворотные круги (6fl.7I.e5J

Пешеходные тропы[93.94]

Пешеходные дорожки и аллеи а парках, ка кладбищах и т.п. шириной [64].

I) до 3 м.

3) 5 м и более (изображаются в масштабе карты)

ИЗОБРАЖЕНИЕ

депо уі

депо

02 03 12 08

НАЗВИ УМОВНИХ ЗНАКІВ

Вокзали, станції, депо, станційні коли, пішохідні містки, підземні переходи,

САІТЛОфОрИ

Але*, пішохідні доріжки, стежки (а ларкдя, сяддх, кладовищах);

1) ДО Зм

2) від 3 до 5м

3) ширші за 5м (зображуються в масштабі)

рис. 5. Модернізовані умовні знаки топографічної карти масштабу 1:10000

150

151

НАЗВАНИЯ УСЛОВНЫХ ЗНАКОВ

Оборудованное (I) и необорудованные (2) Съезды на шоссейных дорогах I ЮЗ)

Остановки автобусов и троллейбусов (вне населенных пунктов) [І04]

I) необорудованные.

2) с павильонами (навесами)

Километровые знаки (столбы и камин), надписи числа километров [ 104]

Указатели дорог, названий населенных пунктов и рек (1): постоянные арки на автомобильных дорогах (2) [27.104]

берега обрывистые с пляжем, не выражающимся в масштабе карты (Ш-аысота обрыва в м )

Бсрего оОрывистыс, без пляжа (109,113]'

Пяля рек при ширине их на карте 1.5 мм и более (17-высота обрыва в м)

2)ппи рек при ширине их на карте менее ! 5 мм

Озера пресные О), соленые (2). горькс-еопе-ные (3)(Ю8. Иб)

Овощехранилища, оранжереи, тьппииы [29]

ИЗОБРАЖЕНИЕ.

Парники

1 2 » 2

»5

Р .

. Р - о

ас "а1*

іб

12/29 :—ц 12/29

02

09 09 54 О? т

23.7

сЬзеЗ сЗ

-сол )

і6 ВО00Щ.

) ор.

и

ЗОБРАЖЕННЯ

і

1 2

12/29

ю:.і,.

и.

со со

(забр.)

16 вовощ. 1 ор.

пар.

НАЗВИ УМОВНИХ ЗНАКІВ

З’їзди на дорогах: обладнані (1), иеобладнаиі (2), місця стоянок (Р)

Автобусні зупинки, легкі придорожні споруди: за межами населенних пунктів, обладнані (!), кеобл&дмвні (2),

Кілометрові стовпи (1), дорожні покажчики (2), арки (3) на дорогах за межами населених пунктів

Береги обривисті 9 пляжем, що не виражається за масштабом карт (18-висота обриву)

Береги обривисті баз пляжу

1) для рмо* завширшки їх на карті 1,5 мм та більше (17-висота обриву в м)

2) для річок завширшки їх на карті менше 1,5 им

Озера, водоймища, ставки:

1) чисті

2) забруднені

Овочесховища, оранжереї, теплиці, парними.

рис. 6. Модернізовані умовні знаки топогоасЬічної каоти масштабу 1:10000

Виходячи з аналізу побажань користувачів, запропоновано

доповнити зміст топографічних карт і планів новими умовними знаками

(7 знаків), які раніше були відсутні (рис. 7), - це межі земель селищних та

сільських рад, молитовні будинки, синагони, гаражі. Зважаючи на нові

підходи до природоохоронних та екологічних проблем, вважаємо за

доцільне ввести умовний знак зони надмірного радіаційного забруднення

території, та змінити характеристику озер, водоймищ, ставків

(прісноводні, солоні, гірко-солоні) на "чисте" або "забруднене".

_________Межа адміністративного

району

•-------- Межа земель селищної чи

' ^ сільської ради

Межа ділянок землекористування чи відводу земель

Зона надмірного радіаційного забруднення

рис. 7. Нові умовні знаки топографічної карти масштабу 1:10000.

Запропоновано упорядковану градацію шрифтів підписів населених пунктів за кількістю мешканців. Для міст градація обмежується заселенням менше 10000 жителів, для селищ міського типу, сільських та інших населених пунктів, вона більш деталізована. Зменшено кількість зізновидів шрифтів в межах кожного підрозділу. Такі нововведення сприятимуть чіткому розмежуванню градацій за класифікаційними ознаками, полегшать їх срийняття та засвоєння.

Передбачається також нова редакція та зміни зразків шрифтів та гадписів у таблицях умовних знаків, де власні назви географічних зб'єктів (міст, річок, озер і т.ін.) пропонується змінити на назви об’єктів, ікі розташовані на території України. Україномовній редакції підлягає іерелік умовних скорочень об'єктів, явищ та назв адміністративних >диниць. Фрагмент топографічної карти масштабу 1:10000 з 'досконаленим змістом та новими і модернізованими умовними знаками юданий на рис. 8.

ВД Молитовні будинки (1)

t позамасштабні (2)

Е1 Синагоги (1) ф г 5 позамасштабні (2)

Г аражі гар.

1 \ "М4.3 ЦУ\ ' "-Ч V- ^ * ■ ' ҐР&ІГ ’ \1 Ож. Холодне / ■- 1\ '■ • ^ МЛ—:

:|\ ,д_ -■ <Г-Г і/ 1 в І/ Що ^ІВАНІВКАЯ

• _ Павлове 12 кч Павлове І2км ІЗ • «- 14

рис. 8. Фрагмент модернізованої топографічної карти масштабу 1:1000С

Деякі пропозиції та зауваження користувачів стосовно введеш нових умовних знаків чи доповнення їхніх характеристик відхилено чер< недоцільність чи недостатню обгрунтованість (наприклад, "розробит класифікацію та систему умовних знаків для промислових майданчиків "умовні знаки підземних комунікацій давати в кольорі" та ін.). У деяки випадках ці пропозиції носять специфічний характер і тому мають увійт до змісту спеціалізованих топографічних карт і планів. Запропоноваї автором зразки нових та модернізованих умовних знаків, рекомендації удосконалення зображувальних засобів схвалені технічною радої Українського аерогеодезичного підприємства та прийняті до і практичної реалізації.

Пропонується також вилучити умовні знаки, що нехарактерні дл ландшафтів території України: буддійські монастирі, храми, пагоді постійні стоянки юрт, чумів тощо; виходи нафти; нафтові басейни та ямі

мазари, субургани та інші подібні їм споруди; береги небезпечні (характер небезпеки невідомий); рифи пересихаючі; рифи підводні; скупчення плавника; греблі з воротами для пропускання плотів; кратери вулканів; льодовики; карові льодовики; льодові урвища; приклад зображення високогірського льодового рельєфу; суцільні хащі стелюха; кащі бамбука; мангрові хащі; окремі групи саксаулу; суцільні зарості :аксаулу; мохова рослинність; лишайникова рослинність (ягель та інші); гакири; полігональні поверхні; солончаки непрохідні (мокрі, пухкі); суцільні зарості саксаулу на піску та на засолених землях; моховий токрив горбистих поверхней; мохово-чагарниковий покрив заболочених -орбистих поверхней; окремі групи саксаулу на піску, закріпленому «півчагарниками; кордони полярних володінь;кордони союзних республік; кордони АРСР, країв, областей та автономних областей, які не зходять до складу краю.

8. Проаналізувавши та узагальнивши відповіді користувачів, одержані в процесі анкетного опитування, вітчизняний та закордонний тосвід, набуті за час виробничої діяльності в Українському іерогеодез и' і но му підприємстві власні спостереження, запропоновано эяд заходів та рекомендацій,які сприятимуть інтенсифікації використання топографічних карт і планів: спростити режимні обмеження, зменшити (а топографічних картах і планах кількість характеристик та шяснювальних підписів, які впливають на секретність: поліпшити ;артографічну підготовку у всіх ланках освіти; підготувати та видати іавчально-методичну літературу з картографічного методу дослідження а посібників відповідно до поглиблених вимог користувачів окремих алузей народного господарства; створити та видати наочні та (идактичні матеріали (навчальні комплекти топографічних карт, стінні :арти, карти-плакати, діафільми, еталони віддешифрованих аеро-та осмічних знімків і т.ін.); збільшити тиражі та асортимент топографічних арт і планів; поліпшувати інформаційно-рекламну діяльність про

випущені та заплановані до друку карти та місця їх реалізації; постійі поновлювати зміст та оформлення топографічних карт і план відповідно до сучасних вимог користувачів; налагодити постій контакти між виробниками та користувачами топографічних карт планів, систематично збирати зауваження та пропозиції щодо вдосконалення; створити картографічні бібліотеки чи відділи.

По темі дисертації опубліковано такі роботи;

1. Донцов А.А. К вопросу о масштабах топографических ка{ //Геодезия и картография. -1992.-N 7. -С.31-34.

2. Донцов А.А. Изучение потребительского спроса ї общегеографические карты//Геодезия и картография. -1993. -N8.-C.44-41

3. Донцов А.А. Особенности создания и обновлені топографических и общегеографических карт на Украине // Геодезия картография. -1993. -N10. -С.33-34 (разом з Федунківом І.Б.).

4. Донцов О.О. Вивчення потреб користувачів картографічні продукції II Вісник геодезії та картографії. -1994. -N2. -С.104-107

5. Донцов О.О. Топографічна вивченість території України т науково-прикладні напрями удосконалення системи топографічних карі планів. Фундаментальні географічні дослідження стан, проблемі напрямки : Тез. доп. -К„ 1994. -С.70-71.

6. Донцов А.А. О надежности топографических карт и плане //Геодезия и картография. -1994. -N6. -С.41-43.

7. Донцов А.А. О семантике картографических знаковых систед //Геодезия и картография. -1994. -N11. -С.36-38.

8. Донцов О.О. Топографічна вивченість території України: історі; сучасний стан, перспективи, проблеми II Вісник геодезії та картографії. 1995. -N2. -С.25-32 (разом з Гулкевичем В.Г.).

9. Донцов О.О. Розробка нових умовних знаків для топографічне

карти масштабу 1:10000 // Вісник геодезії та картографії. -1995. - 2. -С.7' 81 (разом з Трюханом М.О.). ----

Dontsov A.A. Scientific-applied aspects of improvement of the content ind use of topographic maps and plans in national economy on Ukraine.

Thesis for a candidate's degree in geographic sciences, speciality 11.00.12 -:atography, Geography Institute of the National Academy of Sciences of Jlraine, Kiev, 1997.

Presented for the degree the solutions of actual problem in development of cientific-applied aspects of improvement of the content of topographic maps :nd plans as well as the intensification of their use in the national economy of Jkraine, stated in 9 (nine) scientific papers.

Донцов А.А. Научно-прикладные аспекты усовершенствования удержания и использования топографических карг и планов в народном эзяйстве Украины.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата географических аук по специальности 11.00.12 - картография, Институт географии 'ациональной Академии Наук Украины, Киев, 1997.

Защищаются изложенные в 9 научных работах решения актуальной дачи по развитию научно-прикладных аспектов усовершенствования (держания топографических карт и планов, а также интенсификации их яользования в народном хозяйстве Украины.

понові слова: топографічні карти, зображувальні засоби,

осконалення змісту, інтенсифікація використання.