Бесплатный автореферат и диссертация по географии на тему
Формирование территориальной системы рынка труда в новых экономических условиях (на примере Автономной Республики Крым и г.Севастополь)
ВАК РФ 11.00.02, Экономическая, социальная и политическая география

Автореферат диссертации по теме "Формирование территориальной системы рынка труда в новых экономических условиях (на примере Автономной Республики Крым и г.Севастополь)"

ЩЕСЙ КИЙ ОіЛ’ЖЛВИИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. І.І.МЕЧНІКОВА

О К Ь; ■:< . П

ВОРОНІН ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

УДК 911.3:301 (477.75)

РМУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ СИСТЕМИ РИНКУ ПРАЦІ У НОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ (НА ПРИКЛАДІ іТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ І МІСТА СЕВАСТОПОЛЬ)

11.00.02 - економічна та соціальна географія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук

Одеса 2000

Дисертацією є рукопис Робота виконана

Науковий керівник

Офіційні опоненти

Провідна установа

в Таврійскому національному університеті

ім.В.І. Вернадського, м. Сімферополь

Міністерства освіти і наукиУкраїни

к.г.н., професор

Багров Микола Васильович

завідуючий кафедрою економічної та соціалі

географії, ректор Таврійського національн

університету

д.г.н., завідуючий відділом суепільно-географічни досліджень Інституту географії НАН України Балабанов Геннадій Васильович д.е.н., професор, декан спецфакультету • перепідготовки кадрів Одеського державного економічного університету Семенов Василь Федорович кафедра економічної та соціальної географії Київського національного університету' ім.Т.Г.Шевченка

Захист відбудеться 000р. о //

_год.

на засіданні спеціалізованої ради Д.41.051.03 в Одеському державному університеті ім.І.І.Мечнікова (65058, м.Одеса, Шампанський пров., 2)

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Одеського державного університету ім.І.І.Мечнікова.

Автореферат розісланий 2000р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради /

кандидат географічних наук, доцент ПЖЖанталай

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Розробкою питань і проблем, пов'язаних з ринком праці, займаються як економічні

так і економічна географія. Чітку межу провести між ними досить важко, однак мимо те, що географів, передусім, цікавить територіальний аспект даної проблеми. )міко-географічний підхід у вивченні ринку праці полягас в тому, що ринок праці вдається як один з типів територіальних систем.

Актуальність теми дослідження

Актуальність даної проблеми полягає в тому, що в соціалістичний період ринок існував в нерозвиненому вигляді, оскільки можливості реалізації попиту і пропозиції т праці були вельми обмежені. Основні функції ринку праці виконувала система іалізованого, планового розподілу трудових ресурсів, а шляхи їх раціонального іисгання зводилися лише до формальної ліквідації безробіття і забезпечення так званої ;ої зайнятості". На сьогоднішній день повна зайнятість - минулий етап екстенсивного тку економіки.

Об’єктам дослідження п даній роботі € ринок праці Кримського регіону. Предметом )женіт - територіальна система ринку праці (ТСРГІ) даного регіону.

Вибір Кримського регіону як полігона дослідження зумовлений специфікою його міко-географічного положення, сформованою системою розселення і структурою дарського комплексу, що, безсумнівно, і визначило специфіку формування оріальної системи ринку праці. Крім того, в даному регіоні виявляється дія особливого пса, властивого тільки для Криму - повернення депортованих народів, головним -і, кримських татар, що також внесло свої особливості в формування ТСРП.

Мета і завдання дослідження

Метою даної роботи є оцінка сучасного етапу і ефективності функціонування ського регіонального ринку праці, розробка рекомендацій по його перспективному тку.

Дляреалізаціїпоставленоїметибулипоставлені такі завдання: іудувати модель ТСРП;

• дати аналіз сучасної ситуації на досліджуваному ринку пращ;

• дослідити економіко-географічну диференціацію регіонального ринку праці мсто географо-математичного моделювання;

• визначити об'єктивно існуючі територіальні ринки праці Кримського регіону і зробит класифікацію і типологію за сукупністю різних параметрів;

• розкрити основні напрями регіональної політики в питаннях регулювання ринку праці;

• спрогаозувати перспективи розвитку Кримського ринку праці через диверсифікацій принцип формування його господарського комплексу.

Теоретично-методологічна основа дослідження

Теоретико-методологічною основою дисертаційної роботи стали теореті положення і наукові принципи формування суспільно-територіальних систем, сис розселення, економічних основ ринку праці, а також законодавчі і нормативні акти Укр; про працю.

У процесі роботи над дисертацією великий вплив на формування наукових позі автора мали труди Е.Б.Алаєва, М.В.Багрова, С.І.Бандура, М.М.Баранського, Д.П.Бог А.П.Голікова, С.О.Ковальова, В .Б .Кудрявцева, В.В.Онікієнка, О.М.Паламарч

М.М.Паламарчука, В.В.ГІокіпишевського, О.І.Рофе, Л.Г.Рудекка, Ю.Г.Саушк

О.Г.Топчієва, Б.Ц.Урланіса, М.І.Фащевського, І.Г.Черваньова, О.І.Шаблія, а та іноземних вчених Дж. Рейллі (JR. Reilly), І. Стюарта (I. Ste wait),

У дисертаційній роботі використані методи; системно-структурного ана абстрактно-логічний, покомпонентного аналізу, математичного моделюваї статистичний, картографічний, типології і класифікації, літературно-аналітичний.

Наукова новизна

Наукова новизна роботи полягає в:

• обгрунтуванні теоретико-методологічних основ територіальної системи ринку праіі одного звидів суспільно-територіальних систем;

• розвитку понятійно-термінологічної системи “трудові ресурси", яка характеризує осі структури ринку праці;

• розробці методики розрахунку потенціалу ринку праці і визначенні на його ос: територіальних меж об'єктивно існуючих локальних ринків праці в досліджував регіоні;

з

удові гравітаційної моделі регіонального ринку праці:

лізі сучасного стану Кримського регіонального ринку праці, прогнозуванні перспектив розвитку.

Практичне значення

Практичне значення полягає в тому, що територіальний аналіз розвитку ринку праці >ляє ефективніше вирішувати питання управління територією. Розроблені в дисертації :тико-методичні положення можуть бути використані при вивченні ефективності ціону вання ринків праці в інших регіонах.

Основні положення дисертаційного дослідження є складовою частиною наукової гики кафедри економічної і соціальної географії Таврійського національного рситету ім. В.І. Вернадського з проблем адаптації економіки Кримського регіону до звих умов.

Рекомендації, моделі і картосхеми, які були розроблені в дисертаційному джеіші передані для практичного використання в Республіканський центр зайнятості і Севастопольський міський центр зайнятості населення. Окремі результати даної ги включені в учбовий процес на географічному факультеті Таврійського національного рситету ім. В.І. Вернадського.

Апробація результатів роботи

Основні положення дисертації були викладені в доповідях і виступах на наукових і ково-практичних конференціях: 4-і читання "‘Культура народів Причорномор'я" мферополь, 1998), регіональна конференція “Культура народів Причорномор'я з ніших часів до наших днів" (Сімферополь, 1999), міжнародна науково-практична ференція “Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України" їв, 1999), а також на щорічних науково-практичних конференціях професорсько-ладацького складу Таврійського національною університету. За результатами робота бліковано 7 наукових праць загальним обсягом 2,4 друк.арк.

Структу ра роботи -

Робота складається з вступу, трьох розділів, заклочеїшя, списка використаної •раїури, що містить 186 джерел (7 на іноземних мовах), і додатків. Дисертація ладена на 183 сторінках комп'ютерного тексту, з них 142 сторінки основного, включає аблиць, 12 рисунків,в тому числі 4картосхеми.

ЗМІСТ РОБОТИ Розділ 1

Теоретичні основи структури рийку праці

У першому розділі дисертаційної роботи розглянуто розвиток наукової думі проблем ринку праці. Сформульовано основні теоретичні положення про структуру рі праці і його системоутворюючі функції. Побудовано абстрактно-логічну мо; територіальної системи ринку праці (ТСРП), Проведено типологію і сегментацію ри: праці,

Проведене в першому розділі дослідження дозволило зробити такі основні висно

1. При всьому' різноманітті наукових робіт, присвячених ринку праці, більшість з розглядують його економічну структуру. Питання географічного дослідження ринку пр його просторової організації залишаються поки недостатньо вивченими. Дана робо однією з перших в цій області досліджень,

Соціально-економічна географія розглядає ринок праці як:

• сукупність суб’єктів, пов'язаних між собою системою суспільних відносин в реалі? купівлі-продажу праці;

• географічний простір, на якому взаємодіють продавці і покупці такого товару як праця.

2. Ринок праці є системним утворенням. Під територіальною системою ри праці (ТСРП) ми розуміємо соціальну геосистему, що складається з взаємопов'яза компонентів - підсистем - територіальних ринків праці різного ієрархічного рівня, характеризуються функціональною і територіальною цілісністю, відносною автономнії стійкістю і динамічністю. Це дозволяє говорити про ТСРП як про один з різноні суспільно-територіальних систем.

3. Нами запропонована гравітаційна модель ТСРП (див. рис. 1), основу якої фор група локаційних центрів. Як правило, це великі населені пункти з характерним для співвідношенням пропозиції і попиту на працю.

ТСРП формується під впливом інших суспільно-територіальних систем, передусім система розселення, транспортна система і матеріально-технічна база територ система місць застосування праці. Між ними, а також між елементами самої сист

Р- територіальна система ринку праці (ТСГО)

Р|«Рг»Рз- територіальні підсистеми ТСРПфинки праці різного ієрархічного рівня)

- елкменти ТСРП-локальні центри формування ринку праці нижчого ієрархічного ріьня ч розрізненим СПІВВІДНОІЗенням пропозиції праці ) тз попиту ( £)) на працю

- тер>ггоріальні системи, які формують ТСРП

З « функціональні зв'язки міжсистемамнта елементами ТСРП

Види іґяікілі

(гоПаламартужу М М, Пагвмар«угуС.М, і951)

-------- прямі

------непрямі

— синергічні

£1 _ зв'язкиьикористанняідентичнихабо вієсмоїймінїсьвніїх ресурсів трудові їв’я7КИ $7* зв'язки використання інфраструктури Бч- зв‘язхи,щоформуютьсяулроцесїжодаткового завантаження потужностей і робочої сили $5- сепітебні зв'язки 5б- інформаційні зв'язхи

$7- зв'язки з підготовки і підвищення хьаліфіклцй кадрів Б** зв'язки з кооряикацтївуправяікюоб’ехгом

Рис 1. Абстрактно-логічна модель територіальної системи ринку праці

Розробив; Вороній І.М., 1999,

встановлюються стійкі функціональні зв'язки. У даній роботі виділяється до восьми н таких зв'язків.

4. В основу аначізу територіальної структури ринку праці повинна бути покла концепція формування системи розселення. Під територіальним (географічним) рип праці ми пропонуємо розуміти ієрархічно супідрядну, взаємопов'язану територіа: систему центрів локації суб'єктів ринку праці, що забезпечує оптимальне поєдн; сформованого ними попиту і пропозиції праці, що реалізується.

Територіальна структура ринку праці являє собою супідрядні ринки різ ієрархічного рівня: глобальний; національний; регіональний; субрегіональний; докаль сублокальний (місцевий) ринкі праці, Системоутворюючим є локальний ринок праці.

5. Міжнародна практика і вимоги ринкової економіки роблять необхідним перех] нової термінології. При розгляді структури пропозиції праці нами пропонується ПОНЯТІ! термінологічна система “трудові ресурси", основу якої формують дві категорії населеї економічно активне населення і введена нами категорія “трудовий резерв". Катеп “трудовий резерв" ми визначаємо як населення, здібне до праці, але яке формальні приймає участі в трудовій діяльності суспільства.

6. У зв'язку з різкою трансформацією економічних умов і як наслідок - погірші матеріального стану населення (через низьку заробітну плату, її невиплату або затримки більша кількість громадян, що вже мають основну роботу, вимушені шукати нові джс прибутку і тим самим брати участь у вторинній зайнятості. Частка пропозиції прп порядку вторинної зайнятості збільшується і становить значну частину в загальній сгрук пропозиції на ринку праці і не враховувати її помилково. Тому в даній роботі вводяться поняття як "первинна пропозиція праці" і "вторинна пропозиція праці".

Первинна пропозиція праці - це пропозиція своєї праці працівни: що не має роботи або інших коштів для існування. До даної категорії населення мс віднести безробітних, осіб, які одержують прибуток від нетрудс діяльності, а також утриманців (в більшій своїй частині це непрацюючі підлітки з 14-р( пенсіонери і особи, що ведуть домашнє господарство). До населення, що виходить на рі з вторинною пропозицією прані, потрібно віднести всі категорії зайнятого населенії*

з активне населення, працюючі підлі тки і пенсіонери, а також ті, хто вчаться з відривом аробшіцтва та службовці силових структур), що шукають або бажають мати додаткову ту.

Розділ 2

Методичні основи оптимізації територіальної системи ринку праці

У другому розділі дисертаційного дослідження розглянуто основні питання >афії ринку праці; сформульовано задачі, що стоять перед даним науковим напрямом. :ачено і згруповано масив показників, що відображають економіко-географічні лив ос ті територіальних ринків праці.

Обгрунтовано змістовну постановку задачі дослідження. Проведено географо-матичне моделювання процесу формування територіальної системи ринку праці і тоновано власну методику її розрахунку. Основні висновки:

1. Задані складові територіальні системи - система населених пунктів (система їлєння), транспортна система і система місць застосування праці (об'єкти виробничої і робничої сфери), які в загальному вигляді можна розглядати як основу іншої горіальної системи, що формується - ринку праці (ТСРП); потрібно визначити нізм формування і шляхи оптимізації територіальної системи ринку праці, що [ується, в напрямі досягнення максимального економічного і соціального ефекту від її гізації і функціонування.

Для вирішення поставленої задачі нами застосовується метод математичного лювання, який є найбільш ефективним методом вивчення складних територіальних ;м.

2. Для визначення об'єктивно існуючих територіальних ринків праці локального [ нами запропоновані географо-математичні моделі просторової взаємодії таційного типу по І. Стюарту (І. Stewart, 1941) і Дж. Рейлі (J.R. Reilli, 1929). Дані лі дозволяють визначити силу просторової взаємодії між ті.сіп рами локації праці

і на основі цього розмежувати зони впливу між сусідніми ринками, визначивші т ери горіальні межі.

Цільова функція нашого дослідження мас вигляд:

р=

Г>.1( ,1 = 1

де Р - пропозиція праці.

х - умови задоволення і-го виду послуг - пошітна працю в регіоні г.

3. Виведена нами величина - потенціал ринку праці (або ринковий йоте ні праці) дозволить визначиш потенційні можливосіі трудових ресурсів будь-якої іериї реалізувати свою працю в даному населеному пункті, а для роботодавця - можливість і придбати, тобто даний показник проецює на територію потенційні можливості продаві покупців праці, тим самим характеризуючи міру локалізації ринку праці, що в кінцев результаті і є вирішальним чинником формування територіального ринку праці на і нижчому ієрархічному рівні.

4. Максимальна величина потенціалу ринку праці свідчить, передусім, диспропорцію між попитом і пропозицією праці і, отже, про нереалізованісіь прав навпаки, мінімальне значення ринкового потенціалу говорить про пропорціональн (баланс) співвідношення “пронозиція-попит", завдяки чому більшу кількість продаві покупців праці, які вийшли на ринок, задовольняють свої потреби і йдуть з ринку. Тому, яі за допомогою показника ринкового потенціалу праці визначати перспективу розвитку ' або іншого ринку праці, необхідно пам'ятати, що найбільш перспективними будуть терит з мінімальними значеннями ринкового потенціалу праці, оскільки самена цих рш створюються найбільш сприятливі умови для забезпечення зайнятості населеї

5. Запропоновані моделі дозволяють визначати територіатьні ринки праці ниж1 ієрархічного рівня - сублокальні і локальні. За величиною ринкового потенціату п проводиться групування локальних і сублокальшіх ринків праці в територіа

:и праці насіупіюго ієрархічного рівня - субрегпональні, регіональні, а їх. в спою чергу. -шаль ні і глобальні. ГІри цьому, в залежності від величини локаційного ефекту, а також їх характеристик територіальної сі рукгури рішку праці можлива їх типологія за ті по або »ознакою.' :

' Розділ З

Формування територіальної системи Кримського регіонального ринку праці і перспективи Ного розвитку

У третьому розділі дисертації обгрунтовано результати географо-математичного лювання територіальної системи Кримського регіонального ринку праці, проведено >афічний аналіз його сучасного стану і подано прогноз перспектив його розвитку.

Проведене дослідження дозволило зробили такі висновки:

1, Проблеми формування Кримського регіонального ринку праці складні і зечливі. Тут виявляюіься як загальні чинники і закономірності, що мають місце загалом країні, так і специфічні для Кримського регіону. Суто кримськими чинниксми можна ати:

повернення депортованих народів, головним чином, кримських татар, загальна тьнісгь яких на 1.01.1998 р. становила 255,6 тис. чол., з них 66,2 гис. працездатних здян не зайняті;

іілітарізованість економіки Криму, особливо машинобудування, в соціалістишшй д (до 80% загального обсягу промислового виробництва кримського машинобудування іали замовлення В11К), що призвело до дисбалансу на ринку праці. Після скороченім ілєнь ВГІК до 16% в 1997 р. і недієздатністі більшості когтерсійних виробництв чезна маса висококваліфікованих кадрів поповнила армію безробітних; переважанням Кримському регіональному ринку праці неефективного,інфляційного підтримки зайнятості, ліо; -викликано фінансовою підтримкою нерентабельних риеметв. Це дозволяє при скороченні обсягів виробництва зберігати

чисельність зайнятих, збільшуючи тим самим "приховане" безробіття.

Всі вищеиерелічені чинники знайшли відображення в територіальній організ Кримського ринку праці.

2. Сучасну ситуацію на Кримському регіональному ринку праці можл характеризувати як кризову. При низькому рівні офіційного безробіття (2,39% у 1997 р 3,95% у 1999 р.) зростає неповна зайнятість населення (144,8 тис. чол.у 1997 р.та 156,7' чол.. у 1999 р.). Серед загальної кількості незайнятого населення близько 60% склада. жінки, понад 32% - молодь у віці до 28 років.

3. Результати апробації пропонованої моделі дозволили зробити висновок про те, існуюча сьогодні практика виділення ринків праці різного рівня в межах адміністратив одиниць в умовах ринкової економіки себе не виправдовує. Розрахована нами мо/ регіонального ринку праці виявила деяку невідповідність між кордонами адміністратив районів і кордонами територіальних ринків праці півострова.

4. Територіальна система Кримського регіонального ринку праці має насту

ієрархічну структуру. На території півострова сформувалося чотири субрегіональних ри праці, які структуровані на 22 локальних ринки: Присивашський, в складі яі

Совєтський, Нижньогорський, Кировський і Джанкойський локальні ринки, Центральї (Сімферопольський, Сакський, Бахчисарайський, Евпаторійський і Алуштинський локаї ринки), Псрекопськнй (Раздольненский, Красноперекопський, Первомайеьк Армянський локальні ринки) і Внутрішній (Красногвардійський і Білогорський локш ринки). Судакський, Феодосійський, Ленінський, Ялтинський, Чорноморсм Севастопольський і Керченський ринки виділяються в особливу групу прилюрсг локальних ринків. Крім того, в складі трьох локальних ринків моз виділити сублокальні (місцеві) ринки: в Кировському локальному - Старокримсь сублокальний, в Красноперекопському - Армянський і в Ленінському - Щолкинський.

5. За перспективами розвитку на Кримському регіональному ринку праці мо виділити перспективнії проблеми і ринкі праці:

• перспективні ринки праці відрізняються підвищеною інвестиційною привабливість

нашій моделі до них належать Центральний субрегіональний ринок і примор

альні ринки - Керченський, Севастопольський, Чорноморський і Ялтинський; проблемні ринки праці формуються на територіях сільських районів, де немає шненої промисловості і соціальної інфраструктури або на територіях старих мислових районів з гіпертрофованим розвитком однієї (або декількох) галузей мисловості. Такими в Криму є Перекопськяй, Внутрішній і Присивашський зегіональні ринки, а також приморські локальні ринки - Феодосійський, Суданський і інський. -

6. Тшгологичіїа модель Кримського регіоного ринку праці виявила практично повну ¡ідгіовідність природно-функціональному зонуванню півострова: рівнинній ськогосподарській зоні відповідають ринки, віднесені нами до типу відносно іагопачучних (це проблемні субрегіональні ранки Перекопський, Внутрішній і сиваїлський), гірно-передгірцій агропромислово-рекреаційній зоні відповідають ринки ,ня і південно-заходу Криму, віднесені нами до типу відносно благополучних (найбільш .тіективні - Центральний субрегіональний ринок, а також Севастопольський і инський приморські ринки), особливу групу утворюють ринки південно-сходу Криму і генського півострова, віднесені нами до відносно стабіпьного типу (проблемні досійський, Керченський, Ленінський і Суданський приморські ринки і, як виключення з >ї закономірності, перспективний Чорноморський ринок) (див. рис. 2).

; 7. Основним елементом ринкової інфраструктури ринку праці, на нашу думку,

гана стати біржа праці, де здійснювався б щоденний візуальний контакт продавця і /іщя праці або цей процес здійснювався б через посередника - біржового брокера, опальні біржі повинні розташовуватися в центрах локальних ринків праці - своєрідних >ах локації". Як правило, де населені пункти, що мають максимальний ринковий :нціал праці або володіють ефективною транспортною доступністю. У нашій моделі ми є: в Присивашському субрегіональному ринку - смт Совєтське, в Центральному -мферопачь, в Перекопському - м. Красноперекопськ, у Внутрішньому - м.Біюгорськ або Красногвардійськ. Дана форма територіальної організації е найбільш мобільною, пою швидко пристосуватися до кон'юнктури ринку праці, що змінюється. При цьому не іючається існуванпя державної служби зайнятості в її нинішньому вигляді, але

Кордони субрегіонашаа рлнмв праці

Кордон* локальних рмнюа праці

Кордою суСпокальлих (иісцеемх ) рин«е праці

Зона з нульовий ринковим потенціалом

Ї*КИ*

Залізниця

Умовні позначки

Транспортна мережа

--------Автомобільні шляхи

Основні напрямки регіональної політики на ринку праці

Матеріальна підтримка неконкурент- х и Створювання малих форм и 4 агробізнесу, фермерство

[ОШа>дд,&*

о

неспроможних верств населення продавців праці

о

СІ II Підготовка і перепідготовка кадрів Ш

Зберігання стабільно дікних виробництв

Створювання нових виробництв у пріоритетних галузях

Створювання малих підприємств ^ VI по виробництву товарів з ," місцевої сировини ^ уц Розвиток конверсійних виробництв

Створювання спеціальних ^ VIII територій а особливим режимом господарювання . '

Розробив: Воронін І.М., 1999.

Cl

Типологічна тайлиця-матриця к рис. 2.

. -.пріоритет а її діяльності повднен .бути відданий матеріальній підтримці і професійне навчанню або перепідготовці нар елення.

; 8. Головним принципом регулювання ринку праці повинен стати пршп

< регіоналізації - облік териюріальїшх особливостей ринку праці: специфіка формуваї ' трудових ресурсів, різний рівень і структура зайнятості, динаміка і ефективні виробництва, інвестиційна політика і законодавча привабливість території і т.д. Голови ж метою регіонального регулювання ринку праці повинне стати вирівнюваї ‘ територіальних конфронтаційних тенденцій, які вияаіяються на ринку праці і співвідношенні “пропозиція-попит". Виділення локальних і сублокальних (місцев ринків праці в межах регіону є основою для формування політики управлінн регулювання ринку праці.

9. Вирівнювання територіальних диспропорцій, що виявляються в співвідношс “пропозиція-попит” у бік останнього в межах територіатьних ринків, що об’єкти: сформувалися, можливо, на сьогоднішній день, тільки шляхом створення нових робо1 місць. Перспективними галузями кримської економіки, в яких можливо створення но: робочих місць є, передусім, точне машинобудування, суднобудування і судорсмонт, газ промисловість, рибна промисловість, транспортний комплекс і портове господарстві також екологічно чисте агропромислове виробництво і рекреація.

. Основним джерелом фінансування активної політики зайнятості на ринку п}

повинні стати експортао-орієнтовані виробництва, а також іноземні інвестиції че створення спеціальних територій з особливим режимом господарювання (наприк: ВЕЗ).

РОБОТИ, ЩО ПУБЛІКУВАЛИСЯ ПО ТЕМІ ДІСЕРТАЦ1Ї .

Багров М.В., Воротії І .М., Кудрявцев В.Б. Географічні засади адміпістратпвно-еріторіального поділу та регіонального розвитку України // Тези доповідей VII з'їзду /краінського географічного товариства.- К..1995. - С.456.

юрошш И.Н. Анализ геомаркетинговых исследований рынка труда Крымского региона. -Симферополь. -1999. -№76. - 4с. (Препр. /Информационный листок РЦНТЭИ; 76-99). іоронип И.Н. Территориальная система рынка труда // Ученые записки Таврического іациональногоуниверситета. -2000,- Т. 12(52).- №1.- С.335-340. іоронин И.Н. Крымский рынок труда в условиях экономического кризиса // Культура іародов Причерноморья. -1999. - №6. - С. 34-38.

іоронин И.Н. Новые аспекты формирования понятийно-терминологической системы

‘трудовые ресурсы” // Культура народов Причерноморья. -1998. - №5. - С. 94-99.

ороніш И.Н. Современная ситуация на рынке рабочей силы социальной инфраструктуры

Севастополя //Культура пародов Причерноморья,- 1997.-№2. - С. 18-21.

удрявцев В.Б., Воронін І.М. Кримський регіональний ринок праці в умовах економічної

ризи // Тези доповідей Міжнарод. наук.-практич. конф. “Суспільно-географічні

роблеми розпитку продуктивних сил України"". 1999 р.- Ч. 2.- К.: Знання, 1999.- С. 47-49.

АНОТАЦІЇ

Воронін І.М. Формування територіальної системи ринку праці в нових помічних умовах (на прикладі Автономної Республіки Крим і м. Севастополь). -опис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за гіальністю 11.00.02 - економічна і соціальна географія. - Спеціалізована вчена рада ського державного університету ім. І.І.Мечнікова, Одеса, 2000 р.

В роботі розглядається новий аспект вивчення ринку праці - його територіальна інізація. Територіальна система ринку праці розглядається як один з видів суспільно-іторіальних систем. Визначено територіальну структуру ринку праці, де емоутворюючим ринком є локальний ринок праці. Запропоновано географо-

математичну модель даної системи, яка була апробована на прикладі Кримського регкту. дозволило визначити межі об'єктивно існуючих ринків праці та обгрунтувати фактори, впливають на формування Кримського регіонального ринку праці.

Результати проведеного дослідження і запропонована методика знайи практичне застосування в роботі Центру зайнятості АР Крим.

Ключові слова: трудові ресурси, територіальний ринок праці, гериюріал система ринку' праці, математичні методи в географії, моделювання, Крим.

Воронин И.Н. Формирование территориальной системы рынка труда в ной экономических условиях (на примере Автономной Республики Крым н г.Севастопо: -Рукопись.

Диссертация па соискание ученой степени кандидата географических наук специальности 11.00.02 - экономическая и социальная география. - Специализировал!: ученый совет Одесского государственного университета им. И.И.Мечникова, 2000г.

В рабоге рассматривается новый аспект изучения рынка труда - сю территориаль организация. С позиции социально-экономической географии рынок труда -географическое пространство, на котором взаимодействуют продавцы и покунат специфическою товара - труда.

Рынок гр)да является системным образованием. Под территориальной сисге> рынка труда (ГСРТ) понимается социальная геосистема, состоящая из взаимосвязан! компонентов - подсистем - территориальных рынков труда различного иерархическ уровня, характеризуемых функциональной и территориальной целостиості относительной автономностью, устойчивостью и динамичностью. Это позволяет говори' ТСРТ как об одной из разновидное гей общественно-территориальных сист ем.

Предложена модель ТСРТ. основу которой формирует группа локационных центі; Как правило, это крупные населенные пункты с характерным для них еоошошеш

¡ложения и спроса на труд.

ТСРТ формируется под влиянием других о бщественно-территориальных систем, это кде всего система расселения, транспортная система и материально-техническая база итории как система мест приложения труда.

Вводится понятие территориального (географического) рынка труда понимаемого иерархически соподчиненная, взаимосвязанная территориальная система центров ции субъектов рынка труда, обеспечивающая оптимальное сочетание формируемого спроса и реализуемого предложения труда.

Территориальная структура рынка труда представляет собой соподчинешше рынки ичного иерархического уровня: глобальный, национальный, региональный, егиональный, локальный, сублокальный (местный) рынки труда. В данной рхической структуре системообразующим является локальный рынок труда.

Требования рыночной экономики делают необходимым переход к терминологии, 1ЯТОЙ в международной практике. Предлагается понятийно-терминологическая система новые ресурсы”, в основе которой две категории населения: экономически активное пение и введенная нами категория “трудовой резерв”, которая определяется как пение, способное к труду, но формально не участвующее в трудовой деятельности ;ства.

В работе вводятся такие понятия как "первичное предложение труда" и рнчное предложение труда". Доля предложения труда в порядке вторичной занятости ичивается и составляет значительную часть в общей структуре предложения на рынке а и не учитывать ее крайне ошибочно.

Предлагаются географо-математические модели пространственного взаимодействия нациошгого типа, позволяющие определить силу пространственного взаимодействия IV центрами локации труда на территории формирующегося рынка и на основании этого )аничить зоны влияния между соседними рынками, определив их территориальные щы. Предложена собственная методика определения объективно формирующихся тториальных рынков труда.

Полученная величина - потенциал рынка труда позволяет определ потенциальные возможности трудовых ресурсов какой-либо территории реализовать с труд в данном населенном пункте, а для работодателя - возможность его приобрести, то е данный показатель как бы проецирует на территорию потенциальные возможно продавцов и покупателей труда, тем самым характеризуя степень локализации рынка труд

Рассчитанная нами модель регионального рынка труда выявила несоответст между границами административных районов и границами территориальных рынков тр полуострова. Апробация данной модели позволила сделать вывод о том, что существуки практика выделения рынков труда различного уровня в границах административных еди] в условиях рыночной экономики себя не оправдывает.

Проведена типология рынков труда Крымского региона. Она выявила соответст выделяемых типов рынков природно-функциональному зонированию полуострова.

В работе дана оценка перспектив развития рынков труда региона и опредеш основные направления региональной политики на данном рынке.

Результаты проведенного исследования нашли практическое применение деятельности Республиканского центра занятости АРК.

Ключевые слова: трудовые ресурсы, территориальный рынок тру территориальная система рынка труда, математические методы в географии, моделировш Крым.

Voronin I.N. Forming of a territory labour market system in the econoin conditions (for example of the Crimea Autonomic Republic and Sevastopol Citi). • Manuscript.

Dessertation for candidate degree in Geography. Speciality 11.00.02. - economical social geography. The Specialized Academic Council of the Odessa State University named aftei Mechnicov,2000.

A new aspect of a labour market studing - it's territory system, like the variety of the soc territorial systems is observed in the work. A geographic-mathematical model of the given sy stei offered and in the basis of that lies a gravitational interaction of the local centers.

The given model was approbated on the Crimea Autonomic Republic and on Se vaste

The results of the helds analysis found the practical use for activity of the states centers of the le employment in the Crimea.

Key words: labour resources, territory labour market, territory system of the labour market, ematical methods in the geography, modeling, the Crimea.