Бесплатный автореферат и диссертация по геологии на тему
Петрология гранитоидных интрузивов Шахиндежского блока северо-западного Ирана
ВАК РФ 04.00.08, Петрография, вулканология

Автореферат диссертации по теме "Петрология гранитоидных интрузивов Шахиндежского блока северо-западного Ирана"

а с:\

о

А?ЭРБА^АН ЕЛМЛЭР АКАДЕМШАСЫ ') Р. ^"КЕОЛ СЖИЛА ИНСТИТУТУ

Эл]азмасы И угугунда

МОЬЭММЭД ЬОСЕ.Ж ХОЛГИ ХОСРОГИ

ШИМАЛ-ГЭРБИ ИРАНЫН ШАЬИНДЕЖ БЛОКУНУН ГРАНИТОИД ИНТРУЗИВЛЭРИНИН ПЕТРОЛОКШАСЫ

Ихтисас: 04.00.08 - Петролоки]а, вулканолок^а

Кеолоки]а-минералоки]а елмлэри намизэди алимлик дэрэчэси алмаг учун тэгдим олунмуш диссертаси]анын

АВТОРЕФЕРАТЫ

Бакы - 2000

Диссертасф иши Азэрба]чан Елмлэр Академи]асынын Ке-олоки]а Институтунда jepинэ ]етирилмишдир

Елми рзИбэр:

А.Ч.ИСМАЛэШЗАДЭ, Республиканын эмэкдар кеологу, кеолоки]а-минералоки]а елмлэри доктору

Рэсми оппонентлэр:

-БЭКТАШИ СУБЬИ ЭЛИ оглу, Республиканын эмэкдар елм хадими, Бакы Девлэт Университетинин "Кристаллографи]а, минералок^'а, кеоким]а" кафедрасынын профессору, кеолоки]а-минералоки]а елмлэри доктору

-МУСТАФАиЕВ ЬЭМИД ВЕиСЭЛ оглу, Республиканын эмэкдар кеологу, Азэрба]чан ЕА Кеолокф институтунун "Петро-локи]а вэ металлокени]а" ше'бэсинин рэИбэри, кеолоки]а-минералоки]а елмлэри доктору, профессор

Апарычы муэссисэ:

Азэрба]чан Республикасы Девлэт Кеолоки]а вэ Минерал ЕИти]атлар Комитэси.

Мудафиэ 2000-чи ил фшын " ^.^"-да

саат /у -да Азэрба]чан ЕА Кеолоки]а Институтунда Д 004.17.01 бирлэшдирилмиш ихтисаслашдырылмыш шурада олачагдыр.

Унван: 370143, Бакы ш., Ьусе|н Чавид проспекти, 29 а.

Диссертаси]а илэ Азэрба]чан ЕА Кеолоки]а Институтунун китабх'анасында таныш олмаг олар.

Автореферат 2000-чи ил ¡-щасТъ а]ынын НУ кендэрилмишдир. у

Бирлэшдирилмиш ихтисаслашдырылмыш шуранын елми катиби, к.-м.е.н.

А.Р.ЭЗИЗБЭ.ЮВА

КИРИШ

Проблем»» актуаллмгы. Алп гырышыглыг гуршагынын Иран сегментиндэ граннтоид ннтрузивлэри мухтэлиф кеодинамик шэраитдэ эмэлэ кэлмишдир вэ онларла бир сыра фил из тэзаЬур-лэри элагэдардыр. Тэдгиг олунан ннтрузивлэр Елбурс вэ Загрос гырышыглыг зоналарындан фэрглэнэн, нисбэтэн стабил тектоник шэраитдэ инкишаф етмиш Мэркэзи Иранын Текаб-ШаЬиндеж гал-хымында ]ерлэширлэр. Инкшпаф бахымындан рскионуи мезозеу вэ ка]иозо) тектоник-магматик активлгупшш артмасы деврундэ эмэлэ кэлмиш гранитоид интрузивлэринин петроложи вэ ксокикуэви хусуащэтлэринин суропилмэси Иэм нэзэри петролоюу'а, Ьэм дэ Мэркэзи Иран зонасынын тэкамулуну аХдынлашдырмаг учун вачиб мэсэлэлэрдэн биридир.

Тэдгигатларьш мэгсэди по баншыча мэсэлолори. Ишин эсас мэгсэди кеч кембри фазасында japaнaн Текаб-ШаЬиндеж галхы-мында мезозо] вэ кajнoзoj деврлэриндэ мухтэлиф кеодинамик шэраитдэ эмэлэ кэлмиш гранитоид интрузивлэринин тэркибини вэ петролоюуасыны ejpэнмэклэ эмэлэкэлмэ моделнни тэртиб етмэк-дир. Эсас мэгсэдэ нанл олмаг учун ашап.щакы мэсэлэлэр Ьэлл едилмишдпр.

1 .Гранитоид интрузивлэринин фаацаларыны иэ фазаларыны экс етдирэн хэритэлэр тэртиб едилмишдпр;

2.Интрузив кутлэлэрдэ ашкар еднлмнш фасиал тнплэрин петроложн-кеокту'эви хусуащэтлэри эсасында магматик просесин тэкамулу тэ^нн едилмишдпр;

3.Гранитоид интрузивлэринин фасиал типлэринин петрогра-ф1уасы, петроким]асы, минералоюуасы, кеокикуасы вэ эмэлэкэлмэ механизми а|дынлашдырылмышдыр;

4.Интрузив сухурларда пегрокен кихуэви комнонентлэрин вэ надир елементлэрин пajлaнмacы га ну 11 а V]' р у н л у гл а р ы (урэнилмнш вэ онларыи эсасында интрузивлэрии кеодинамик эмэлэкэлмэ шэ-раитлэри вэ филизлшнуи муэдоэн едилмишдпр;

5.Комплекс тодгигатлар эсасында гранитоид интрузивлэринин мувафиг эмэлэкэлмэ модели тэклиф едилмишдпр.

Фактики материаллар пэ тодгигат усуллары. Диссертастфшын эсасыны тэшкил едэн фактик матерналлары диссертант Иранын Кеоложи Планалма Идарэсиндэ тунрми нлдэн артыг ишлэд]ци муддэтдо тонламышдыр. Муэллиф рекионун 2 эдэд 1:100.000 ми^асда кеоложи хэрнтэснни (Ша1пшдеж вэ ИранхаЬ) тартнб ет-мишдир. Петрографии тэснифат вэ кеоким]эви анализ учун интру-зивлэрдэн 1250 шлиф ojpэнIIЛмиш, 162 нумунэдэ петрокен оксид-лэр вэ надир елсментлэр тэ^ин олунмушдур. Анализлэр Иранын Кеоложи Планалма Идарэсншш лабораторгцаларында ренткен-

флуорисент (Х11Р) усулу илэ апарылмыш вэ Чип Халг Республика-сында 6 сухур нумунэсиндэ исэ биотит вэ калиум чел шпатларына керэ интрузивлэрин мутлэг ]ашы тэ^ин олуимушдур. Гранитоид-лэрин кенетик тэснифаты мухтэлиф петроложи, кeoкимjэви вэ р^а-зи статистик усулларла апарылмышдыр.

Елми ]ениликлэр. 1.Тэдгиг олунан гранитоид комплекслэри петрографик, петрокищ'эви хусуси^этлэринэ вэ мутлэг jaшлapынa эсасэи уч мухтэлиф - триас, тэбашир, еосен груплара болунмуш вэ онларын 1:50.000 миг]аслы фаза вэ фасиуалар хэритэлэри тэртиб олуимушдур. Триас ]ашы тэ^ин едэи рэгэм интрузивлэрдэ, петроложи параметрлэрэ керэ, сон метаморфик девруну экс едир вэ онларын гэдим jaшлы олдугларыны кестэрир.

2. Илк дэфэ олараг тэбашир вэ еосен jaшлы гранитоидлэрлэ элагэдар гранодиорит-порфир, аилит, пегматит вэ лампрофир да]-калары, тэбашир jaшлы интрузивлэрдэ шлирлэр вэ ксенолитлэр ашкар едилмишдир.

3. Гранитоид интрузивлэриндэ кениш jajылмыш чатларын параметрлэрини тэ^ин етмэклэ онларын илкин морфолоки]асы вэ этраф сухурлар тэрэфиндэн тэ'сир едилэн сыхылма гуввэлэринин истигамэтлэри тэ^ин олуимушдур.

4.Интрузивлэрдэ надир торпаг (Ьа, Се) вэ радиоактив (и, ТЬ) елементлэрин артмасы Ъх елементинин Зуксэлмэси илэ элагэдар олмасы ашкар едилмишдир; бу да дифференсиаси]а просесинин нормал кетмэсини тэсдиг едир.

5.Муэ^эн едилмишдир ки, гранитоид интрузивлэринин тэр-киби мантра магмасынын 1ер габыгынын мадцэси илэ гарышмасы нэтичэсиндэ эмэлэ кэлэн магманын тэркибинэ у]гун кэлир.

6.Минераложи вэ кеоким]эви хусуащэтлэринэ эсасэн триас, тэбашир вэ еосен jaшлы интрузивлэрин мухтэлиф физики-кимjэви шэраитдэ (Р, Т, (о,) эмэлэкэлмэси исбаг едилмишдир.

7.Ашкар едилмишдир ки, кеодинамик инкишаф шэраитинэ мунасиб олараг тэбашир ]ашлы интрузивлэр континентал арк (гевс) гранитоидлэрэ, еосен jaшлы интрузивлэр исэ посторокен гранито-идлэрэ у]гун кэлирлэр.

8.Еосен вэ тэбашир jaшлы интрузивлэр рекионда ]а]ылмыш вулканик комплекслэрлэ ики мухтэлиф ]ашлы вулканик-плутоник ассосиаауа тэшкил едирлэр.

Ишнн эмэли эЬэмицати. Тэбашир ]ашлы вулканик-плутоник ассосиаауа дэрин ерозион ]у]улма нэтичэсиндэ интрузивин апикал вэ контакт Ьиссэлэриндэ, елэчэ дэ этраф сухурларда эмэлэ кэлмэ-си куман олунан jaтaглap мэЬв олмушдур.

Еосен интрузивлэри илэ элагэдар олан да]каларда колчедан минераллашмасы онларын филизлшпуинэ дэлалэт едир. Ьэмин интрузивлэрин чэнуб вэ шэрг тэмасларынын этраф сухурларында

мушаЬидэ олунан антимонит вэ гызыл тэзаЬурлэри интрузивлэрин филизлил^инэ субутдурлар. Бу бахымдан еосен интрузивлэринин шэргиндэ олигосен вэ миосен чекунтулэри илэ ертулмуш кэнар контакт саЬэсиндэ филиз Затагларынын эмэлэ кэлмэси куман еди-лир. Бу истигамэтдэ кэлэчэкдэ ахтарыш ишлэринин апарылмасы тэклиф олунур.

Мудафиэ олунан эсас муддэалар. ЬМэркэзи Иранын шимал-гэрбиндэ ]срлэшэн Текаб-ШаЬиндеж блоку илэ элагэдар олан тэ-башир вэ еосен jaionbi гранитоид интрузивлэри мухтэлиф кеодина-мик шэраитдэ эмэлэ кэлмиш вэ бу да онларын иетроложи вэ кео-KHMjBBH хусуащэтлэриндэ 03 эксини тапмышдыр.

2.Тэбашир jauuibi гранитоид интрузивлэри контннентал арк (гевс), еосен ]ашлы интрузивлэр исэ посторокен шэраитдэ инкишаф етмишлэр. Биринчи Ьалда дифференсиаси]а нэтичэсиндэ кварслы диорит, тоналит, монсонит, субгэлэви гранодиорит вэ лejKoгранит фаснал типлэри Te'juit едилмишдир. Еосен janmbi интрузивлэрин ики фазадан - плакиогранит вэ субгэлэви-гэлэви ле]когранит сухурлардан ибарэт олмасы муэ]]эн едилмишдир.

3.Рекиондакы еjни jaimibi вулканик комплекслэр мувафиг ин-трузивлэрлэ бирликдэ тэбашир вэ еосен janmbi вулканик-плутоник ассосиаауалар тэшкил едирлэр вэ езлэринэ хас металлокеник хусу-ащэтлэр дашьуырлар. Рекионда jajbmMbiui антимонит вэ гызыл тэза11урлэри буна субутдур.

Ишин нэтнчолэрннни hajaTa ксчнрилмэси. Тэгдим олунан тевауэлэр вэ кеоложи хэритэлэр Иранын Кеоложи Планалма Идарэсиндэ вэ елкэнин шимал-гэрбиндэ фэал1щэт кестэрэн ек-спедиауалар тэрэфиндэн гэбул олунмуш вэ Ьазырда мувэффэ-пщэтлэ истифадэ олунур.

Тадгигатларын anpo6acnjacbi. Диссертаацада тэгдим олунан 1:100.000 Miirjac;ibi кеоложи хэритэлэр (ШаЬиндеж вэ ИранхаЬ са-Ьэлэри) Иранын Кеоложи Планалма Идарэсиндэ чап олунмушдур. Днссертаауада тэдгиг олунан мэсэлэлэр мухтэлиф вахтларда A39p6aj4an ЕА KeojioKiija Институтунун "Петролок^а вэ металло-Keinija" шо'бэсинин ]ьтгынчагында, Иран кеологларынын III топла-нышында, Иранын ШэЬид БеЬиштлп Университетинин Jep елмлэри факултэсиндэ музакирэ олунмушдур.

Чап олунмуш вэ ношрэ Ьазырланан елми мэгалэлэр. Чап олунмуш 1:100 000 ми^асылы уч хэритэдэн башга интрузивлэрэ а ид петролок1уа, neTpoKUMja, кеоктуа, кеодинамика вэ jaui мэсэлэ-лэри 1999-чу илдэ njyH ajbiiyia Бакыда вэ август ajbiiwa Иранда (Шираз) кечирилмиш конфрансларын мэчмуэлэриндэ чап олунмушдур. Бир мэгалэ исэ 2000-чи илин август а]ьшда Бразнл1цада кечирилэн 30-чу Умумдун]а Кеоложи Конгресэ тэгдим олунмуш-ДУР-

Пиши Ьэчми ие структуру. Диссертааца иши 146 сэЬифэдэ тортиб едилмнш, кнришдэн, 6 фэсилдэи, нэтичэдэн, 108 адлы ис-тифадэ олунмуш одабидоат ауаЬысьшдан, 73 фотошэкилдэн, 9 мухтэлнф мидаслы ксоложи хэритэдэн, 186 диаграмдан вэ 40 чэ'д-вэлдэн ибарэтдир.

Тэшэккурлер. Диссертас1уа ишимэ елми истигамэт верэн вэ она нэзарэт едэн, мэслэЬэтлэрини эсиркэмэ]эн, елми рэЬбэрим Á3ap6aj4aiibiH Эмэкдар кеологу, Ксолоюуа Институтунун лабора-Topuja рэЬбэри, KcojioKnja-MiiiicpajioKiija елмлэри доктору Ариф Чэфэр оглу Исма_)ылзадор оз мшшэтдарлыгымы бнлдирирэм. ШэЬид Бе1шшти Универснтетинин Tehpaii Jcp елмлэри факултэси-нин профессору, доктор Мэнсур Вусуги Абидинщэ иш 6ojy KeMBjn-нэ вэ елми мэслэЬэтлэринэ керэ тэшэккуруму бнлдирирэм.

Диссертаиуамын Ьазырлаимасы довруидэ елми ишимии баша чатмасына имкан japaTflbiFbma керэ A3ap6aj4an Елмлэр Академ1уа-сы IvcojioKiija Институтунун директору, академик Акиф АгамеЬди оглу Элиз ад ojo хусуси тэшэккуруму бнлдирирэм.

Диссергааца учун лазым олаи аналитик ишлэрин jcpmio jern-рилмэсиндэ вэ мутлэг jauibin Te'jnn едилмэси учун шэраит japaT-мыш Иранын Ксоложи Планалма Идарэсинин мудири доктор ЭЬ-мэдзадэ hep9Biij9, муЬэндис Kopenja вэ дикэр кемэклик кестэрэн-лэрэ оз тэшэккуруму бнлдирирэм.

Дисссртаа^а аид бир сыра мэсэлэлэри а_)дынлашдырмаг учун мэнэ мэслэЬэтлэр вермнш доктор Маариф Зс)'налова (структур KCOJioKiija), доктор Ojmjap Ье_)дэрош1 (кеоким]а), доктор Мухтар Рустэмова (кеодинамика вэ петролоыуа), доктор 4a6pajbui Азадэ-л1уево (метасоматизм вэ филиз эмэлэкэлмэ) вэ доктор Ьэмид Мус-тафа]'евэ (мсталлоксшуа) ез мшшэтдарлыгымы бнлдирирэм.

Ишин Ьазырланмасында мэнэ кемэк костэрэн докторлардан Чэмшид Ифтихар Нэчат, ИбраЬим Ea6ajeB, Эли Мэгриби, Мирзэ Mycтaфajeв, Рэсул Невбэри, МэЬэммэд МуЬэчел, Мустафа Banuj-ев, муЬэндислэр: Рауф HeGujcu, БеЬруз Эмшш, Эмир Нэвваб Мутлэг чэнабларына оз тэшэккуруму бнлдирирэм.

I фоснл

Рекиоиун ксоложи гурулушу вэ стратшраф|уасы. Иран ороке-ник рекионунун гурулушунда уч мухтэлиф тип структур зоналар ajpbmup: шималда Елбурс гырышыглыгы; мэркэздэ нисбэтэн ста-бил шэраитдэ инкишаф етмиш Мэркэзи Иран зонасы; чэнубда За-грос гырышыглыгы.

Тэдгиг олунан рекион Мэркэзи Иран зонасьшын шимал-гэрбиндэ ]ерлэшэн Тэкаб-Ша1шндеж тектоник блокуну эЬатэ еднр. Зонанын гурулушунда кембр1уэгэдэр jaiunbi метаморфик, кембри, силур, перм, триас вэ jypa jauuibi чокмэ, тэбашир вэ сосен jaumbi

вулканик вэ интрузив комплекслэр, дердунчу девр januibi чекмэ сухурлар иштирак едирлэр.

Мэркэзи Иран зонасы jyxapbma кестэрилэн гырышыглыг зо-налардан фэргли олараг, платформа шораитиндэ инкишаф етмиш-дир. Триасдан öaiiuiajapar кнммерич вэ алп тектоник тсикллэринин мухтэлиф фазаларына yjryH колэн тектоник активлэшмэлэр муша-Ьидэ олунур. Мэркэзи Иранда шимал-гэрб истнгамэтлн субмери-дионал вэ шимал-шэрг истигамэтли japbimapjia блоклара белун-муш структуралар устунлук тэшкил едир. Алп мэрЬэлэсишш, ил-кин алп кеосинклннал чвкэкликлэринин эмэлэ кэлмэси триас двврундэн башланыр вэ бу депрдэ тектоник Ьэрэкэтлэрин актив-лэшмэси нэтичэенндэ Гондван гитэсинин шимал кэнарынын пар-чаланмасы илэ элагэлондирилир. Зонада jepnoiiiaii галхымын calio-спндэ алп комплексинин озэли jep узэриндэ мушаЬидэ олунур. Онун гурулушунда пермин эЬэнкдашлы чекунтулэри rejpn-yjryH jaTapar Скукалид метаморфик комплсксин устундэ мушаЬидэ олу-нурлар.

öjpsmuieii рекионун осас Ьиссэсини кембрщэгэдэр, пaлeoзoj, мезозо] вэ Kajno3oj комплекслэри вэ мухтэлиф jamjn.i гранитоидлэр тэшкил едир. Эн гэдим кембр^'эгэдэр ¡ашлы КэЬэр вэ Ба]'андур формаауалары коскнн rejpn-yjFyimyr мунасибэтипдэ олмагла платформа шэраитинин башланчыганы костэрир вэ онлар рекионун шимал Ьиссэсиндэ jajbuibiöBap. Стратиграфик yjFyn jepnBinen Султашуэ формаафсы эсасэн доломит ви аз мигдарда шистлэрдэн нбарэтднр. Бу давамда вертикал кэсилншдэ Барут, Лалун (алт-орта кембри), Мила (кембри-ордовнк) платформа фаауалы формаси]а-лары, ашагы девон-уст карбон деврлэриндэ фасилэ олмагла перм jamribi, эсасэн чекмэ сухурлардан ибарэт олан Доруд, Руте, Несен формаауалары, Палеозо] кэсилишини тамамла]ырлар. Me3030j девру jypaflan öaiiuiajapar чокмэ сухурлардан тэшкил олан Шим-шэк формаацасындан, вулканик вэ чекмэ сухурлардан тэшкил олан тэбашир jaiunbi комплекслэрдэн нбарэтднр.

Kajno3oj комплекслэри Me303oj устундэ rejpn-yjFyii ]'агырлар. Эсасэн вулканитлэрдэн ибарэт олан еосен, миосен jarmibi комплекслэр нсэ эЬэнкдашларындан ибарэтдир. Комплекслэри чэнуб-гэрб вэ шимал-шэрг нстигамэтиндэ при кутлэли гранитоид интру-зпвлэри ]арырлар. Бу интрузнвлэрин jaimiapbi М.Элэвн Наини (1975) тэрэфиндэн муэуэн Ьиссэлэри кембр1уэгэдэр, jypa, Kajno3oj вэ Ифтнхар Ночад (1973) тэрэфиндэн исэ бэ'зи интрузивлэр кем-бргуэгэдэр вэ тобашнр januiu t9'j'hh олунуб. СаЬэдэ jajbinan гранитоид тэркнбли интрузив комплекслэринин анардырымыз тэдгигат-лара эсасэн januiapbi K-Ar усулу илэ ]енидэн тэ^ин едилмиш вэ тэ-башир, еосен деврлэрннэ yjFyn кэлмэси тэсдиг олунмушдур.

Иитрузивлэрин шэрг истигамэтиндэ чаванлашмасы рекион-да тектоник-магматик активлэшмэннн rauyimyjFyH инкншафыны мушаЬидэ cTMeje имкаа верир.

II фзсил

Гранитоид интрузивлорннда палеотектоник KojiKnii-iiij 1111 рс-KoiicTpyKcnjacbi. Эразидэ jajbuiMbim гранитоид интрузив кутлэлэрн учун апарылан палеотсктонпк кэркинлик саЬэлэринин анализи 2,5 миндон артыг чатларын сурупилмоси узрэ анарылмышдыр.

Тобашир jaшлы гранитоид кутлэлэриндэ чатларын jajujiMa-сыиын анализи онларын истигамэтлэрини Ta'jnn едэрэк шимал-шэрг, шимал-гэрб вэ субЬоризонтал чатларын мурэккэб мунаси-бэтдэ олдуглары ашкар едилмишдир вэ бэ'зи типли чатларын ин-трузивин MyajjöH Ьнссэлэриндэ инкишаф тапмасы а|дынлашды-рылмышдыр.

Ьэмин интрузнвлэрдэ нормал кэркинлщин анализи кестэрир ки, онларын шимал кенары, эсасэн гэрб вэ шэрг Ьпссэлэри нки фазада кеврэк деформаавда уграмышлар.

Биринчи фазада дсформаиуанын сыхылма коркишлун су б ho-ризонтал истигамэтдэ олараг этраф сухурларда мушаЬидэ олунан сыхылма коркишпуннэ yjryn кэлир. Бу фазада пластик деформаслуа нэтичэсиндэ эмэлэ кэлэн чатлар узрэ рекионал кливаж инкишаф едир во онун сонракы доврундэ эмэлэ кэлэн чатларла xejnn ми-гдарда cjini истигамэтли дajкaлap japaiibip.

Икннчи фазада деформасща нэтичэсиндэ, кэркинлик истига-мэти шимал-шэрг олараг, иитрузивлэрин узанмасына экс ориен-тирли чатлар japaflbiö вэ бунлар узрэ интрузив кутлэлэриндэ мухтэлнф блоклара нарчаланма гс]'д олунур.

Белэликлэ, тэбашир jaiiuibi гранитоидлэрин формалашмасы-ны илкин гранит магманын вертикал галхмагла вэ кристаллашма деврундэ japanan чатларла нэтнчэлэнэн бир просес кими тэсэввур егмэк олар. Комплекснн сонракы деформаауа инкишафы посттек-тоник Ьэрэкэтлэр илэ элагэлэндирилир. Ьэмин Ьэрэкэтлэр этраф чэрчивэ сухурлар тэрэфшщэн интрузивэ тэ'сир кестэрэрэк ону мухтэлиф ориенгирли блоклара парчаламышдыр.

Еосен jaiiLibi интрузнвлэрдэ эн кениш jajылмыш чатлар биринчи деформаауа фазасына хас олан илкин типли чатлара yjFyH кэлнрлэр. Сонракы фазалы дсформаауалар интрузнвлэрин jep узэ-риндэ аз мушаЬидэ олдугуна корэ там ajflbiH мушаЬидэ олунмур-лар.

III фэсил

Гранитоид ннтрузмвлорпнпп иетрограф^асы. Тэкаб-ШаЬин-деж галхымында инкишаф етмиш бир нечэ гранитоид кутлэлэрп мухтэлиф jaimibi чекмэ, вулканоксн вэ мстаморфик сухурларын

ичэрисиндэ jepjioiiiMejiopiiHO корэ мухтэлиф муэллифлэр онлары кембрщэгэдэр, jypa, тэбашир вэ Kajiicnoj jaumu олдугларыны ке-стэрмишлор. Ьэмин интрузив кутлэлэр мухгэлиф [ICTpOKUMjoiill усулларла ejpoHiuiMnin, нэтичэдэ оплара хас олан типоморфик хусуащэтлэр Ta'jim едилмишдир. Интрузивлэри тэшкил едэи эсас

сухур ТИПЛЭрШШ TB'jIIH еТМЭК МЭГСЭДИ ИЛЭ аПШКЫДаКЫ IICTpOKHMjo-

вн информатив усуллардан истифадэ олунмушдур: норматив минерал узрэ белмэ (Le Maitre, 1989), силисиум пэ гэлэви оксидлэрнн нисбэтн узрэ болмэ (Bougatikov вэ б., 1981, Middlemost, 1985), эсас елементлари катион формасында белмэ (De La Roche вэ б., 1980) вэ статистик анализ узрэ болмэ.

Апарылан тэдгигатлар узрэ алынан петроложи вэ петро-KHMjaBH параметрлэр вэ мутлэг jaiimap интрузив кутлэлэрин тэр-кибнндэ мухтэлнф сухур типлэршшн олмасы вэ триас, тэбашир, еоссн jamaapbiim yjFyn кэлмэлэршш субут еднр (чэдвэл 1). Тэбашир januibi гранитоидлэр ва1шд интрузив кутлэси тэшкил едирлэр во эмэлэкэлмэ HorTejn-нэзэрдэн бир фазалы олараг нормал вэ суб-гэлэвн хэтлэрлэ кеннш сыралы диффepeпcиacнjaja yFpajbi6nap. Ео-сен januibi субгэлэви плакиогранитлэр вэ л^когранитдор хырда кутлэлэр шэклиндэ раст кэлирлэр вэ онларын гурулушунда нки фаза ге_щ олунур. HahajaT, триас jamjibi плакиогранитлэр исэ бир фазалы вэ бир фаауалы олан хырда кутлэлэр тэшкил едирлэр.

Тэбашир jamjibi интрузив кутлэлэриидэ апардыплмыз ана-лпзлэрэ эсасэн ики днфференсиаауа сыралары а]рылмышдыр: нормал хэгт узрэ тоналнт-гранодиорит сырасы; субгэлэви хэтт узрэ монсодиорит-субгэлэвн nejicorpainiT сырасы: аценит-диорнт, субгэлэви диорит, субгэлэви кварслы диорит, кварслы монсонит, кварслы монсодиорит, субгэлэви гранодиорит, субгэлэви ле]когра-ннт (шэкил 1).

Апарылан кластер вэ фактор анализлэришш нэтичэлэри Myajjan олунмуш интрузив комплекслэринин групларына yjiyn кэ-лирлэр вэ умум1щэтлэ, кристаллашма дифференсиаауасыны экс етдирирлэр.

Тоиалит-гранодиорит сырасы. Тоиалит тэбашир jaimibi интрузнвлэрин эсас Ьиссэсини тэшкил едэи сухурлардан биридир. Бунлар порфир гекстурлу вэ 1шпидио-морфдэнэли структурлу олараг тэркибиндэ плакиоклаз (45-65%), кварс (20-25%), калиумлу фелдшпат (5-8%), биотит, Ьорнбленд вэ аксессор минераллардан - сфсн, апатит, ортит, магнетит иштирак едирлэр:

Плакиоклаз (андезин) порфир (¡юрмасында олараг калиумлу фелдшпат вэ кварса нисбэтэн ндиоморфдур. Мэркэзи Ьнссэлэрин-дэ позулма нэтичэсиндэ епидот вэ серисит минераллары jajbmbi6. Кварс ксеноморф олараг плакпоклазлар вэ калиумлу фелдшпатлар

араларында jajылыб. Биотит амфиболдан идиоморфдур, ле'вЬэли-дир вэ бэ'зэн илакиоклазларын ичэрисиндэ мушаЬидэ олунур. Ми-иералларын идиоморфизмини эсас тутараг амфибол, биотит, плакиоклаз, калиумлу фелдщпат вэ кварс сырасы мушаЬидэ олунур. Бу да онларын кристаллашма ардычыллыкыны тэсдиг едир.

Шэкнл 1. Гранитоид интрузив сухурларынын тэснифаты (Дс Ла Рош вэ б., 1980)

Гранодиорит. Структур вэ текстур чоЬотдэн тоналитэ jaxын олан бу сухурларын тэркибиндэ плакиоклазларын мигдары ерш галараг тунд рэнкли минералларын мигдары артыр. Калиумлу фел-дшпатлар эсасэп бир фазада кристаллашыр вэ Ьэмчишш плакиок-лазларда пергит формасында раст кэлир. Плакиоклазлара нисбэтэн бунлар учун торэмэ просесдэ эмэлэ кэлэн минсраллар даЬа чох jajылмышдыp. Тунд рэнкли минераллар амфибол вэ биотитдэн нбарэтдирлэр вэ бу минераллар узрэ терэмэ минералларын (иенин, клинохлор вэ хлорит) ]аЗылмасы мушаЬидэ олунур. Аксессор минераллар - сфен, апатит, ортит, сиркон вэ магнетит хырда дэнэлн олуб, кениш ]а]ылыблар.

Чздвол 1

Тэкаб-ШаЬиндеж гранитоил интрузнялариним фасн]аларындя осас оксидлор (m, %) ва налнр елементлэрин)[г/т) орт* мнгдарм

Кушэлэрнн адлары Ja ш, ма Фаауалар т,% M г/т K/Rb г/т BtïSr г/т LaV г/т "ГШ r/T

SiO, AUOj Mg О CaO Na К. Rb Sr Ва La Y Ce Sm Zr Hf U Th Cr Ni

Тнкакгэпэ Триас Плахиогранкг 78.35 11.35 1.10 0.05 5.94 0.56 10.6 132 42 141 79 0.56 53.4 80.7 0.66 160 56.1 296 21.7 ■ 32 - 1.3 1.7

Токаб-ШаЬиндсж Тэбашир Одениг-диор»гг 54.53 16.81 8.10 4.37 3.73 3.28 I.I 124.6 263 1650 1276 0.77 120 122 9.18 234.0 10.4 356.5 15.3 125 8.2 0.66 169.4 X.6

Обгалэш-диоркг 55.85 16.97 8.23 5.07 3.38 225 1.5 929 242 1592 1142 0.72 57.0 81.3 0.7 143 7.5 236 6.3 8.4 210.1 1242

С>бгалэви кварс диорит 60.16 16.37 6.41 3.09 3.87 7 TT 1.7 I00.7 220 1569 1323 0.84 16.8 8.3 20 141 8.5 248.9 8 2 123 - - 13.0 8.3

Кварс монсодиорит 63.71 16.20 4.47 2.52 3.14 2.68 1.2 1224 218 211 797 3.8 46.3 13.0 3.6 119 4.2 178.5 7.3 7.1 82 1.15 127 11.7

Монсогранит 71.57 13.97 1.23 222 4.01 269 1.5 104.5 257 £83 1200 1.36 222 4.5 4.9 4025 3.5 179.3 1.8 3.5 - 8.6 1.3

Тонаготг 64.96 15.51 3.95 3.02 4.08 243 1.7 94.5 257 1240 1373 1.1 14.4 4.0 3.6 112 22 206.0 29 8.1 ■ 10.1 28

Гранодиорит 68.49 14.39 239 3.14 3.58 201 1.8 93.6 214 1147 1190 1.0 8.5 0.6 142 124 <2 198 1.4 52 ■ 8.5 1.3

С)бгалэви лдкограниг 75.09 13.84 • 217 4.06 215 1.9 93.1 231 884 1W6 1.5 <5 1.3 ■ 558 0.5 183 U 3.5 - 7.8 0.5

Y-дорэ Eocai Плахиогракиг 78.61 1252 0.16 0.21 5.76 0.17 33.9 118.5 14 23 53 228 28.8 50 0.58 20.5 55.4 151 4.7 ■ 20.0 3.8 1.7

С^галэви лфсотранкг 77.81 1220 0.72 0.17 4.05 220 1.8 167 131 19 182 9.6 48.8 59.5 0.82 286 45.4 135.5 3.6 • 220 7.3 25

Агдэрэ Галэви л с|хо гранит 71.21 1263 0.53 0.24 294 3.40 0.9 219.1 155 81 262 3.25 40.9 45.9 0.89 153.6 50.3 120.3 4.0 4.5 38.9 8.64 7.0 26

Тэсвир олунан сухурлар тэбашир ]ашлы гранитоид интрузив-лэрин эсас кутлэсшш тэшкил едэрэк онларьш кенар Ьиссэсиндэ jajылмышлap. Ьэмин интрузивлэрин мэркэзи Ьиссэсини субгэлови сухурлар (субгэлэви диорит, монсоиит, ле]когранпт груплары) тэшкил едир.

Мопсодиорит-субгэпэви ле}когрштт сырасы. Бу сыра уч субгэлэви диорит, монсонит, субгэлэви л^кограшгг груна белунур.

Субгэлэви диорит групунун сухурлирм. Бу група ау'енит-диоритлэр, субгэлэви диоритлэр вэ субгэлэви кварслы диоритлэр дахилдир. Бу сухурлар, умуми^этлэ, диорит вэ попилит структура маликдирлэр. Тэркибиндэ олан плакиоклаз, кварс вэ калпумлу фелдшпатларын мигдарлары нисбэтэн фэрглэнир. Плакиоклаз (эсас минерал) (40-70%), амфибол (15-20%), калиумлу фелдшиат (38%) вэ кварс (5-10%) сухуру тэшкил едирлэр. Плакпоклазларын тэркиби андезиндир вэ онлар узрэ серисит, каолинит эмэлэ кэлир. Амфибол идиоморф узун иризматик формаларда олараг кэнар 1шс-сэлэриндэ биотитэ чеврилмишдир.

Аксессор мннераллардан апатит, сфсн, магнетит Ьэм рэнкли минералларын дахнлиндэ вэ Ьамчинин сухурларда jajылмышдLIp.

Моисоиит групунун сухурлары. Бу групу тэшкил едэн сухурлар кварслы монсонит вэ кварслы монсодиоритлэрднр. Бунларын тэркибини плакиоклаз (40-50%), кварс (15-20%), калиумлу фелдш-пат (10-15%)), биотит вэ амфибол (5-8%) тэшкил едирлэр. Буплар монсонит гурулушу илэ сэч1щэлэнирлэр. Тэркибиндо плакиоклаз-лар эсаси невэ ]ахындырлар, калиумлу фелдшпатлар нрн ловЬэ формасындадырлар. Аксессор минераллар биотит вэ амфиболла бирликдэ хырдача куглэ japaдыpлap. Кварс минераллар арасында ]а]ылараг сон фазада кристаллашмыш кими мушаЬндэ едилир.

Гэлэви лдкограпмт групунун сухурлары. Бу група эсас е'тибары илэ субгэлэви лсукогранит вэ чуз'и 1шлда гранодиорит дахилдир. Сухурлар учуй при порфир формада калифелдшпат хас олдугуна керэ бунларын структурлары порфнрэ охшар гк^кплнт типэ чаваб верир. Мннсраложи тэркибиндэ плакиоклаз (20-30%), калиумлу фелдшнат (30-40%), кварс (30-35%), тунд рэпкли мннераллардан ]алныз биотит (10-12%) вэ Ьэмчинин аксессор мннераллардан апатит, сфсн вэ чуз'и мнгдарда раст кэлэн магнетит дэнэлэр шэклиндэ мушакидэ олунур. Сухурларда плакиоклаз идиоморф дэнэлп иризматик формада олуб олигоклаз тэркиблидир вэ муэ^эн зоналар узрэ пелнтлэшмишднр. Эсас кутлэдэ эмолэ кэлэн калифелдшпат плакпоклазлара нисбэтэн тэмпздир. Биотит ловЬэ фор-масында а_щын ajpылмa хэтлэр вэ плеохроизмлэ тэ'^гн олунур. Сухурларда порфир текстурасы ^фадап калиумлу (фелдшпатларын олчусу 3-5 см-э чатыр вэ позулма нэтичэсиндэ онлар прпдэнэли кристаллар формасында сухурдан а)рылыб этрафда jajылыблap.

Кристалларда зоналлыг мушаЬидэ олунур. Онларын мэркэзи Ьис-сэсиндэ пслитлэшмэ просеси а^ын корунур вэ бурада плакиоклаз, эзэлдэи эмэлэ кэлои фелдшпат, кварс, биотит, гэлэви Ьорнбленд вэ аксессор миисраллар гсуд олунур. Минералларын кэнар Ьиссэ-снндэ ]алныз тунд рэнкли минераллар - биотит, Ьорнбленд, сфен вэ субпаралел jajылмыш плакиоклазлар мушаЬидэ олунур.

Белэликлэ, сухурда олан бутун минерал фазаларынын кали-умлу фелдшпат мшгералынын дахилиндэ ге]д олунмапл вэ онун зо-наллыгы. узуи муддэт кристаллашма иэтичэсиндэ эмэлэ кэлмэси-ни костэрир.

Грашпонд ннтрузивлэри ило олагодар олан л:ф<алар

Рекионда ]а]ылмыш тэбашир вэ еосен ]ашлы ннтрузивлэрлэ бир нечэ нев да]калар элагэдардырлар: диорит-порфир, плакиогра-нит-порфир, лампрофир, аплит вэ пегматит. Гс|д етмэк лазымдыр ки, еосен ]ашлы ннтрузивлэр ило ]алпыз лампрофир вэ аплит типли да]калар элагэдардырлар (Чэдвэл 2).

Диорит-порфир. Сухурун тэркибиндэ фенокрнсталлардан -плакиоклаз, аз мигдарда калифелдшпат, биотит, амфибол вэ азча кварс мушаЬидэ олунур. Эсас кутлэ сухурун аз Ьиссэсини тэшкил едир вэ там кристаллашмыш агрегат формасында олараг сухурун тэркибиндэ олан минерал фазаларындан вэ элавэ аксессор мине-раллардан (сфен, апатит, магнетит) ибарэтдир.

Плакиоклаз фенокристаллары иридэнэли калиумлу фелдшпат вэ кварса нисбэтэп идиоморфдурлар. Биотит амфиболдан чох-дур, лакин Ьэр икиси аз мигдарда олараг идиоморф дэнэлидирлэр вэ бэ'зи Ьалларда плакиоклаз фенокристалларынын дахилиндэ ]ер-лэшнрлэр.

Минералларын идиоморф ардычыллыкына керэ ашагыдакы эмэлэкэлмэ сырасы мушаЬидэ олунур: биотит - амфибол - ири лвв-Ьэли илакиоклаз, ксеноморф Ьалда олан калиумлу фелдшпат вэ кварс.

Сухурун структурасы там кристаллашмыш порфирвариднр.

Плакиогршшт-порфир. Бу тэркибли да]калар эсасэн Чанбулаг граннгоид интрузив кутлэсиндэ ]а]ылыб вэ ачыг-кул рэнкиндэ олараг отраф сухурларда а]дын мушаЬидэ олунур. Бунлар гранул]ар структура маликдирлэр. Минераложи тэркибиндэ кварс (30-40%), плакиоклаз (албит-олигоклаз)(25-30%), калиумлу фелдшпат (3540%), биотит (3-5%) вэ аксессор минераллардан апатит вэ магнетит мушаЬидэ олунур. Торэмэ просеси иэтичэсиндэ плакиоклаз вэ калифелдшпат узрэ кил групупуи мннераллары, серисит вэ хлорит инкпшаф едир.

Сухурун тэркибиндэ олан ири плакиоклаз фенокристаллары она порфир структур вернр.

Чел вел 2

Текаб-ШаЬиндеж гранитонд ннтрузнялэрннин да)каларында всас оксидлвр (m, */•) sa надир елементлермн (г/т) орта мнгдары

Кутлэлэрин адгаары Jam Сухурлар га,% Ж г/т K/Rb г/т Ва& ifr une г/т

SÍO; AI.Oj MgO CaO Na К Rb Sr Ва La Y Ce Sm Zr Hf и Th Cr Ni

Диоримюрфир 53.9 17.41 7.72 6.88 4.53 0.58 7.8 1124.1 5 2219 1124 0.5 6.0 78.9 0.1 423 5.1 48 - ■ * 216 108.1

Диорнг-порфир 55.58 14.02 6.76 11.5 2.2 1.08 21 46.5 232 385 137 0.4 - 629 ■ 76.4 ■ 429.4 - - - 157.1 63.9

Тэкяб-ШаЬинзэк Тэбашир Плакиотрають порфир 70.53 16.39 0.8 0.26 4.99 0.37 13.5 107.3 34 170 207 1.2 9.5 41.8 ол 56.9 ■ 208.3 28 - 58.5 182 18.7

Лампроф|ф 47.14 18.55 7.57 11.5 1.64 0.48 3.4 522 92 455 271 0.6 - 26.4 - 3.3 0.8 125.1 25 - 5.71 235.6 24.1

Aimrr 74.55 1269 0.01 0.64 265 3.42 0.8 163.7 208 147 728 4.9 30.2 85.4 0.4 74.8 18 131.7 .4.0 ■ 26.0 - 3.0

Аплнт 71.13 127 1.7 237 3.76 203 1.9 101.8 193 790 1285 1.6 0.3 ' - 199.4 <2 146.3 1.1 1.1 - 8.4 1.3

Пегматит 71.71 14.8 0.5 1.33 4.05 4.14 1.0 1172 353 305 517 1.7 <5 ■ ■ 513.3 27.1 41.5 0.8 <1 ■ 3.0 <1

Агдарэ EocSi Лампрофир 44.73 18.8 9.57 6.4 20 266 0.8 126.6 210 2100 111 0.1 18.6 2193 0.1 235.7 19.1 134,5 ■ - • 348.6 167.4

Лалтрофир дгукалары спессаргит новунэ чаваб верирлэр. Он-ларын минераложи тзркибиндэ эсасэн амфибол (60-70%), плакиоклаз (15-20%), диопсид, оливин вэ азча олараг кварс вэ калифелдш-патлар ге|ц олунур. Структуру панидиоморф дэнэлидир. Эи чох ]а)ылмыш амфибол ади Ьорнбленд вэ актинолит тнплэриндэн иба-рэтдир. Бунларын гурулушу щнэвари вэ призматикдир. Диопсид хырда дэнэли олараг она хас олан интерференауа рэнклэ мушаЬидэ олунур вэ бэ'зи Ьалларда агрегат формасында амфибол илэ бир-ликдэ плакиоклаз во калифелдшпатларын арасында инкишаф едир. Оливин ]алныз норматив тэркнбдэ тутулур. Плакиоклаз узун приз-матнк кристал формасында икилэшмэ илэ, бэ'зэн пелитлэшмэ илэ сухурда ашкар корунур. Калифелдшпат вэ кварс хырда дэнэли формада ]а]ылмышдыр. Бу минералларын ардычыллыгла кристал-лашмасы диопсид -> Ьорнбленд —> плакиоклаз —> кварс истигамэ-гиндо инкишаф стмишдир. Сухурларда апатит, сфен, магнетит вэ надир Ьалларда пирит мушаЬидэ олунур.

А плит да]калары учун хырда дэнэли аплит структуру хасдыр. Бунларын минераложи тэркиби кварс, калифелдшпат, плакиоклаз, тэк Ьалда биотит вэ аксессор минераллардан ибарэтдир. Плакиоклаз олигоклаз невундэн ибарэтдир вэ пелит минераллары илэ по-зулма]а мэ'руз галыблар. Калифелдшпат хырда минерал формала-рында плакиоклазлары Ьанну'элэрф. Плакиоклаз вэ калифелдшпа-гыи пдиоморфлугу нисбэтэн е]нидир. Кварс хырда дэнэвэрдир, плакиоклаз вэ калифелдшпат минераллары арасында ]а]ылыбдыр. Сухурларда бэ'зи Ьалларда биотит вэ опаситлэшмнш амфиболлара раст колмэк олур. Аксессорлардан л с] коксе н л эшми ш сфен, хырда дэнэли апатит агрегат кутлэдэ вэ тэк дэнэ формасында инкишаф еднблэр.

Пегматит да]калары зонал гурулушда мушаЬидэ олунурлар. Онларын тэркибиндэ иштирак едэн кварс, гэлэвн фелдшпат, бирч-пнели мусковит (вэ онсуз) олан золаглар 10-15 метр галынлыгы олан да]ка тэшкил едирлэр. Онлар учун пегматит структуру хасдыр, тэркибчэ кварс, калифелдшпатдан вэ аз мигдарда мусковитдэн ибарэтдир.

Ксенолит. Ксенолитлэр тэбашир ]ашлы интрузив кутлэлэрин эн чох кэнар Ьиссэларпндэ мушаЬидэ олунур. Бунлар ]умру формада 5-10 вэ бэ'зэн 100 см влчудэ олурлар. Умум1щэтлэ, тунд гара рэнкдэ олараг эсас кутлэлэрин ичэрисиндэ а|цын корунурлэр. Петрографии непхуи-нозэрдэн бунлар кварелы ауешгглэрдир вэ калиумлу фелдшпатдан (60%), кваредан (10%) во гэлэви амфибол-дан (20%) ибарэтдир. Бунларда аксессор минераллардан апатит, сфен, магнетит кенши jajылмышдыp. Сухурун структуру Ьипидио-морф-донэпаридир.

Шлирлдр. Ксенолитлэрло бирликдэ ]а]ылмасына бахма]араг, шлирлэрин елчулэри кичик вэ мигдарча аздырлар. Минерал тэр-киблэринэ керэ ики типа белунурлэр: эрнмэ шлирлэри вэ Ьомокен шлнрлэр.

1-чи тип шлирлэрин тэркибиндэ кварс, фелдшпаг, мусковит вэ аксессор минераллардан сфен, шпинел, кордгу'срит иштирак едир. Бунларын структурлары хырдадэнэлидир вэ тэркибчэ филлитлэрэ чаваб верирлэр. Лиардыкымыз тэдгигатларын нэтичэсиндэ бу шлирлэр, бизим нэзэримизчэ, Jep габыгыпын гурулушунда иштирак сдэн кембридэи габаг комплекслэрин сухурларындандырлар.

Онлар гранитоид мэЬлуллары илэ гырынты формасында ,1с-рин уст гатларында формалашан интрузивлэрпн ичэрисиндэ эри-миш вэ Ьал-Ьазырда сухурун галыкы кими мушаЬида олунур.

Ьомокен тиили шлнрлэр исэ, умуми_Уэтлэ, мусковит, Ьорнб-ленд, бэ'зи аксессор мииералларын гарышыгы кими jajылыблap вэ онларын эмэлэ кэлмэси гранитоид мэЬлулларынын нлкии кри-сталлашма фазаларында тунд рэнклн минералларын биркэ кри-сталлашмасы илэ элагэлэндирилпр.

Плакиограиит-лсрсограиит трупу. Бу груп сухурлар Еосен вэ Триас ]ашлы интрузивлэр учун сочгщэвндир. Еосеп интрузнвлорпн-дэ плакиогранитлэр биринчи фазанын, ле]кограпитлэр исэ пкинчи фазанын мэЬсулларыдыр. Триас интрузивлэрипдэ исэ ]алиыз пла-гиогранит мушаЬидэ олунур.

Плакиогранит. Бу сухурлар порфир типли олараг тэркибиндэ 2-5 мм олчудэ чохлу кварс фенокристаллары муша1шдэ олунур. Эсас кутлэ микрогранит структурлу олуб. калиумлу фелдшпат, плакиоклаз вэ чуз'и Ьалда аксессор минераллардан (сфен) ибарэт-дир.

Ле']когршшт. Бу тип сухурлар минералларын хырда дэнэли-Л1уи илэ сэч1щэлэнир вэ плакиогранитлэрдэн фэрглэнэрэк бун-ларда кварсын фенокристаллары даЬа хырда дэнэлидир вэ бэ'зи Ьалда бир печэ кспсраау'а кварс кристаллары мушаЬидэ олунур. Эсас кутлэ хырдадэнэлн микрогранит структурлу олуб, ичэрисиндэ серисиг, мусковит, кварс агрегаты вэ ири лejcт формада плакиоклаз мушаЬидэ олунур. Бэ'зэн аксессор минераллардан сфен кэрунур.

IV фэсил

Граиитоид интрузивлэришш кеокимрин хусуси^этлэрн. Гранитоид интрузивлэринии эмэлэкэлмэ шэраитиндэн асылы олараг онларын тэркибиндэ олан надир елементлэр магматик просес б о] у муэ^эн Ьалда вэ мигдарда дэ^шшрлэр. Белэ магматик иросеслэрдэ ге]рп-когерснт олан гэлэви елеменглэрин мигдарча дэ^шшэлэри магмадан муэ^эн типли минералларын кристаллашмасы илэ элагэ-дардырлар. Дикэр груп когерент елементлэр - Сг, N1, V илкнн маг-

манын кенезисиндэн асылы олараг кристаллашма просеслэри илэ элагэдар олуб осас дифференсиатларда топлашырлар. Надир тор-паг елементлэри терэмэ просеслэрдэн асылы oлмajapaг магманын илкин тэркибшш вэ эмэлэкэлмэ шэраитини экс етдирир.

Тэдгиг олуиан гранитоид интрузивлэриндэ надир слементлэ-рнн шуланмасы ашакыдакы груп елементлэр узрэ апарылыб: гэлэ-ви вэ гэлэви-торпаг, надир торпаг, радиоактив вэ дэмир трупу елементлэри. Бунларла бирлнкдэ гранитоид интрузивлэриндэ кристаллашма дифференау'аафсыны а^ынлашдыран петрокен оксидлэрин вариаауалары е]рэнплмишдир (чэдвэл 1).

Сухурларда минерал эмэлэкэтирэн петрокен оксидлэрин ]а]'ылмасы, петрографик вэ петрокшуэви хусусчщэтлэринэ керэ фэрглэнэн триас, тэбашир вэ еосен ]ашлы интрузивлэрдэ магматик просеслэрин инкпшафыны экс етдирирлэр. Триас интрузиви бир фазалы олараг плакиогранитдэн ибарэтдир. Тебашир ]ашлы интру-зивлэр исэ пки- нормал вэ гэлэви хэтлэ кристаллашма дифферен-«уаацасына уграмыш афнит-диоритдэн башла]араг ле]когранитэ гэдэр инкишаф едиб вэ, нэhajэт, еосен ]ашлы интрузивлэр нки фазалы олараг гэлэви ле^огранит вэ плакиогранитдэн ибарэтдирлэр. Интрузивлэрин омэлэкэлмэ просесиндэ петрокен оксидлэрин ин-дикаторлуг ролу а]дын керунур. Тэбашир ]ашлы интрузивлэрдэ эсас костэричи олан фактор ¡ЗЮ2-нин артмасы илэ А1203, Ре20,, MgO, СаО, ТЮ2, МпО, Р205 азалмасы вэ №ьО вэ К20 артмасы, кристаллашма диффсренсиашуасынын апарычы ролуну ифадэ едир. Триас вэ еосен jaшлы интрузивлэр исэ плакиогранит вэ ле^огра-нитдан ибарэт олараг мутлэгтурш магманын сон мэ11сулларына чаваб верэн фаауалардыр вэ онлара хас олан оксидлэрин (ЗЮ2, №ьО вэ К20) мигдарнын ]уксэк олмасы бу просеси тэсдиг едир.

Гэлэви (К, Иа, IIЬ) вэ гэлэви-торпаг (Ва, Бг) елементлэриннн тэбашир ]ашлы интрузивлэрдэ гкуланмасы кристаллашма просеслэрин-дэн асылыдыр вэ К-ун артмасы илэ ЯЬ-ун артмасы вэ онларын арала-рындакы олан нисбэт бу Ьудудда №/К 1,1 вэ 1,9 вэ КЖЬ 263 вэ 231 дэjншиpлэp. Бу кристаллашма сырасында Бг-ун мигдары 1650-дэн 884 г/т гэдэр азалыр, Ва исэ тэхминэн е^ш 1276 вэ 1346 г/т мигдар-да галыр вэ онларын нисбэти ВаЛЗг 0,77 вэ 1,5 гэдэрдир. Уму-мп|ртлэ, Ва вэ Бг-ун мигдарлары гранитоидлэрэ хас олан кларкдан (Л. П.Виноградов, 1971) jYкcэкдиp.

Триас вэ еосен зашли интрузивлэрдэ бу елементлэрин мигдарлары сухурларын ]уксэк туршлу олмасындан асылы олараг jy-харыдакылара ннсбэтдэн хе]лп фэрглэнирлэр: №/К = 10,56 вэ 33,9, К/11Ь=42 вэ 14, Ва/5г=0,56 вэ 2.28-дир. Еосен интрузивлэриндэ ле^ когранит фаауасы гэлэви вэ субгэлэви олараг К вэ ЯЬ гejpи-пропорсноиал артдыгы мушаЬидэ олунур вэ тэбашир ]ашлы нормал л е_| к о гр а п пт л о р д о н Ьомин эмсалларла фэрглэнирлэр.

Надир торпаг елементлэри (La, Y, Сс, Sm) вэ Zr, Hf нлкин магманын тэркибиндэн асылы олараг граннтоид интрузивлэриннн эмэлэ кэлмэси илэ элагэдардырлар. Эксэр1щэтлэ, аксессор мннс-ралларда топлашараг оиларын jajbuiMacbiima Zr илэ l anynayji ylijiyr ашкар олуиур. Ьэмин параметрлэр узрэ мухтэлиф januibi интрузив-лэр бир-бириндэн фэрглэнирлэр. Бутун елементлэрин Триас вэ Еоссн jauuibi интрузивлэрии илакиогранит фаауаларында мухтэлиф мигдарларда jajылapaг биринчилэрдэ эй jyKC9K мигдарда мушаЬидэ олунур вэ бу да илкин магманын эввэлдэн зэнкин ол-дугуну кестэрир. Еосен типлн интрузивлэрии гэлэви фаауаларын-да вэ плакиогранитлэрдэ jaflin.i3 Сс-нн мигдары артыр.

Радиоактив елементлэр. Бу трупа дахнл олан U вэ Th еле-ментлэршшн сухурларда мигдарлары, jep габыгындакы кларка нисбэтэн ]уксэкдир вэ буна корэ бу кутлэлэр U типли Иесаб олуна билэрлэр. Тэбашир jauuibi интрузивлэрнн сухурларында U-нын мигдары кристаллашма дифференту a cnj асы нросесиндэ Si02-niui артмасы илэ азалыр, Th-ин мигдары исэ дэ^шшир. Th/U=0,66 нис-бэтин кэрэ сиенит-диорит фаауалары даЬа ]уксэк U тишш сухур-лара jaxындыpлap.

Домнр групунуи слементлори (Cr, Ni). Бу елементлэр граннтоид магмасына хас oлмajaн компонентлэрднр вэ илкин магманын эмэлэ кэлмэсиндэ эсаси тэркибли магманын ролуну костэрир. Бу Herrejn-нэзэрдэн тэбашир januiu интрузивлэрии ацспит-дпорпт вэ субгэлэви диорит фаауаларында Сг вэ Ni jyKC9K мигдарда олмасы (чэдвэл 1) буна субутдур. Интрузивин турш дифферснсиатларында бу елементлэрин мигдары кэскин сурэтдэ азалыр.

Тэдгиг олунан тэбашир вэ еосен jauuibi интрузивлэрдэ надир елементлэрин муэ]]эн ranynayjFyHJiyr узрэ паЗлапмасы (Шэкпл 2.3) ашакыдакы нэтичэлэрлэ тэсдиг олунур:

1 .Когерент елементлэрин (V, Си, Cr, Ni) азалмасы вэ rcjpn-когерент (К, Na, Rb, Ва, Sr) елементлэрин артмасы интрузив кутлэ-лэрин илкин магмасынын эмэлэ кэлмэси бир нечэ магматик нро-сеслэр нэтичэсиндэ элагэлэндирилир.

2Лункул надир торпаг елементлэрин, акыр надир торпаг еле-ментлэриндэн аргыг олмасы вэ ннкншаф иросесиндэ Ьэр ики гру-пун мэнфн мерншэри илкин магманын парафл эримэ нэтичэсиндэ эмэлэ кэлмэенни кестэрир.

3.Nb елементинин интрузнвлэр узрэ минимум тэшкил етмэсп онларын japaiiMacbinfla Jep габыкынын иштнракыны ифадэ еднр-лэр.

4.Тэбашир jaimibi интрузивлэрдэ еосен ннтрузивлэринэ нисбэтэн Ва вэ Sr jyKC9K олмасы онларын биринчи Ьалда дэрин фаау-аларыны, еосен интрузивлэриндэ исэ апикал фаси]аларыпы сэч!щэлэндирир.

5.Интрузивлэрдэ ге|ц олунан "Л минимум вэ У максимум фэрглэнмэлори сосен ]ашлы интрузивлэрин магмаларынын "А" тигаш вэ тэбашир ]ашлы интрузивлэри исэ "I" типли гранитлэрэ у]'|ун олдугларыны тэсдиг едирлэр.

к/кь

г'* г т.

ю 19

и

Н 1Л 1о 3

' □ \

\

о \

. • а

. А-А \

• ••• ° X \

■ л - О

т-1—

\

\

•АШ °

а

\

\ А

а □ ЧД □ \

X"1

к

--

Е ос

ТС*

Т0

\ *

\

* А

\

х

Е ос

\

\

**

17

£ос 1

• - 1 х -2

о - 3

+ -А а -5 О - 6

®-9

7о 9о цо 130 /50 7?0 190 110 130 250 ДО, (ррт)

Шокнл 2. Гранитоид интрузив сухурларыпда надир елементлэрин тулан-масы. 1-топал ит; 2-кварс-моисодиорит; З-монсограпит; 4-гранодиорит; 5-субгэлови диорит; б-с^емит-диорит; 7-субголэвн кварс-лиорит; 8-субголэни лфогранит (тобашир); 9-плакиогранит (гриас); 10-плакиогранит (Учдэрэ); 11-гэлови ле^огранит (Акдэро) (еосеп).

тк

8о 60 4-0

io 0

18о IAO 20 0 160 ПС So АО О 10

16 П 8 4 0

too

La

110

80 Ц.0

РР-т

* *

Бос

—г~ *

* *

* , * А

А^ А

/®ГТг

/4.

/ /*

/

/

Í

/

/

ч

а

/

I / г

£ / о D/

^ Я

/ □

/ К

+■

О

/ ® ; i ® '

_1,__^А_

• -1 к -¿ 1

о

+ -4 ■ -S 4

а -¿г А-?

0 -9

A -ío-* -17

.,...)___

U

Е ос

А À сР

.-А, ' ЛГ

*** *

**** . ^ •х- ,

/Ж»/

а _)_

_l__

п

а

/

Еос /

// К

/ , ^_L___ РРп,

гго JUo зоо 4оо рг«

¿0 7оо

По

180

Шокил 3. Гранитоид интрузии сухурларында надир елементлорип гауланмасы (симаоллар бах шок.2)

V фосил

Магматнк комплекслэрнн петроложн xycycJijjoT.iopii. Магма-тнк комплекслэрнн эмэлэ кэлмэсиндэ ашагыдакы амнллэр - магматнк серщ'аларын гэлэвили]и, алуминнум оксндннин дэрэчэси, су бухарынын T93jnrn вэ Ьэрарэти, магматнк просеслэрнн муэ^'эн дэ-ршинуэ малик олмасы 11эмнн комплекслэрнн тэснифатында му1гум рол ojнajыpлap.

Магматнк серщаларын гэлэвилщи. Бу амилн rn'jnn етмэк учун бнр сыра мэсэлэни а^ынлашдырап мухтэлиф муэллифлэрпн диа-грамларындан истифадэ олунмушдур. Тэбашир januibi интрузивлэ-рин сухурлары ики хэтг узрэ дпфферспсиаафуа уграмышлар - эЬэ-нклн-гэлэвп вэ субгэлэви, еосен jaimibi сухурлар исэ эксэрщэтлэ субгэлэвп вэ надир Ьалда гэлэвн сери]алара чаваб верирлэр.

Магматнк сухурларьш алумиииумла doj.ua дэрэчэси. Бу компонент Ьиндмэн (Hyndman, 1985) усулу узрэ кэскин (ифрат) floj-муш, до]муш, аз до]муш вэ даЬа аз до)муш типлэрэ а]рылырлар. Буна эсасэн тэбашир janinbi интрузив сухурлары flojMyui, еосен jaui-лы сухурлар исэ кэскин (ифрат) до]муш вэ дojмyш дэрэчэлэринэ yjFyH кэлнрлэр вэ онларып мувафиг "Г' вэ "А" кенетик типа мэн-суб олмасыны сэч|щэлэндирирлэр.

Су бухарынын тэуиги вэ истилик дэрэчэси. To'jiih олунмуш ики тип интрузивин сухурлары петрографнк, минераложи вэ текстур хусуащэтлэринэ корэ ашагыдакы кенетик тнпли амиллэрлэ фэрглэннрлэр. Тэбашир jaimibi ннтрузивлэрин гранитоидлэриндэ су дашьцан минераллар биотит вэ Иорнбленддэн нбарэтдир, плаки-оклазлар зонал структурлу олараг кэнар Ьиссэсиндэ мирмекит тек-стурлудур. Еосен januhi интрузнвлэрдэ исэ су дашьуан минераллар мусковит вэ биотитдир вэ плакиоклазлар учун антипертит текстуру инкишаф стд1уи заман онларда гранофнр текстуру japanbip. Петро-ложи бахымдан мирмекит вэ гранофнр текстурлары су бухарынын jyKC9K тэз_]'нгэ малик олмасындан japanbip. Белэликлэ, кварс вэ ка-лиумлу фелдшпатын кристаллашма мэрЬэлэси евтетика Ьэрарэт дэрэчэсиндэн нисбэгэн ашагыдыр. Интрузив кутлэлэриндэ су бухарынын тэз]пгн вэ истилик дэрэчэси Таттел вэ Бовен (Tuttle and Bowen, 1958) усулу илэ кварс, албит, ортоклаз паракснезисипэ аид олупмуш изотерм узрэ апарылыб. Ьэмин диаграмларда тэбашир jaunibi интрузив сухурларын эмэлэ кэлмэси 5-10 кб, 750-800°С, еосен jaunibi сухурларынкы исэ 0,5-5 кб вэ 700°C-j3 yjFyn кэлнрлэр.

Магмапын эмэлэ кэлмэ дэринлщп. Бу мэсэлэни Ьзлл етмэк учун магманын тэркибиндэки бэ'зи надир елементлэр магматнк просеслэрдэ мигдарча аз фэрглэнэнлэрдэн истифадэ етмэк муна-сибднр. Кондн (Kundi, 1976) тэртиб exfliijn Rb-Sr Myrajnc9 эсасында днаграмдан истифадэ едэрэк тэбашир jauuibi интрузивлэр учун Rb/Sr=0,05-0,2 олараг кутлэлэрнн эмэлэ кэлмэси 30 км гэдэр дэ-

21

рншнуэ чаваб верир; сосен jauuibi интрузивлэр исэ Rb/Sr=0,4 ола-раг, 20-30 км дэришпуэ yjFyiwyp. Алдыгымыз рэгэмлэр Пурмаафи узрэ Rb/Sr ннсбэтинэ эсасэн тэбашир ннтрузивлэринин эмэлэ кэлмэсини Jep габыгынын ашакы Ьиссэсилэ вэ сосен jauuibi интру-знвлэрнн Jep габыгынын уст Ьиссаси илэ элагэлэндирилир. Хырда дэнэли боз рэнкли ксенолитлэрдэ Rb/Sr =0,04 пц'мэти онларын мс-ланократ гаты илэ кенстнк элагэдэр олмасына дэлалэт сдир.

VI фосил

Граннтоид магматизмпшш кеодииамик возиуэтлори. Тэдгиг олунан граннтоид интрузнвлэрин хенезнси узрэ бвлунмэсн мухтэ-лиф муэллнфлэр - (Didier, 1982, White and Chanppell, 1983, Pitcher, 1983) тэрэфиндэн тэклиф олунмуш кеодинамик шэраитдэн асылы олараг надир елементлэрнн iiajnaiiMacbi узрэ гутулмуш диаграмлар васитэси илэ Myajjun кенетик тишш гранитлэрэ yjFyn кэлмэеннп минераложп вэ кеоки.чфти хусуащэглэрнн эсасында апарылыб-дыр. Бу амиллэрэ вэ интрузнвлэрин мутлэг jaiunapbi тэ']пнатына кора онлар уч трупа болунурлэр: 1)Тнкантэпэ-Э1шэдабад, 2)Текаб-ШаЬиндеж, 3)Агдара-Учдэрэ.

1)Тнкантэпэ-ЭЬмэдабад кутлэлэри триас ]ашлы олараг пла-кпогранитлэрдэн ибарэтдирлэр вэ посторокеник граннтоид Ba3iij-j9'ran "А" типли гранитлэрэ yjryu кэлнрлэр.

2)Тскаб-Ша1шндсж тэбашир jaiujibi эн кеннш jajbmMbim интрузив кутлэлэри нормал вэ субгэлэви хэтли диффсренспаафуа уграмыш, диоритдэн JicjKorpainiTO гэдэр сухурлардан ибарэгдир. Бунларын тектоник эмэлэ кэлмэ вэзи^эти фэал континентал гевс граннтоид олан "I" типли гранитлэрэ yjFyn кэлнрлэр.

3)Агдэрэ-Учдэрэ соссн jaiiuibi интрузив кутлэлэри jyxapbma изаЬ олунан интрузивлэрдэн фэргли олараг икн - илакиогранит вэ гэлавп ле]когранит фазаларда эмэлэ кэлиблэр. Интрузив сухурлар кеодинамик вэз1щэтинэ керэ посторокен гранитоид вэ "А " типли гранитлэрэ yjFyii кэлнрлэр.

Гранитоид интрузнвлэринин петроложи эмэлэкэлмэ модс-линдэ - "А" типли граннтоидлэрин japaHMacbi ман'пуадап галхан магманын вэ фл]уидлэрин jep габыгынын алт Ьнссэсинэ дахил ол-масы нэтичэсиндэ онларын арасында мумкун олан фэал1щэт илэ элагэлэндирилир;

- "I" типли граннтоидлэрин эмэлэ кэлмэси субдукауа просе-си вэ jaxya кеодинамик сыхылма шэрантиндэ эксэрэн магматик мэншэли сухурларын эринтнеи илэ элагэдардыр.

Натпчо

Апарылан тэдгигатлар эсасында ашаьыдакы нэтнчэлэр алынмышдыр.

1 .Тэдгиг олунан гранитоид интрузивлэри рекионун страти-график гурулушунда нштирак едэн кембр1уэгэдэр КаИар формазду-асындан дердунчу деврэ гэдэр олан мухтэлиф типлн чекмэ вэ вул-канокен-чокмэ формаауаларын араларында ]ерлэширлэр вэ Ьэмин комплекслэрин Мэркэзи Иранда Тэкаб-ШаЬиндеж галхымынын Палеозо] деврундэи башла]араг муасир деврэ гэдэр инкишафында нштирак едирлэр.

2.Иитрузивлэрдэ нормал кэркишпуин ]а]ылмасынын анализ» кестэрир кн, тэбашнр ]ашлы интрузивлэр ики фазалы пластик дс-формас1уа]а угра)ыб: 1-чи - илкин чатлар узрэ инкишаф едэн субЬо-ризоптал рекионал кливаж чатлары вэ Ьэмип истнгамэтдэ ]аранан да]калар; 2-чи - посттектоник Ьэрэкэглэрлэ элагэдэ олан шимал-шэрг истигамэтли чатлар; бу чатлар интрузивлэри мухтэлиф исти-гамэтлп блоклара парчаламышлар.

3.Интрузивлэр петроложи, кеоки&уэви вэ мутлэг ]ашларына керэ уч група болунурлэр: а)Триас ]ашлы плакиогранитлэр (Тикан-тэпэ-ЭЬмэдабад); б)Тэбашир ]ашлы нормал тиили кварслы диорит, монсоннт, тоналит, гранодиорнт вэ ауенит-днорит, граноднорнт, гэлэви ле^огранит (Тэкаб-ШаЬиндеж); г)Еосен ]ашлы субгэлэви-гэлэвн ле^огранит вэ плакиогранит (Агдэрэ-Учдэрэ).

4.Триас ]ашлы интрузивлэр метаморфизма уграмышлар вэ мутлэг jaшын рэгэми 221,20 млн. ил ахырынчы метаморфиклэшмэ вахтыны кестэрир. Тэбашнр jaшлы (68-74 мл. ил) интрузиви тош-кил едэн сухурлар нормал кристаллашма дифференсиаауаиын нэ-тичэсиндэ эмэлэ кэлиблэр. Еосен ]ашлы интрузивлэр (48,38 мл. ил) лс^огранит вэ плакиогранит фазаларында эмэлэ кэлиблэр.

5.Надир елементлэрин ]а]ылмасында интрузив комгшекслэри учун ашагыдакы ганунау)'гунлуглар мушаЬидэ олунур: а)Триас интрузивлэри учун ]уксэк мигдарда Ьа, У, Се, Бт, Zr, НГ елементлэршшн олмасы; б)Тобашнр интрузивлэриндэ дифферсн-сиаауа хэтлори бojy гэлэви вэ радиоактив елементлэршшн артма-сы; в)Еосен интрузивлэриндэ jyxapыдaкылapa нисбэтэн 2г-ун ми-гдарынын олдугча ашагы вэ а]рылан фазаларында КЬ, Бг, Ва вэ Сени мигдары илэ бир-бириндэн фэрглонмэси.

6.Еосен вэ тэбашнр ]ашлы интрузивлэрин нормаллашмыш (МСЖВ вэ хондрнт узрэ) сухурларында надир елементлэрин Сгт]-дер диаграмында пajлaнмacы кестэрир кн, тэбашнр jaшлы интрузивлэр "I" тнпли, ]э'ни субдукауа ]олу илэ континентал гевс гра-нитоидлэринэ, еосен ]ашлы интрузивлэр исэ "А" тппли, ]э'ни ман-пуа илэ элагэдэ олан посторокеник гранитоидлэрэ у]гун кэлир-лэр.

7.ЛЬ/8г нисбэти узрэ гранитоид магмаларынын эмэлэкэлмэ иараметрлэрини экс етдирэн диаграмлардан а|дын олунур: тэба-шир jaшлы ннтрузивлэр учуй Р=5-10 кб, Т=750-800°С вэ Н=>30 км вэ еосен jaшлы ннтрузивлэр учун Р=0,5-5кб, Т=700°С вэ Н=20-30 км.

8.Рекионда ]а]ылмыш тэбашир вэ еосен ]ашлы вулканокен вэ вулканокен-чекмэ комплекслэр hэмjaшлы интрузивлэрлэ бирликдэ ики - тэбашир вэ еосен ]ашлы вулканик-плутоник ассосиаыуалар тэшкил едирлэр.

9.Тэбашир ]ашлы интрузивлэрин апикал Ьиссэлэриндэ мум-кун олан jaтaглap вэ тэзаЬурлэр дэрин ерозион jyjyлмa нэтичэсин-дэ ]у|улублар. Этраф сухурларда мушаЬидэ олунан антимонит вэ гызыл тэзаЬурлэри Ьэмин jaтaглapын ола билмэсини субут едирлэр.

Ю.Еосен ]ашлы интрузивлэрин апикал Ьиссэлэри ]ер узэрин-дэ мушаЬидэ олунурлар вэ онлар илэ элагэдэ мумкун олан ]атаг-лар чэнуб-шэрг истигамэтдэ олигосен вэ миосен чекунтулэри ал-тында басдырыла билэрлэр.

11. Ахтарыш-кэшфидат ишлэринин кэлэчэкдэ чэнуб-шэрг истигамэтиндэ апарылмасы тэклиф олунур.

Диссертаыца узрэ нэшр олунмуш елми осзрлэрни оцаИысы

1. Иранын шимали-гэрбиндэ ]ерлэшэн ШаЬиндеж рекионунун ке-оложи хэритэси (миц'ас 1:100 ООО) -Иранын кеоложи планлашма идарэси, Те11ран,1994.(Ьэммуэлифлэри: Еглими В., Эмини Азэр Р.).

2. Иранын шимали-шэргиндэ ]ерлэшэн Долатабад рекионунун кеоложи хэритэси (мнг^ас 1:100 ООО) - Иранын кеоложи планлашма идарэси, ТеЬран, 1997 (Ьэммуэлифлэри: Надери Н.).

3. Иранын шимали-шэргиндэ Зерлэшэн Торбат-Ье^ари^е рекио-нунун кеоложи хэритэси (миг]ас 1:100 000) - Иранын кеоложи планлашма идарэси, ТеЬран, 1998.

4. Иранын шимали-гэрбиндэ ]ерлэшои Пичагчи батолитинин кео-ктуасы, петроЛоки^асы, кеодинамикасы вэ мутлэг ]'ашы - Азэр-ба]чан кеологларынын милли комитэси, Азэрба]чан ЕА Кеолок1ца Институту, Бе^галхалг конфранс тезислэри, 1999-чу ил, Бакы.

5. Иранын шимали-гэрбиндэ jepлэшэн Акдэрэ батолитинин (ши-мали-гэрб, Тэкаб), кеоы^асы, петролоки]асы, кеодинамикасы вэ мутлэг jaшы - Иран кеоложи чэмицэтинин З-чу симпозиуму, Шираз, 1999-чу ил (Ьэммуэлифлэри: Исма_)ыл-3адэ А.Ч., Вусуги Абди-ни Мэнсур).

Мохаммед Хосейп Холги Хосроги

Петрология гранитоидных интрузивов Шахнндежского блока северо-западного Ирана (Аннотация)

Исследуемые гранитоидные массивы приурочены к Текаб-Шахиндежскому поднятию на северо-западе Центрального Ирана, и располагаются среди вулканогенных, вулканогенно-осадочных, осадочных и~метаморфических комплексов от докембрия до современных. Согласно проведенным петрологическим и геохимическим исследованиям, а также данным по абсолютному датированию, интрузивы подразделяются на три группы: Тикантапа-Ахмедабад (триас), Текаб-Шахиндеж (мел), Агдара-Учдере (эоцен). Интрузивы триасового возраста (221,3 млн. лет) характеризуются высоким содержанием редкоземельных и низким щелочных элементов и по состоянию минеральных фаз и кри-сталлобластической структуре считаются более древними образованиями, перекристаллизованными в триасовом периоде. Мелового возраста интрузивы (74,06-76,20 млн. лет) соответствуют двум магматическим сериям: нормального ряда - кварцевый монцонит, тоналит, гранодиорит, и субщелочного ряда - сиенит-диорит, субщелочной диорит, монцогра-нит и щелочной лейкогранит. Породы субщелочной серии относительно нормальных характеризуются более высоким содержанием Ьа, Се, и, а, в целом, высоким Ъх и и. Эоценовые интрузивы (48,38 млн.лет) проявлены в двух фазах: 1)плагиогранитовой и 2)щелочных лейкогранитов и, являясь крайним дифферепциатом магматического ряда характеризуются наиболее низкими содержаниями редких элементов, в особенности, Бг и Ва. По петрохимическим параметрам исследуемые интрузивы соответствуют: эоценовые, посторогенным «А» типа, меловые - континен-тально-дуговым «I» типа гранитам. На основе спайдер-диаграмм, отражающих соотношение редких элементов в зависимости от физико-химических условий формирования гранитоидов, установлено: для меловых интрузивов Р=5-10 кбар, Т=750-800°С, Н>30 км, для эоценовых интрузивов Р=0,5-5 кбар, Т=700°С, Н=20-30 км. Исследуемые интрузивы совместно с развитыми в регионе вулканическими и вулканогенно-осадоч-ными комплексами образуют две самостоятельные вулкано-плутони-ческие ассоциации. Возможные месторождения и проявления полезных ископаемых, связанные с меловыми интрузивами, вследствие глубокого размыва интрузивов, в настоящий момент совершенно размыты, а для эоценовых интрузивов - предполагаются под олигоценовыми и миоценовыми комплексами, перекрывающими массивы на юго-востоке.

Mohammad Hosein Kholghi Khosraghi

Petrology of granitoid intrusives of the Shahindezh block of the North-Western Iran (Annotation)

The studied granitoid massives are confined to the Tekab-Shahin-dezh uplift on the North-West of the Central Iran and are located among volcanogenous, volcano-sedimentary, sedimentary and metamorpliic complexes from the pre-Cambrian up to the recent ones.

According to the conducted petrological and geochemical studies as well as to the data on absolute dating, the intrusives are divided into the three groups: Tikan Tapeh-Ahmad Abad (Triassic), Tekab-Shahindezh (Cretaceous), Aqdarreh-Uchdarreh (Eocene). The intrusives of the Triassic age (221.30 MA) arc characterized by high content of rare earth elements and low content of alkaline elements, while by the condition of mineral phases and by crystalloblastic structure they are considered as more old formations, recrystallized in the Triassic period. The intrusives of the Cretaceous age (74.06-76.20 MA) correspond to the two magmatic series: normal series-quartz monzodiorite, tonalite, granodiorite, and sub alkaline series - syenodiorite, sub alkaline diorite, monzogranite and alkaline leuco granite. The rocks of the sub alkaline series are charcaterized by higher content of La, Ce, U, when compared with normal ones, and by high content of Zr and U in general. There are manifestations of Eocene intrusives (48.38 MA) in the two phases: 1) plagiogranite 2)alkalinc leuco granites. An extreme differentiate of magmatic series, they arc characterized by the lowest contents of trace elements, especially Sr and Ba. According by to the petrochemical parameters the studied intrusives correspond: Eocene ones - with post orogenic granitoids of "A" type granite, Cretaceous ones - with continental arc granitoids of " I " type granite. On the base of spider-diagrams, reflecting ratio of trace elements depending upon physical-chemical conditions of granitoid formations, it has been determined that: for the Cretaceous intrusives P=5-10 kb, T=750-800°C, H>30 km, for the Eocene intrusives P=0.5-5 kb, T=700°C, H=20-30 km. The studied intrusives together with the developed in the region volcanogenous and volcano-sedimentary complexes form the two independent volcano-plutonic associations. Possible fields and manifestations of useful minerals, linked with the Cretaceous intrusives are recently absolutely washed out as a result of deep washout of intrusives, while for the Eocene intrusives they are supposed to be buried under the Oligocene and Miocene complexes, overlapping massives on the South-East of Iran.